9

Ziouv Oix Mietc Nzengc Fingx-Fingx Kaa^naa^an Mienh

1I^saa^laa^en Mienh aac, muangx longx oc. Meih mbuo ih hnoi oix jiex Jor^ndaen Ndaaih bieqc mingh zunc cuotv gauh hlo, gauh henv meih mbuo wuov deix guoqv nyei mienh. Ninh mbuo nyei zingh youc hlo youc wuonv, zingh laatc mbaengc lungh hlang. . 2Yiem wuov nyei mienh youc hlo youc hlang, se Aanaakv Mienh nyei zeiv-fun. Meih mbuo hiuv duqv taux naaiv deix mienh yaac haiz mienh gorngv jiex, “Haaix dauh haih ngaengc duqv Aanaakv Mienh?” 3Mv baac ih hnoi meih mbuo oix zuqc hiuv duqv se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx hnangv douz buov qui nzengc. Ziouv oix mietc ninh mbuo, bun ninh mbuo yiem meih mbuo nyei nza'hmien zuqc suei. Hnangv naaic, meih mbuo ziouc zunc ninh mbuo cuotv, siepv-siepv nyei mietc nzengc ninh mbuo, hnangv Ziouv caux meih mbuo laengz nyei waac.
4Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx zunc cuotv wuov deix mienh, maiv dungx yiem hnyouv hnamv, “Ziouv dorh yie mbuo bieqc daaih duqv naaiv norm deic-bung weic zuqc yie mbuo zoux duqv horpc.” Zungv maiv zeiz! Se laaix wuov deix fingx-fingx mienh zoux waaic sic Ziouv cingx zunc ninh mbuo cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx. 5Se maiv zeiz weic meih mbuo zoux duqv horpc, fai meih mbuo hnyouv zingx, Ziouv cingx daaih bun meih mbuo nzaeng duqv ninh mbuo nyei deic-bung benx meih mbuo nyei. Se laaix wuov deix fingx-fingx mienh zoux waaic sic, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, cingx zunc ninh mbuo cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx, yaac weic ei jienv ninh caux meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, I^sakc, caux Yaakopv houv nyei ngaengc waac zoux.

Jangx Jienv Yiem Holepv Ngaengc Ziouv Nyei Sic

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 31:18-32:35)

6Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc hiuv duqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv naaiv norm longx nyei deic-bung jiu bun meih mbuo, benx meih mbuo nyei buonc, se maiv zeiz weic meih mbuo zoux duqv horpc, weic zuqc meih mbuo benx yietc fingx hnyouv ngaengc nyei mienh. 7Oix zuqc jangx jienv, maiv dungx la'kuqv, yiem deic-bung-huaang meih mbuo hnangv haaix nor cuoqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, qiex jiez. Yiem meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov hnoi daaih taux naaiv norm dorngx, meih mbuo ngaengc Ziouv. 8Liemh yiem Holepv Mbong meih mbuo cuoqv Ziouv qiex jiez, ninh ziouc nouz haic meih mbuo, zungv oix mietc nzengc meih mbuo. 9Yie faaux mbong mingh zipv wuov deix la'bieiv-benv wuov zanc, se maaih Ziouv caux meih mbuo liepc nyei ngaengc waac nyei la'bieiv-benv, yie yiem wuov jiex mbong feix ziepc hnoi feix ziepc muonz, maiv nyanc hnaangx yaac maiv hopv wuom. 10Ziouv zorqv naaiv deix i kuaaiv la'bieiv-benv bun yie, se longc ninh ganh nyei buoz-ndoqv fiev nyei waac. Naaiv deix la'bieiv-benv fiev nyei se meih mbuo gapv zunv wuov hnoi, Ziouv yiem mbong gu'nguaaic, douz gu'nyuoz, gorngv mbuox meih mbuo nyei yietc zungv leiz-latc.
11Jiex liuz feix ziepc hnoi feix ziepc muonz, Ziouv zorqv naaiv deix i kuaaiv la'bieiv-benv jiu bun yie, se fiev jienv ngaengc waac nyei la'bieiv-benv. 12Ziouv mbuox yie, “Gaanv njiec mbong mingh, weic zuqc meih nyei baeqc fingx, dongh meih dorh cuotv I^yipv Deic-Bung nyei baeqc fingx, zoux waaic sic mi'aqv. Ninh mbuo siepv-siepv nyei guangc yie hatc nyei waac, weic ganh dox miuc-fangx.”
13Ziouv aengx gorngv mbuox yie, “Yie buatc naaiv deix mienh za'gengh! hnyouv ngaengc nyei mienh. 14Maiv dungx laanh yie. Yie oix mietc ninh mbuo, bun yiem naaiv lungh ndiev maiv maaih haaix dauh jangx duqv ninh mbuo nyei mbuox. Yie ziouc bun meih zoux yietc fingx gauh hlo gauh henv ninh mbuo.”
15Yie ziouc daaux sin njiec mbong. Mbong corc maaih douz zieqc jienv nyei. Yie nyei i jieqv buoz nanv jienv fiev jienv ngaengc waac wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv. 16Yie mangc buatc meih mbuo baamz zuiz dorngc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Meih mbuo weic ganh dox ngongh dorn nyei miuc-fangx, siepv-siepv nyei guangc Ziouv hatc meih mbuo nyei waac. 17Yie ziouc zorqv yiem yie nyei i jieqv buoz wuov deix i kuaaiv la'bieiv maqc njiec meih mbuo nyei nza'hmien huv nzengc. 18Yie aengx mbaapv njiec Ziouv nyei nza'hmien hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor. Feix ziepc hnoi feix ziepc muonz yie maiv nyanc hnaangx, maiv hopv wuom, laaix meih mbuo baamz nyei yietc zungv zuiz, se ziux Ziouv buatc meih mbuo zoux orqv haic nyei sic cuoqv ninh qiex jiez. 19Yie gamh nziex haicZiouv ndongc naaic nouz, qiex jiez haic meih mbuo, zungv oix mietc meih mbuo. Mv baac Ziouv aengx muangx nzunc yie tov nyei waac. 20Ziouv yaac qiex jiez haic ⟨Aalon,⟩ oix mietc ninh, mv baac wuov zanc yie yaac weic ninh daux gaux. 21Yie zorqv meih mbuo baamz zuiz dox daaih wuov dauh ngongh dorn longc douz buov. Buov liuz, yie aengx mborqv huv, morc benx mbuonv hnangv nie-mbung nor, ziouc haaz yiem mbong liouc njiec nyei ndoqv.
22Yiem Taa^mbe^laa, Matv^saax caux Kipc^lotv Hatc^daa^aa^waa meih mbuo yaac cuoqv Ziouv qiex jiez.
23Ziouv heuc meih mbuo cuotv Kaa^ndetc Mbaanie wuov zanc ninh gorngv, “Bieqc mingh zorqv yie jiu bun benx meih mbuo nyei buonc wuov norm deic-bung.” Mv baac meih mbuo ngaengc jienv Ziouv hatc nyei waac, maiv sienx ninh, maiv muangx ninh nyei waac. 24Yiem yie hiuv duqv meih mbuo wuov hnoi taux ih zanc meih mbuo kungx ngaengc Ziouv hnangv.
25Wuov deix feix ziepc hnoi feix ziepc muonz yie mbaapv njiec yiem Ziouv nyei nza'hmien weic zuqc Ziouv gorngv ninh oix mietc meih mbuo. 26Yie daux gaux tov Ziouv, “O Ziouv Tin-Hungh aah! Maiv dungx mietc meih nyei baeqc fingx, se meih ganh nyei baeqc fingx, dongh meih longc domh qaqv zuoqc ninh mbuo, dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung daaih nyei mienh. 27Tov jangx jienv meih nyei bou, Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv. Maiv dungx hietv hnyouv naaiv deix mienh hnyouv ngaengc, zoux waaic sic, baamz zuiz. 28Maiv zei aeqv, meih dorh yie mbuo cuotv wuov norm deic-bung nyei mienh oix gorngv, ‘Ziouv maiv maaih banh zeic dorh naaiv deix baeqc fingx bieqc ninh laengz jiu bun ninh mbuo nyei deic-bung. Ziouv yaac nzorng ninh mbuo cingx daaih dorh ninh mbuo cuotv mingh yiem deic-bung-huaang daix daic ninh mbuo.’ 29Mv baac ninh mbuo se meih nyei baeqc fingx, meih ganh nyei mienh, dongh meih longc meih nyei domh qaqv caux meih henv haic nyei buoz dorh cuotv daaih.”