3

Pơtao Solomôn Čơdơ̆ng Pơdơ̆ng Đĭ Sang Yang Yahweh

(1 Ƀing Pơtao 6:1-38)

1Giŏng anŭn, pơtao Solomôn čơdơ̆ng pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh amăng plei phŭn Yerusalaim ƀơi čư̆ Môriah. Ƀơi čư̆ anŭn yơh Yahweh hơmâo pơƀuh rai laih hăng ama gơ̆ Dawid hlâo adih. Anih anŭn jing ƀơi anih prăh pơdai Araunah mơnuih Yebus, jing anih pơtao Dawid hơmâo prap pre laih kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sang yang Yahweh. 2Solomôn čơdơ̆ng pơdơ̆ng đĭ sang yang ƀơi hrơi tal dua blan tal dua amăng thŭn tal pă̱ rơnŭk ñu git gai wai lăng lŏn čar Israel yơh.
3Pơtao Solomôn brơi kơ ƀing ding kơna ñu pơdơ̆ng đĭ atur sang yang Ơi Adai. Atur anŭn hơmâo rơyong nămpluh haih laih anŭn tơda duapluh haih. 4Adri̱ng sang gah anăp kơ sang yang hơmâo rơyong duapluh haih jing ăt pơdơ̆ hăng tơda sang yang laih anŭn dơ̆ng ñu glông ăt duapluh haih mơ̆n.
 Ƀing ding kơna pơtao Solomôn lo̱m bơnăh gah lăm anih anŭn hăng mah phŭn.
5Ƀing gơñu pơkra anih phŭn sang yang hăng kơyâo hơngo̱ laih anŭn ăt lo̱m ƀơi anih anŭn hăng mah phŭn mơ̆n. Laih anŭn ƀing gơñu ăt čih treh pơhrôp pơ anih anŭn hăng khul rup kơyâo đung kri wơ̆t hăng rup hrĕ čuăk mơ̆n. 6Ƀing gơñu pơhrôp sang yang anŭn hăng khul boh pơtâo yom hiam biă mă laih anŭn mah ñu yua kiăng kơ pơhrôp jing mah phŭn arăng ba rai mơ̆ng anih lŏn Parwaim. 7Ƀing gơñu ăt yua mah mơ̆n kiăng kơ go̱m hĭ khul kơyâo pơgăn, khô̱ng bah amăng, bah amăng laih anŭn khul pơnăng sang yang. Laih anŭn ñu ăt čih treh khul rup čerub ƀơi khul pơnăng anŭn.
8Ƀing ding kơna pơtao Solomôn ăt pơkra Anih Rơgoh Hiam Hloh mơ̆n. Rơyong anih anŭn hơmâo duapluh haih laih anŭn tơda ăt duapluh haih mơ̆n. Ƀing gơñu yua năm-rơtuh talang mah phŭn kiăng kơ lo̱m gah lăm kơ anih anŭn. 9Ƀing gơñu pơkra khul kơđĭn hăng rơmapluh sekel mah. Ƀing gơñu ăt lo̱m khul črăn gah ngŏ hăng mah mơ̆n.
10Amăng Anih Rơgoh Hiam Hloh anŭn ƀing gơñu pơkra dua boh rup čerub hơmâo čăng laih anŭn lo̱m hĭ gơñu hăng mah. 11Rơyong khul čăng dua boh rup čerub anŭn pơtŭm glaĭ truh pơ duapluh haih. Sa ƀĕ čăng čerub blung hlâo hơmâo rơyong rơma haih tĕk djơ̆ pơnăng sang yang. Bơ kơ čăng ñu gah adih ăt rơma haih mơ̆n hăng tĕk djơ̆ čăng čerub adih yơh. 12Ăt hrup hăng anŭn mơ̆n, sa ƀĕ čăng čerub tal dua ăt hơmâo rơyong rơma haih hăng tĕk djơ̆ pơnăng sang yang gah adih. Bơ kơ čăng ñu gah adih ăt rơma haih mơ̆n hăng tĕk djơ̆ čăng čerub tal sa yơh. 13Tui anŭn, khul čăng dua boh čerub anŭn rơhaih truh kơ duapluh haih. Ƀing gơñu dơ̆ng hăng tơkai gơñu, anăp nao pơ Anih Rơgoh Hiam yơh.
14Ƀing gơñu pơkra khăn păng pơgăn blâo ƀlĭ hăng mơrai mik, mơrai mơla̱ng laih anŭn mơrai mriah huč wơ̆t hăng rup čerub sĭt jă̱ mŭt mơ̆ng pô sĭt jă̱ rơgơi mơ̆n.

Dua Ƀĕ Tơmĕh Ko̱ng Ƀơi Gah Anăp Sang Yang

(1 Ƀing Pơtao 7:15-22)

15Ƀơi gah anăp kơ sang yang ƀing ding kơna pơtao Solomôn pơkra dua ƀĕ tơmĕh. Rơyong dua ƀĕ tơmĕh anŭn truh kơ klâopluh-rơma haih laih anŭn ƀơi rĭm tơmĕh anŭn hơmâo sa akŏ dưh glông rơma haih. 16Ñu ăt pơhrôp ƀơi rơjŭng khul tơmĕh anŭn hăng khul hơñuăl mơñam. Giŏng anŭn, ñu pơkra sa-rơtuh boh rup pumƀre hăng ko̱ng laih anŭn păl hơdôm rup anŭn ƀơi hrĕ hơñuăl mơñam anŭn yơh. 17Hơnăl tuč, ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ dua ƀĕ tơmĕh anŭn ƀơi anăp sang yang: Sa ƀĕ tơmĕh gah thu̱ng ñu pơanăn Yakhin, sa ƀĕ gah dư̱r ñu pơanăn Bôaz yơh.