2

Ƀing Nai Pơtô Ƀlŏr Laih Anŭn Tơlơi Răm Rai Gơñu

1Samơ̆ ăt hơmâo ƀing pô pơala ƀlŏr laih mơ̆n amăng tŏng krah ƀing ană plei, jing kar hăng či hơmâo ƀing nai pơtô ƀlŏr yơh amăng tŏng krah ƀing gih. Ƀing gơñu či pơtô hơgŏm tơlơi đaŏ ƀlŏr răm rai, tơl hơngah lui hĭ Khua Yang dưi kơtang, jing Pô hơmâo blơi mă laih ƀing gơñu, jing tơlơi ƀing gơñu ba rai tơlơi răm rai tañ ƀơi gơñu pô yơh. 2Lu mơnuih či đuaĭ tui hơdră jơlan tơtă tơtăn gơñu laih anŭn či ngă brơi kơ ƀing arăng pơhiăp sat kơ hơdră jơlan tơlơi sĭt yơh. 3Amăng tơlơi hưp kluh gơñu, ƀing nai pơtô anŭn či ƀơ̆ng ngăn gih yơh hăng hơdôm tơlơi ră ruai ƀing gơñu hơmâo pơčeh mă laih. Ơi Adai hơmâo pơkra laih tơlơi phat kơđi kơ ƀing gơñu mơ̆ng sui laih anŭn tơlơi răm rai gơñu či truh sĭt yơh.
4Yuakơ wơ̆t tơdah ƀing ling jang tơdang ƀing gơñu ngă soh, Ơi Adai ƀu pap ôh kơ ƀing gơñu hăng Ñu glŏm hĭ ƀing gơñu amăng anih kơnăm Tartarus yơh. Pơ anih anŭn yơh Ơi Adai krư̆ ƀing gơñu amăng tơlơi kơnăm mơmŏt dŏ tơguan kơ hrơi phat kơđi. 5Amăng rơnŭk đưm adih Ơi Adai ƀu pap ôh kơ lŏn tơnah hơđăp tơdang Ñu ba rai laih ia li̱ng ƀơi ƀing mơnuih ƀu thâo krăn Ñu, samơ̆ Ñu djă̱ pioh Noah rơnŭk hơđơ̆ng, jing pô pơtô pơblang kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng, wơ̆t hăng tơjuh čô pơkŏn dơ̆ng mơ̆n. 6Ơi Adai klă̱ kơđi laih kơ plei Sedôm hăng plei Gomôrrah hăng čuh hĭ khul plei anŭn jing hĭ hơbâo tơpur, anŭn kiăng kơ ngă pơhơmutu kơ tơlơi či truh ƀơi ƀing ƀu thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai yơh. 7Ñu pơklaih hĭ Lot, jing pô tơpă hơnơ̆ng, jing pô rŭng răng biă mă yuakơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng khăp ngă grĭ grañ ƀing mơnuih sat ƀai anŭn. 8Yuakơ mơnuih tơpă hơnơ̆ng anŭn yơh, jing pô hơdip hăng ƀing gơñu rĭm hrơi, tŭ ruă nuă amăng jua bơngăt tơpă hơnơ̆ng ñu yua mơ̆ng khul bruă sat ƀai ñu ƀuh hăng hơmư̆ laih. 9Ăt kar hăng anŭn mơ̆n, Khua Yang thâo hiư̆m dưi pơklaih hĭ ƀing mơnuih thâo huĭ pơpŭ kơ Ñu mơ̆ng khul tơlơi lông lăng laih anŭn kiăng kơ djă̱ pioh mơnuih ƀu tơpă hơnơ̆ng kơ hrơi phat kơđi tơdang ƀing gơñu ăt tŏ tui amăng tơlơi pơkơhma̱l gơñu. 10Tơlơi anŭn jing sĭt biă mă yơh kơ ƀing hlơi pô hơdip tui tơlơi kluh amoaih grĭ grañ, kơnuih soh sat kiăng pơgrĭ hĭ laih anŭn djik pơrơmut hĭ tơlơi dưi Ơi Adai.
 Ƀing mơnuih sat anŭn khĭn hăng pơgao pơang, ƀu huĭ ôh kiăng kơ pơhiăp sat kơ ƀing yang gah ngŏ adih.
11Samơ̆ wơ̆t tơdah ƀing ling jang hiam, jing ƀing kơtang hloh hăng dưi hloh kơ ƀing nai pơtô ƀlŏr anŭn, ƀing gơñu ăt ƀu hơmâo pơčŭt, phat kơđi hăng djik mưč kơ ƀing yang pơ ngŏ anŭn ƀơi anăp Khua Yang mơ̆n. 12Samơ̆ ƀing mơnuih sat anŭn pơhiăp ƀrưh mơhiăh kar hăng amăng tơlơi ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh. Ƀing gơñu jing kar hăng hlô glai, djuai mơnơ̆ng ngă tui hăng tơlơi drơi jan amoaih kiăng, tơkeng rai kiăng kơ arăng mă hĭ laih anŭn pơdjai lui, laih anŭn jing kar hăng khul hlô glai yơh ƀing gơñu či răm rơngiă hĭ.
13Ƀing gơñu či tŭ mă tơlơi răm rơngiă jing tơlơi răm rơngiă ƀing gơñu hơmâo ngă laih kơ arăng. Tơlơi pơmĭn mơak hrăp gơñu jing tơlơi ƀing gơñu ngă kơ hrăp ƀơi hrơi rơđah yơh. Ƀing gơñu jing kar hăng tơlơi mlâo mlañ laih anŭn gơnam hơƀak drak yơh pơrơđah amăng khul tơlơi mơak hrăp gơñu tơdang ƀing gơñu dŏ ƀơ̆ng huă hăng ƀing gih. 14Hăng mơta bă hăng tơlơi pyu pơde, ƀing gơñu ƀu pơdơi ôh kơ tơlơi ngă soh. Ƀing gơñu pơhưč plư ƀing hơmâo pran jua ƀu dơnơ̆ng. Ƀing gơñu juăt hưp ham laih anŭn jing ƀing Ơi Adai hơtŏm păh yơh! 15Ƀing gơñu hơmâo đuaĭ lui hĭ laih jơlan tơpă laih anŭn đuaĭ hĭ jrôk jơlan tui hơdră jơlan Balaam ană đah rơkơi Beôr yơh, jing pô khăp kơ nua apăh tơlơi sat ƀai. 16Samơ̆ ñu tŭ tơlơi ƀuăh pơkra yuakơ tơlơi bruă soh sat ñu, Ơi Adai ngă kơ aseh glai, jing hlô ƀu thâo pơhiăp ôh, pơhiăp hăng hiăp mơnuih kiăng kơ pơhiăp ƀuăh hĭ pô pơala anŭn kiăng kơ pơgăn hĭ tơlơi hưt dư pô pơala anŭn.
17Ƀing nai pơtô soh anŭn jing kar hăng khul hlâo ia thu krô laih anŭn kar hăng kơhŭl ia angĭn rơbŭ puh pơđuaĭ hĭ. Ơi Adai pioh laih kơ ƀing gơñu sa anih kơnăm mơmŏt biă mă. 18Ƀing gơñu yua amăng bah hông hang, khul boh hiăp pơgao pơang, hăng tơlơi rơkâo kơ khul tơlơi amoaih kluh drơi jan kơ kơnuih mơnuih soh sat, ƀing gơñu plư pleč ƀing mơnuih phrâo tơklaih hĭ mơ̆ng ƀing mơnuih hơdip amăng tơlơi soh sat. 19Ƀing gơñu ƀuăn brơi kơ ƀing gơ̆ tơlơi rơngai, tơdang anŭn gơñu pô ăt jing hlŭn kơ khul tơlơi kluh amoaih, yuakơ mơnuih jing hlŭn kơ hơget mơta tơlơi hơmâo ngă khua laih kơ ñu yơh. 20Tơdơi kơ ƀing gơ̆ hơmâo đuaĭ tơklaih laih kơ tơlơi soh sat răm rai lŏn tơnah anai yuakơ thâo krăn Khua Yang ta laih anŭn Pô Pơklaih ta Yang Yêsu Krist, samơ̆ ăt dŏ đo̱m amăng tơlơi soh sat anŭn hăng jing hĭ khua kơ ƀing gơ̆, sĭt tơlơi hơdip ƀing gơñu anŭn jing hĭ sat hloh kơ tơlơi hơdip gơñu hlâo adih yơh. 21Yuakơ hiam hloh kơ ƀing gơñu anŭn ƀu thâo krăn ôh kơ jơlan tơlơi tơpă hơnơ̆ng jing hloh kơ ƀing gơñu thâo krăn laih jơlan anŭn hăng wir hĭ rŏng gơñu kơ tơlơi pơđar rơgoh hiam, jing tơlơi Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu. 22Kơ ƀing gơñu anŭn yơh tơlơi pơrơtưh sĭt laĭ kơ tơlơi ƀing nai pơtô soh anŭn tui anai, “Asâo ƀơ̆ng glaĭ gơnam pơtah ñu,” laih anŭn “Bơbui laih kơ rao rơgoh laih wơ̆t pŭk glaĭ hlŭ̱ dơ̆ng” yơh.