25

1“Tơdah mâo klei mneh msao hdơ̆ng phung êkei leh anăn diñu nao kơ klei phat kđi, leh anăn phung khua phat kđi srăng blŭ brei kđi, yap kpă mnuih kpă leh anăn bi kmhal mnuih soh. 2Tơdah êkei jing soh leh năng kơ arăng čăm, khua phat kđi srăng brei gơ̆ buôn ti lăn brei arăng čăm gơ̆ ti anăp ñu dŭm bliư̆ tui si năng kơ klei soh gơ̆. 3 Arăng dưi čăm gơ̆ pă pluh bliư̆, ƀiădah amâo êgao kơ anăn ôh, huĭdah tơdah ăt čăm gơ̆ lu bliư̆ hĭn kơ anăn, arăng bi hêñ ayŏng adei diih ti anăp ală diih.
4 Đăm guôm hĕ ôh amung êmô dôk juă mdiê.”

Klei Bhiăn Čuê Nuê

5 “Tơdah phung ayŏng adei dôk mbĭt, leh anăn sa čô hlăm diñu djiê hĕ amâo mâo anak êkei ôh, mô̆ pô djiê anăn amâo dưi lŏ dôk ung hlăm găp djuê mkăn ôh; adei ung gơ̆ srăng nao kơ gơ̆ leh anăn mă gơ̆ jing mô̆ ñu, leh anăn ngă tui hlue klei bhiăn djŏ kơ adei ung gơ̆. 6Anak êkei gơ̆ srăng kkiêng êlâo srăng mâo anăn ayŏng ñu, pô djiê leh, čiăng kơ anăn ñu amâo lăm ôh mơ̆ng phung Israel. 7 Tơdah êkei anăn amâo čiăng dôk mô̆ ayŏng ñu ôh, hlăk anăn mô̆ ayŏng ñu srăng nao kơ ƀăng jang kơ phung khua mduôn leh anăn lač, ‘Adei ung kâo hngah pioh anăn ayŏng ñu hlăm phung Israel; ñu amâo čiăng ngă ôh kơ kâo tui si klei bhiăn djŏ kơ sa čô adei ung.’ 8Snăn phung khua mduôn ƀuôn anăn srăng iêu blŭ hŏng ñu; leh anăn tơdah ñu ăt hngah, lač, ‘Kâo amâo čiăng dôk ñu ôh,’ 9snăn mô̆ ayŏng ñu srăng nao kơ ñu ti anăp phung khua mduôn, toh hĕ klĭt juă mơ̆ng jơ̆ng ñu, leh anăn kčuh êa bah ti ƀô̆ mta ñu; gơ̆ srăng tuah blŭ lač, ‘Snăn arăng ngă kơ mnuih amâo čiăng mdơ̆ng sang ayŏng ñu.’ 10Hlăm phung Israel sang ñu arăng pia sang mnuih arăng toh hĕ leh klĭt juă.”

Klei Bhiăn Mkăn

11“Tơdah dua čô êkei bi čĭk, leh anăn mô̆ sa čô hriê giăm čiăng dŏng ung ñu mơ̆ng kngan pô dôk čăm gơ̆, leh anăn yơr kngan mă djŏ ti kuang êkei anăn, 12snăn diih srăng khăt hĕ kngan mniê anăn; đăm dlăng kơ ñu hŏng klei pap ôh.
13 Đăm mâo hlăm kdô diih dua mta boh ktrŏ ôh, sa prŏng sa điêt. 14Đăm mâo hlăm sang diih dua mta knăng ôh, sa prŏng sa điêt. 15Brei diih mâo boh ktrŏ djŏ leh anăn kpă, brei diih mâo msĕ mơh dŏ mkă djŏ leh anăn kpă, čiăng kơ hruê diih dôk hdĭp dưi jing sui hĭn hlăm ala čar Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih. 16Kyuadah jih jang hlei pô ngă snăn, jih jang ngă hŏng klei amâo ênuah jing pô Yêhôwa Aê Diê diih bi êmut kheh.”

Klei Mtă Bi Rai Hĕ Phung Amalek

17 “Brei diih hdơr ya phung Amalek ngă leh kơ diih ktuê êlan êjai diih kbiă mơ̆ng čar Êjip, 18klei ñu bi blah hŏng diih ktuê êlan, êjai diih jing kơoh leh anăn êmăn, leh anăn bi rai hĕ jih phung tui tluôn diih; leh anăn ñu amâo huĭ kơ Aê Diê ôh. 19Kyuanăn tơdah Yêhôwa Aê Diê diih brei leh kơ diih klei mdei mơ̆ng jih jang phung roh diih dôk jŭm dar hlăm čar Yêhôwa Aê Diê diih brei jing ngăn dưn ih mă bha, brei diih lăm hĕ klei hdơr kơ phung Amalek mơ̆ng ti gŭ adiê; đăm wơr bĭt ôh.”