19

Vua Am-môn làm nhục các sứ thần Y-sơ-ra-ên

1Sau đó, Na-hách, vua nước Am-môn, qua đời. Hoàng tử Ha-nun lên ngôi kế vị. 2Đa-vít nói: "Ta muốn đền ơn cho Na-hách bằng cách yểm trợ Ha-nun, con trai người." Đa-vít cử các sứ thần đến phân ưu với vua Ha-nun. Các sứ thần qua nước Am-môn, xin yết kiến Ha-nun để phân ưu. 3Nhưng các quan lớn trong triều đình Am-môn tỏ ý nghi ngờ thiện chí của Đa-vít: "Vua tưởng Đa-vít thật lòng tôn kính tiên đế nên sai sứ thần đến phân ưu sao? Thật ra nó sai sứ thần đi do thám để tiêu diệt đất nước ta!" 4Ha-nun ra lệnh bắt các sứ thần của Đa-vít, cạo râu, và cắt phân nửa áo của họ cho lòi bụng lòi lưng, rồi trục xuất. 5Được tin báo, Đa-vít cho người đi đón các sứ thần đang bị tủi nhục và bảo họ tạm trú tại Giê-ri-cô cho đến ngày râu mọc lại, sẽ trở về.

Chiến tranh Am-môn

6Dân Am-môn ý thức rằng Đa-vít khinh tởm họ, nên đem 1.000 ta lâng bạc qua xứ Lưỡng Hà, đến tận A-ram Ma-a-ca và Xô-ba, để thuê chiến xa và kỵ binh. 7Họ thuê được 32.000 chiến xa do dân Ma-a-ca điều khiển, đặt dưới quyền chỉ huy của vua nước Ma-a-ca. Đoàn chiến xa kéo qua đóng tại trước Mê-đê-ba. Đồng thời, quân đội Am-môn từ tất cả các thành phố đều tập họp, sẵn sàng tác chiến. 8Được tin tình báo, vua Đa-vít ra lệnh cho tướng Giô-áp đem toàn lực quân đội gồm các chiến sĩ can đảm ra, chống đánh quân thù. 9Bộ đội Am-môn xuất quân, bố trí trước cổng thành, còn quân đồng minh bố trí giữa cánh đồng.
10Tướng Giô-áp nhận thấy địch định bao vây quân Y-sơ-ra-ên, liền chia quân làm hai, đem các đội chủ lực chống đánh quân Sy-ri, 11còn lực lượng kia đặt dưới quyền chỉ huy của tướng A-bi-sai, em mình, để đối phó với quân Am-môn. 12Giô-áp bảo A-bi-sai: "Nếu quân Sy-ri mạnh hơn anh, em sẽ chia quân yểm trợ anh. Nếu quân Am-môn áp đảo em, anh sẽ chia quân yểm trợ em. 13Hãy vững chí kiên tâm như đại trượng phu chiến đấu vì dân vì nước để bảo vệ các thành của Thượng Đế ta. Cầu Chúa thực hiện ý định của Ngài." 14Giô-áp đem quân xung phong vào mặt trận Sy-ri; địch bỏ chạy tán loạn. 15Nhận thấy quân Sy-ri đã trốn thoát, quân Am-môn cũng khiếp đảm tháo lui trước khí thế quân sĩ A-bi-sai và rút về thành phố họ. Tướng Giô-áp bèn kéo quân về thủ đô.
16Sau cuộc thất trận ấy, quân đội Sy-ri sai người đi cầu viện các lực lượng Sy-ri đóng ở tả ngạn Phát-giang, đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Sô-phác, thuộc quân đội của Ha-đa-rê-xe. 17Được tin tình báo, vua Đa-vít liền động viên toàn quốc, đem quân vượt qua sông Giô-đan để chống đánh quân Sy-ri. Bị quân đội của Đa-vít chận đánh, quân Sy-ri xung phong tiến công, 18nhưng bị đánh tan, mỗi đơn vị chạy trốn một ngã. 7.000 lính cưỡi chiến xa cùng 40.000 bộ binh tử trận. Tướng Sô-phác, tổng tư lệnh quân đội Sy-ri cũng bỏ mạng tại chiến trường. 19Sau cuộc đại bại, triều đình của vua Ha-đa-rê-xe xin lập hòa ước với Đa-vít và phục dịch vua. Từ đó, dân tộc Sy-ri không còn muốn xuất quân cứu viện dân Am-môn nữa.