33

Mose Buang Waac Bun I^saa^laa^en Nyei Fingx-Fingx Mienh

1Naaiv se Tin-Hungh nyei mienh, Mose, maiv gaengh guei seix wuov zanc buang waac bun I^saa^laa^en Mienh. 2Ninh gorngv,
  “Ziouv yiem Sinaai Mbong daaih,
   yaac hnangv mba'hnoi yiem Se^i faaux daaih aengv ninh mbuo.
   Ninh yiem Baalaan Mbong ziux njang cuotv daaih.
  Yiem cin-cin waanc-waanc cing-nzengc nyei wuov deix daaih,
   yiem ninh nyei mbiaauc jieqv buoz maaih zieqc jienv nyei douz.
  3Ninh za'gengh hnamv ninh nyei baeqc fingx.
   Zuangx cing-nzengc mienh yiem ninh nyei buoz gu'nyuoz,
  ninh mbuo yietc zungv gueic njiec meih nyei zaux-hlen
   zipv meih paaiv nyei waac.
  4Mose zorqv leiz-latc jiu bun mbuo,
   benx Yaakopv nyei zeiv-fun nzipc nyei buonc.
  5Baeqc fingx nyei bieiv zeiv gapv zunv nyei ziangh hoc,
   fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh yaac daaih nzoih,
  Ziouv zoux Ye^su^lun nyei hungh diex.
6Mose hnangv naaiv nor gorngv taux Lu^mben Fingx,
  “Tov bun Lu^mben Fingx duqv ziangh jienv maiv daic,
   yaac maiv dungx bun ninh mbuo nyei mienh zoqc.”
7Mose hnangv naaiv nor gorngv taux Yu^ndaa Fingx,
  “O Ziouv aac, tov muangx Yu^ndaa Fingx nyei qiex,
   tov dorh ninh mbuo bieqc daaih juangc wuov deix fingx.
  Ninh mbuo longc ganh nyei buoz weic ganh mborqv jaax.
   Tov tengx ninh mbuo mborqv hingh ninh mbuo nyei win-wangv.”
8Mose hnangv naaiv nor gorngv taux Lewi Fingx,
  “Ziouv aac, meih nyei ⟨Ulim caux Tummim⟩
   caux gan longx Tin-Hungh nyei mienh yiem.
  Yiem Matv^saax meih seix liuz ninh mbuo.
   Yiem Me^li^mbaa Wuom meih duqv caux ninh mbuo doix-dekc.
  9Lewi gorngv taux ganh nyei diex maac. Ninh gorngv,
   ‘Yie maiv hiuv duqv ninh mbuo aqv.’
  Ninh maiv jangx ninh nyei muoz-doic,
   yaac maiv nyiemc ninh ganh nyei naamh nyouz.
  Weic zuqc ninh gan longx meih nyei lingc,
   yaac ziepc zuoqv nyei ei jienv
    meih caux ninh laengz jiex nyei ngaengc waac.
  10Lewi Fingx dorh meih nyei leiz njaaux Yaakopv,
   yaac dorh meih nyei leiz-latc njaaux I^saa^laa^en Mienh.
  Ninh mbuo zorqv hung an meih nyei nza'hmien,
   yaac zorqv ziangh dauh buov nyei saeng-kuv an meih nyei ziec-dorngh.
  11O Ziouv aac, tov ceix fuqv bun ninh mbuo maaih nyei ga'naaiv,
   yaac a'hneiv ninh mbuo nyei buoz zoux nyei gong.
  Tov ngatv ninh mbuo nyei win-wangv,
   bun nzorng ninh mbuo wuov deix maiv haih aengx henv jiez daaih.”
12Mose hnangv naaiv gorngv taux Mben^yaa^min Fingx,
  “Ziouv hnamv nyei mienh duqv kaux ninh baengh orn nyei yiem,
   weic zuqc ninh ziangh hnoi ziangh muonz nzie jienv ninh mbuo,
   yaac yiem ninh mbuo mbu'ndongx.”
13Ninh yaac hnangv naaiv nor gorngv taux Yosepv nyei zeiv-fun,
  “Tov Ziouv ceix fuqv bun ninh mbuo nyei ndau,
   duqv lungh zaangc nyei mbiungc-suiv,
  yaac duqv ndau-ndiev nyei wuom saamx cuotv.
  14Yaac duqv mba'hnoi nyei nyutc tengx ga'naaiv-zuangx longx,
   duqv hlaax-nyutc yungz gaeng-zuangx bungx-zuoqc.
  15Duqv loz-hnoi nyei mbong cuotv gauh longx jiex nyei ga'naaiv,
   caux yietc liuz yiem nyei mbong-aiv ziangh gauh longx jiex nyei buonc.
  16Duqv baamh gen maaih nyei yietc zungv
   gauh longx jiex nyei ga'naaiv.
  Yaac duqv yiem zieqc jienv nyei ndiangx-dorn-fomv
   wuov dauh a'hneiv ninh mbuo.
  Tov bun naaiv deix fuqv yietc zungv njiec taux Yosepv nyei zeiv-fun nyei m'nqorngv,
   se njiec taux yiem ninh nyei gorx-youz mbu'ndongx zoux bieiv zeiv wuov dauh nyei m'nqorngv-baengh.
  17Yosepv henv hnangv dauh daauh toi ngongh gouv.
   Ninh nyei jorng hnangv hieh ngongh nyei jorng,
  ninh oix longc ninh nyei jorng ceux maanc fingx,
   zunc fingx-fingx taux jomc lungh ndiev.
  Ninh nyei jorng se E^faa^im nyei waanc-waanc mienh,
   yaac zoux Maa^natv^se nyei cin-cin.”
18Ninh hnangv naaiv nor gorngv taux Se^mbu^lun Fingx,
  “Se^mbu^lun Fingx aac, meih mbuo cuotv mingh oix zuqc njien-youh.
   Itc^saax^kaa Fingx aac, yiem meih nyei ndopv-liuh gu'nyuoz oix zuqc orn-lorqc.
  19Ninh mbuo oix heuc fingx-fingx mienh daaih gapv zunv wuov mbong,
   yaac yiem wuov fongc horc horpc zuqc ziec nyei ga'naaiv.
  Ninh mbuo oix bangc koiv duqv kuh yiem kuh nyanc,
   yaac bangc yiem saa-ziou gu'nyuoz duqv daaih nyei ga'naaiv.”
20Mose yaac hnangv naaiv nor gorngv taux Gaatc Fingx,
  “Ceng Ziouv, dongh tengx Gaatc Fingx nyei deic jangv wuov dauh.
   Gaatc mbaapv njiec hnangv sienh,
   zuov jienv betv ga'naaiv nyei buoz-zuih fai m'nqorngv-baengh.
  21Ninh mbuo weic ganh ginv gauh longx jiex nyei ndau,
   se liouh bun bieiv zeiv horpc zuqc duqv nyei buonc.
  I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx bieiv zeiv gapv zunv nyei ziangh hoc,
   ninh mbuo ziux Ziouv nyei eix zoux,
   yaac ei jienv ninh baengh fim nyei leiz.”
22Mose hnangv naaiv nor gorngv taux Ndaan Fingx,
  “Ndaan Fingx se hnangv dauh sienh dorn,
   yiem Mbaasaan Deic biu cuotv daaih.”
23Ninh hnangv naaiv nor gorngv taux Napv^taa^li Fingx,
  “O Napv^taa^li Fingx aac, meih mbuo duqv Ziouv camv-camv nyei ceix en,
   yaac duqv ninh nyei fuqv buangv nzengc.
  Ninh mbuo nzipc nyei deic-bung yiem fai bung caux naamh bung maengx.”
24Ninh hnangv naaiv nor gorngv taux Aa^se Fingx,
  “Aa^se Fingx duqv fuqv gauh camv zuangx muoz-doic,
   yaac duqv ninh mbuo nyei gorx-youz a'hneiv ninh gauh camv,
   yaac bun ninh mbuo nyei deic-bung zuangx ga'lanv biouv gitv.
  25Meih mbuo nyei laatc gaengh nyei sorn longc hlieqv caux dongh siqv zoux daaih.
   Meih mbuo nyei qaqv oix puix meih mbuo nyei hnoi-nyieqc.
  26“Maiv maaih haaix dauh haih beiv duqv taux Ye^su^lun nyei Tin-Hungh.
   Ninh geh jienv mbuonx daaih tengx meih,
   ninh maaih haangh daauh nyei njang-laangc jiex lungh daaih.
  27Yietc liuz nyei Tin-Hungh se meih yiem nyei dorngx.
   Ninh yietc liuz nyei buoz bouh jienv meih.
  Ninh oix zunc meih nyei win-wangv cuotv meih nyei wuov ndaangc maengx,
   yaac gorngv, ‘Mietc ninh maah!’
  28Hnangv naaiv nor, I^saa^laa^en ziouc baengh orn nyei yiem.
   Yaakopv nyei zeiv-fun duqv ganh yiem hnangv,
  yiem norm maaih mbiauh hmeiv caux siang-a'ngunc diuv nyei deic-bung,
   maaih yiem lungh njiec nyei mbiungc-suiv yungz ndau.
  29O I^saa^laa^en Mienh aac, meih mbuo za'gengh orn-lorqc haic.
   Maaih haaix dauh hnangv meih mbuo
   benx yietc fingx duqv Ziouv njoux nyei mienh?
  Ninh zoux meih mbuo nyei torngv-baaih tengx meih mbuo,
   yaac zoux meih mbuo nyei nzuqc ndaauv bun meih mbuo duqv hingh.
  Meih mbuo nyei win-wangv oix daaih qaqv tov meih mbuo korv-lienh,
   meih mbuo ziouc caaiv jienv ninh mbuo yiem hlang zaangc zienh nyei dorngx.”