Klei Hưn Mdah

Hră Y-Pôl Mơĭt kơ phung đăo ti ƀuôn Rôm čih hưn leh anăn mprăp êmiêt klei ñu srăng nao čuă čhưn phung Sang Aê Diê tinăn. Hdră Y-Pôl mĭn srăng čuă čhưn leh anăn mtô mblang Klei Mrâo Mrang Jăk ti ƀuôn Rôm bhiâo, leh anăn knang kơ klei digơ̆ đru ñu srăng nao kơ čar Êspañ. Hlăm hră anăn Y-Pôl mblang klă klei ñu thâo săng kơ klei đăo leh anăn si klei hdĭp grăp hruê phung đăo kơ Krist. Hlăm hdruôm Hră ñu čih anei, Y-Pôl mblang klă ênŭm kơ klei mrâo mrang jăk ñu mtô.
 Leh klei blŭ čhưn hŏng phung đăo Sang Aê Diê ti ƀuôn Rôm leh anăn hưn digơ̆ thâo ñu hdơr wah lač nanao kơ digơ̆, Y-Pôl brei thâo akŏ yuôm hlăm hră ñu čih mơĭt anei: “Kyuadah klei mrâo mrang jăk bi êdah klei kpă ênô Aê Diê mâo mơ̆ng klei đăo leh anăn atăt kơ klei đăo; tui si klei čih leh, Pô kpă srăng hdĭp hŏng klei đăo” (1:17).
 Leh klei anăn, Y-Pôl bi êdah klă akŏ čiăng kơ jih jang mnuih, phung Yuđa leh anăn wăt phung tue msĕ mơh čiăng dưi mâo klei yap kpă ti anăp Aê Diê, kyuadah jih jang mnuih dôk ti gŭ klei myang klei soh. Mnuih dưi mâo klei yap kpă kyua klei ñu đăo kơ Yang Krist. Leh anăn, Y-Pôl lŏ bi êdah kơ klei hdĭp mrâo phung đăo dưi mâo hlăm klei bi mguôp hŏng Khua Yang Yêsu Krist, jing boh tŭ dưn mơ̆ng klei bi mguôp mrâo hŏng Aê Diê. Pô đăo mâo êđăp ênang hŏng Aê Diê leh anăn mâo klei êngiê hŏng Yang Mngăt Jăk Aê Diê bi mtlaih ñu mơ̆ng klei myang klei soh leh anăn klei djiê. Hlăm kdrêč 5 truh 8, Y-Pôl msĕ mơh mblang klei kñăm bruă klei bhiăn Aê Diê leh anăn klei myang Yang Mngăt Jăk Aê Diê mă bruă hlăm klei hdĭp sa čô pô đăo. Khua ƀĭng kna Y-Pôl lŏ mblang klă klei phung Yuđa leh anăn wăt phung tue ăt djŏ mơh hlăm hdră klei Aê Diê bi mtlaih jih jang mnuih. Kdrêč knhal tuč hră anei, Y-Pôl čiăng lač msĕ mơh klei phung Yuđa hngah kơ Khua Yang Yêsu jing sa hdră Aê Diê čiăng atăt jih jang găp djuê mnuih ti lăn ala kơ klei pap Aê Diê hlăm Yêsu Krist. Leh anăn Y-Pôl đăo sĭt phung Yuđa amâo srăng hngah nanao kơ Yêsu Krist ôh. Knhal tuč, Y-Pôl lŏ čih mơh si klei sa čô pô đăo srăng hdĭp klei hdĭp pô đăo kơ Krist, boh nik ñu brei hdĭp hlăm khăp, hlăm klei bi mguôp hŏng jih jang mnuih, klei hdĭp hŏng phung khua kiă kriê lăn čar, hŏng ai tiê kpă. Y-Pôl mjưh hră mơĭt hŏng klei blŭ čhưn hŏng grăp čô mnuih leh anăn hŏng klei hơêč hmưi bi mni kơ Aê Diê.

Jar

Klei hưn bi êdah leh anăn akŏ (1:1-17)
Klei čiăng mâo klei bi mtlaih kơ jih jang mnuih (1:18–3:20)
Ênhă êlan Aê Diê kơ klei bi mtlaih (3:21–4:25)
Klei hdĭp mrâo hlăm Yang Krist (5:1–8:39)
Hdră êlan klei Aê Diê bi mtlaih Phung Yuđa (9:1–11:36)
Klei hdĭp pô đăo kơ Krist (12:1–15:13)
Klah čŭn leh anăn klei blŭ čhưn (15:14–16:27)