18

Đa-vít chiến thắng

1Sau đó, Đa-vít chiến thắng và khắc phục dân Phi-li-tin, chiếm đóng Gát và các thành phụ cận.
2Vua cũng chiến thắng dân Mô-áp, bắt dân ấy phục dịch và triều cống.
3Đa-vít chiếm đóng nước của Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, cho đến tận Ha-mát, đúng vào thời kỳ vua ấy đem quân đi chinh phục thung lũng sông Phát-giang. 4Đa-vít bắt được 1.000 chiến xa, 7.000 kỵ binh và 20.000 bộ binh. Đa-vít cho cắt nhượng ngựa, làm tê liệt tất cả đàn ngựa kéo chiến xa, chỉ giữ lại đủ cho 100 chiến xa mà thôi.
5Khi quân đội Sy-ri kéo đến tiếp viện cho Ha-đa-rê-xe, vua Xô-ba, Đa-vít giết 22.000 lính Sy-ri, 6rồi đặt một đoàn quân trú phòng tại Đa-mách, thủ đô nước Sy-ri. Vây, dân Sy-ri cũng phải triều cống cho Đa-vít. Bất luận Đa-vít đi đến dâu, Chúa cũng cho vua chiến thắng. 7Đa-vít thu lấy các áo giáp bằng vàng của các tướng sĩ của Ha-đa-rê-xe, và đem về Giê-ru-sa-lem, 8luôn với một số lượng đồng rất lớn thu tại các thành phố Tiếp-hát và Cung của vua Ha-đa-đê-xe (Về sau Sa-lô-môn nấu số đồng này để kiến thiết Đền thờ, như chế tạo cái hồ nước, các cột trụ và các dụng cụ dâng sinh tế trên bàn thờ).
9Khi Thu, vua Ha-mát, được tin Đa-vít đã đánh tan tất cả quân đội của Ha-đa-đê-xe, vua Xô-ba, 10liền sai hoàng tử Ha-đô-ram đến yết kiến Đa-vít để chúc mừng và dâng lễ vật bằng vàng, bạc và đồng vì Ha-đa-rê-xe vốn là kẻ thù địch của Thu. 11Đa-vít thánh hóa cho Chúa tất cả bạc vàng đã thu được trong tất cả các nước: Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn, Phi-li-tin, và A-ma-léc. 12A-bi-sai (con Xê-ru-gia) đã tiêu diệt 18.000 quân Ê-đôm tại Trũng Muối, 13và đặt các căn cứ quân sự trong xứ Ê-đôm, nên toàn dân Ê-đôm phải phục vụ Đa-vít. Chúa Hằng Hữu cho Đa-vít toàn thắng khắp nơi.
14Đa-vít trị vì trên cả nước Y-sơ-ra-ên cách công minh. 15Giô-áp (con Xê-ru-gia) giữ chức tổng tư lệnh quân đội. Giô sa-phát (con A-hi-lục) làm ngự sử. 16Xa-đốc (con A-hi-túp) và A-bi-me-léc (con A-bia-tha) hành chức tế lễ tối cao. Sa-vê-sa làm tổng thư ký. 17Bê-na-gia (con Giê-hô-gia-đa) chỉ huy lữ đoàn cận vệ người Kê-rết và Phê-lết. Các hoàng tử đều phụ tá cho vua.