2

Cov cuav xwbfwb

1Tassws tub muaj cov cuav xwbfwb cev lug kws tshwm rua huv cov tuabneeg ntawd lawm, mas yeej yuav muaj cov cuav xwbfwb huv mej ib yaam nkaus. Puab yuav nyag coj tej lug qha cuav kws ua kuas puam tsuaj tuaj. Puab kuj tsw leeg yuav tug Tswv kws them nqe yuav puab, mas txhad coj kev puam tsuaj lug raug puab sai kawg. 2Yuav muaj tuabneeg coob ua qas vuab tsuab lawv le puab ua, mas txujkev tseeb yuav raug thuaj vem yog tim puab. 3Puab ua lub sab hlub, puab txhad has tej lug daag ntxag mej kuas puab tau tshaaj thawj. Kev rau txem tub teem ca rua puab ntev lug lawm yuav tsw tog ntev. Qhov kws puab yuav raug puam tsuaj kuj tsw tsaug zug lawm.
4Tsua qhov Vaajtswv tsw zaam txem rua cov tubkhai ntuj kws ua txhum thau u, nwg muab puab laim rua huv ntuj txag teb tsaus hab rua huv tej qhov kws tsaus ntuj nti moog txug lub swjhawm kws txav txem. 5Hab nwg tsw zaam txem rua cov tuabneeg txheej thau u tassws thaus Vaajtswv tso dej lug nyaab lub nplajteb kws cov tuabneeg tsw fwm Vaajtswv nyob, nwg tsom kwm Nau‑a kws tshaaj tawm txujkev ncaaj nceeg hab xyaa leej. 6Hab Vaajtswv rau txem rua lub moos Xauntoo hab lub moos Kaumaula ua kuas puam tsuaj caj tshauv taag sub txhad ua yaam ntxwv rua cov tuabneeg tsw fwm Vaajtswv kws nyob yaav tom qaab, 7hab nwg cawm tau Lauj dim. Lauj yog tug ncaaj nceeg hab ntxhuv sab heev rua tej kev qas vuab tsuab kws cov tuabneeg phem ua, 8tsua qhov thaus tug ncaaj nceeg hov nyob huv plawv puab, tej kev phem kws nwg naj nub pum hab nov puab ua hov ua rua nwg lub sab kws ncaaj nceeg ntxhuv taag. 9Yog le hov, tug Tswv yeej paub tas yuav cawm cov kws fwm Vaajtswv dim txujkev swm sab tau le caag, hab paub tas yuav muab cov tuabneeg phem rau txem le caag moog txug nub kws txav txem rua suavdawg, 10qhov luj kawg yog txav txem rua cov tuabneeg kws ua phem ua qas lawv le puab lub cev nqaj tawv ntshaw hab saib tsw taug cov kws muaj fwjchim kaav.
 Puab ua sab tuab sab twm xeeb, puab tsw ntshai qhov kws has lug saib tsw taug cov tubkhai ntuj kws muaj fwjchim ci ntsaa ab.
11Txawm yog cov tubkhai ntuj kws muaj zug hab muaj fwjchim luj dua, los tub tsw has lug saib tsw taug kom puab cov ntawd rua ntawm tug Tswv lub xubndag. 12Tassws cov cuav xwbfwb nuav zoo nkaus le tej tsaj txhu kws tsw txawj xaav daabtsw, hab ua lawv le nwg lub sab ntshaw, yug lug rua luas nteg hab muab tua xwb. Puab has lug saib tsw taug tej kws puab tsw nkaag sab, puab yuav raug kev puam tsuaj ib yaam le tej tsaj txhu hov. 13Puab yuav raug kev txom nyem pauj puab tej kev phem. Puab suav tas qhov kws ua nqaaj ua nqug noj seem noj so nruab nub yog kev lomzem. Puab yog tej teev kws dub hab qas puag tsuas. Thaus puab nrug mej noj haus ua ke, puab qw ua nqaaj ua nqug qaug dej qaug cawv. 14Puab lub qhov muag tsuas yog cus cav rua kev ua nkauj ua nraug xwb, puab ua txhum tsw txawj pov khawv le. Puab ntxag cov kws sab tsw ruaj. Puab xyum puab lub sab kuas xaav yuav luas tug. Puab yog cov noob kws raug tsawm foom. 15Puab muab txujkev raug cai tso tseg yuam kev moog lawv Npe‑au tug tub Npala‑aa txujkev, yog tug kws nyam tej nqe ndav kws tau ntawm tej kev ua tsw ncaaj. 16Nwg kuj raug thuaj tsua qhov kws nwg tsw noog lug. Tug neeg luav kws tsw txawj has lug has tau lug le tuabneeg hab tswj tug xwbfwb cev lug hov txujkev ruag.
17Cov xwbfwb hov yog lub qhov dej qhuav hab cov fuab kws cua daaj cua dub ntsawj yaa moog. Tub npaaj qhov tsaus ntuj nti ca rua puab lawm. 18Puab has lug khaav theeb qhuav qhuav hab muab tej kev phem kws lub cev nqaj tawv ntshaw lug ntxag cov tuabneeg kws saamswm tswv dim ntawm cov tuabneeg kws ua lub neej yuam kev lawm. 19Puab cog lug tas yuav pub cov tuabneeg hov nyob ywj pheej, tassws puab tug kheej tseed ua tej kev puam tsuaj qhev, tsua qhov leejtwg kov tsw yeej yaam twg, nwg kuj ua yaam ntawd qhev. 20Thaus puab tswv dim txhua yaam kev qas huv nplajteb lawm vem yog paub Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv hab yog peb tug Cawmseej, yog puab rov moog maag hab swb tej kev qas hov dua, mas thaus kawg puab yimfuab raug kev phem dua thaus chiv thawj. 21Tsua qhov yog puab tsw paub txujkev ncaaj nceeg hov hlo le kuj tseed zoo dua le kws puab paub lawm los tseed tig nraus qaum rua txuj kevcai dawb huv kws muab cob rua puab ntawd. 22Tej kws tshwm lug rua puab kuj yog lawv le lu paaj lug kws has tseeb tas,
  “Dev rov noj dev cov ntuav,”
hab
  “tug npua kws muab ntxuav huv lawm
   rov qaab moog daa paag kua aav dua.”