18

Sai Mienh Caux Lewi Mienh Duqv Nyei Buonc

1Zoux sai nyei ⟨Lewi Mienh⟩ caux Lewi Fingx nyei yietc zungv mienh yiem I^saa^laa^en Mienh gu'nyuoz maiv maaih ninh mbuo nyei buonc yaac maiv duqv nzipc haaix nyungc. Ninh mbuo nyanc nyei, hopv nyei, se mienh fongc horc buov ziec bun Ziouv nyei ga'naaiv. Naaiv se ninh mbuo horpc zuqc duqv nyei buonc. 2Ninh mbuo maiv duqv caux ninh mbuo nyei gorx-youz maaih nzipc nyei buonc. Ziouv benx ninh mbuo nzipc nyei buonc hnangv ninh caux ninh mbuo laengz jiex nyei waac nor.
3Baeqc fingx fongc horc ziec nyei saeng-kuv maiv gunv ngongh gouv fai ba'gi yungh, oix zuqc zorqv buoz-zuih caux i bung kamx-bui caux ga'sie orv bun sai mienh. 4Oix zuqc dorh meih mbuo nyei daauh torngx laangh ziqc, siang-a'ngunc diuv caux ga'lanv youh, caux meih mbuo nyei daauh baan ba'gi yungh biei jiu bun ninh mbuo, 5weic zuqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yiem meih mbuo fingx-fingx mbu'ndongx ginv ninh mbuo caux ninh mbuo nyei zeiv-fun daaih souv jienv dengv Ziouv nyei mbuox yietc liuz fu-sux.
6Se gorngv haaix dauh Lewi Mienh yiem I^saa^laa^en nyei haaix norm zingh maaih hnyouv oix mingh Ziouv ginv wuov norm dorngx, sueih ninh mingh yaac duqv. 7Ninh ziouc dengv Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh nyei mbuox fu-sux, hnangv caux ninh juangc fingx nyei Lewi Mienh yiem Ziouv nyei nza'hmien fu-sux wuov nor. 8Maiv gunv ninh maaic ninh nyei jaa-dingh duqv nyaanh mv baac ninh nyanc nyei hopv nyei oix zuqc duqv caux wuov deix Lewi Mienh fih mbuoqc.

Kuinx Maiv Dungx Zoux Tin-Hungh Youx Haic, Gamh Nziev Haic Nyei Sic

9Meih mbuo duqv bieqc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun nyei deic-bung, maiv dungx zuotc yiem wuov nyei fingx-fingx mienh zoux youx haic, gamh nziev haic nyei sic. 10Maiv dungx bun meih mbuo nyei haaix dauh mienh zorqv ninh mbuo nyei dorn fai sieqv zoux buov ziec nyei ga'naaiv. Yiem meih mbuo gu'nyuoz yaac maiv dungx bun haaix dauh jouh cim, mangc maengc, zoux faatv, 11bungx ding bungx jiemx, gaanv hei, mbouv guaax fai mbouv fin. 12Da'faanh zoux naaiv nyungc sic nyei mienh, Ziouv youx haic. Laaix zoux naaiv nyungc sic, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zunc ninh mbuo cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx. 13Meih mbuo oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien, zoux maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh.

Ziouv Laengz Bun Dauh Douc Waac Mienh

14Meih mbuo oix zunc cuotv wuov deix fingx-fingx mienh se muangx jouh cim caux mangc maengc nyei mienh. Mv baac meih mbuo aeqv, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, maiv bun meih mbuo hnangv wuov deix mienh nor zoux. 15Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix bun dauh ⟨douc waac mienh⟩ hnangv yie nor, yiem meih mbuo nyei gorx-youz mbu'ndongx cuotv daaih. Meih mbuo oix zuqc muangx ninh nyei waac. 16Se hnangv yiem Holepv Mbong meih mbuo tov Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Meih mbuo gorngv, “Maiv dungx bun yie mbuo aengx haiz Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei qiex. Yaac maiv dungx bun yie mbuo aengx buatc naaiv guaax domh douz. Maiv zei aeqv, nziex yie mbuo zuqc daic.”
17Ziouv gorngv mbuox yie, “Ninh mbuo hnangv naaiv gorngv se longx nyei. 18Yie oix bun dauh douc waac mienh hnangv meih nor, yiem ninh mbuo nyei gorx-youz mbu'ndongx cuotv daaih. Yie oix gorngv nyei waac yie jiu bun ninh. Ninh ziouc zueih yietv zueih nyeic douc yie mbuox ninh nyei yietc zungv waac bun ninh mbuo muangx. 19Haaix dauh maiv muangx naaiv dauh douc waac mienh dengv yie nyei mbuox douc nyei waac, yie ganh ziouc dingc wuov dauh nyei zuiz. 20Mv baac se gorngv maaih haaix dauh douc waac mienh dengv yie nyei mbuox douc dongh yie maiv mbuox ninh nyei waac, fai dengv ganh dauh zienh nyei mbuox douc waac, wuov dauh zungv oix zuqc daic.”
21Nziex meih mbuo yiem hnyouv hnamv, “Yie mbuo hnangv haaix nor haih zieqv duqv mienh douc nyei waac se maiv zeiz Ziouv gorngv nyei waac?” 22Se gorngv douc waac mienh dengv Ziouv nyei mbuox douc waac, cuotv daaih nyei sic yaac maiv doix ninh douc nyei waac, wuov deix waac maiv zeiz Ziouv gorngv nyei waac. Wuov dauh douc waac mienh ganh hnamv cuotv daaih gorngv hnangv. Maiv dungx gamh nziex ninh.