35

Thov Vajtswv pab kom dim yeeb ncuab

Davi sau.
  1Au Yawmsaub, thov koj tawm tsam
   cov uas tawm tsam kuv,
   thov ua rog rau cov uas ua rog rau kuv.
  2Cia li tuav daim phiaj hlau me thiab daim loj,
   cia li sawv tsees pab kuv.
  3Cia li rho kiag rab hmuv nkaug
   thiab rab hmuv laim tiv cov uas caum kuv.
  Thov koj hais rau kuv tus ntsuj plig tias,
   “Kuv yog tus uas yuav cawm koj dim.”

  4Cov uas nrhiav kev txov kuv txojsia
   mas thov cia lawv raug txaj muag
   thiab raug saib tsis taus.
  Cov uas xav tswvyim phem tawm tsam kuv,
   mas thov cia lawv raug ntiab rov qab mus
   ua siab ruam puas ntsoog tag.
  5Thov cia lawv zoo yam nkaus
   tej npluag uas cua ntsawj,
  cia Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj
   ntiab lawv mus.
  6Thov cia lawv txojkev tsaus ntuj thiab nplua,
   cia Yawmsaub tus tubtxib saum ntuj
   ntiab lawv khiav mus.
  7Twb tsis tim li cas los lawv cuab hlua rau kuv,
   twb tsis tim li cas los lawv khawb qhov taub
   cuab txov kuv txojsia.
  8Thov kom lawv raug tej kev puam tsuaj
   uas lawv xav tsis txog,
  thiab thov cia lawv mag rooj hlua uas lawv cuab,
   cia lawv mag kom puam tsuaj tag.
  9Mas kuv tus ntsuj plig yuav xyiv fab
   rau hauv Yawmsaub,
  kuv yuav zoo siab xyiv fab kawg li
   rau qhov uas nws tso kuv dim.
  10Kuv tej pob txha huvsi yuav hais tias,
   “Au Yawmsaub, leejtwg zoo cuag li koj?
  Koj yog tus uas tso cov neeg tsis muaj zog
   dim ntawm tus uas muaj zog dua lawv,
  thiab cawm cov uas tsis muaj zog
   thiab txom nyem dim ntawm tus uas lws lawv.”

  11Muaj cuav timkhawv phem sawv tsees,
   lawv nug kuv txog tej uas kuv tsis paub.
  12Lawv ua qhov phem pauj tej uas kuv ua zoo,
   kuv lub siab lwj tag.
  13Tiamsis thaum lawv mob
   mas kuv hnav khaub seev tsaj
  thiab tswj kuv lub siab yoo mov,
   kuv hnyo taubhau qes qes thov Vajtswv,
  14ib yam nkaus li kuv quaj ntsuag
   rau kuv ib tug kwvluag lossis rau ib tug kwvtij.
  Kuv mus kev yam nkaus li
   tus uas quaj ntsuag rau leej niam,
   kuv quaj dai hau vias.
  15Tiamsis yog kuv dawm
   mas lawv tuaj txoos ua ke zoo siab kawg,
   lawv sau zog ua ke tuaj tawm tsam kuv.
  Tej neeg loj leeb uas kuv tsis tau paub dua li
   los kuj cem kuv tsis tu li.
  16Lawv luag kuv heev kawg
   hais lus phem rau kuv,
   lawv zim hniav zog rau kuv.
  17Au Yawmsaub, koj yuav tsa muag ntsia xwb
   mus ntev li cas?
  Thov cawm kuv dim
   hauv lawv tej kev limhiam ntais ntuj,
  thov cawm kuv txojsia dim
   hauv cov tsov ntxhuav.
  18Mas kuv yuav ua koj tsaug
   rau thaum tsoom zeej sawvdaws
   tuaj txoos ua ke,
  kuv yuav qhuas koj
   hauv nruab nrab cov neeg coob coob ntawd.

  19Cov uas kuv tsis tau ua txhaum rau
   los cia li ua kuv cov tshawj chim,
   thov tsis txhob kheev lawv zoo siab luag kuv.
  Thov tsis txhob kheev cov
   uas lam ntxub kuv do do
   zij ncaug ntxi muag rau kuv.
  20Rau qhov lawv tsis hais tej lus hum xeeb,
   lawv tsuas xav tej lus dag
   xyav cov uas nyob tus yees hauv lub tebchaws.
  21Lawv rua ncauj loj kawg li rau kuv,
   lawv nkaug hnyos hais tias,
   “Peb twb pom ntawm qhov muag lawm.”

  22Au Yawmsaub, koj twb pom lawm,
   thov tsis txhob nyob twjywm.
  Au tus Tswv,
   thov tsis txhob nyob deb ntawm kuv.
  23Au kuv tus Vajtswv uas yog kuv tus Tswv,
   thov tsim dheev,
  cia li kub siab lug tuav kuv txojcai
   thiab hais kuv tshaj plaub.
  24Au Yawmsaub, kuv tus Vajtswv,
   thov tsa kuv cai raws li koj kev ncaj ncees.
   Thov tsis txhob cia lawv zoo siab luag kuv.
  25Tsis txhob cia lawv hais hauv lub siab tias,
   “Peb tau raws li peb lub siab nyiam lawm.”
  Tsis txhob kheev lawv hais tias,
   “Peb twb muab nws nqos lawm.”

  26Thov ua rau cov uas zoo siab luag
   kuv tej kev txom nyem raug txaj muag
   thiab lub siab ruam puas ntsoog tag.
  Thov cia cov uas tsab ua loj tawm tsam kuv tau
   poob ntsej muag thiab raug saib tsis taus.
  27Cia cov uas xav pom kuv muaj cai
   qw zoo siab thiab cia lawv zoo siab xyiv fab
   thiab hais tsis tu li tias,
  “Yawmsaub loj kawg nkaus,
   nws txaus siab rau thaum nws tus tub qhe
   noj qab nyob zoo.”
  28Mas kuv tus nplaig
   yuav piav txog koj txojkev ncaj ncees
   thiab yuav qhuas koj ib hnub tsaus ntuj.