4

Mauntekhai thov Exathaw paab puab

1Thaus Mauntekhai paub txhua yaam kws tub ua lug lawd, nwg txawm dua rhe nwg lub tsho naav khaub seev tsaaj pleev tshauv tawm moog rua huv plawv lub nroog, nwg quaj nrov lwj sab kawg. 2Nwg moog rua ntawm txujkev kws yuav nkaag rua huv vaajntxwv lub rooj loog, tsua qhov tsw muaj leejtwg naav khaub seev tsaaj nkaag tau rua huv vaajntxwv lub rooj loog. 3Hab huv txhua lub xeev kws vaajntxwv tej lug hab nwg tsaab kevcai moog txug muaj kev ntxhuv sab luj heev rua huv cov Yutai. Puab yoo mov hab quaj hab quaj ntsuag hab muaj tuabneeg coob coob naav khaub seev tsaaj pw daa pleev tshauv.
4Thaus Exathaw cov nkauj qhev hab nwg cov nraug saam lug qha rua nwg paub, puj vaaj kuj ntxhuv sab heev. Nwg txhad xaa rwg tsho rua Mauntekhai naav sub nwg txhad hloov tej khaub seev tsaaj tseg, tassws nwg tsw kaam txais tej rwg tsho hov. 5Tes Exathaw txawm hu vaajntxwv ib tug nraug saam Hatha kws raug tsaa ua koom rua Exathaw tuaj, hab has kuas Hatha moog nug Mauntekhai saib yog muaj daabtsw hab yog ua caag. 6Hatha txawm moog cuag Mauntekhai ntawm lub tshaav puam huv lub nroog kws nyob ntawm vaajntxwv lub rooj loog saab nrau. 7Mauntekhai kuj pav txhua yaam kws muaj tshwm lug rua Hatha noog, hab qha txug tej nyaj kws Hamaa yeem lug pub rua huv vaajntxwv tej txhaab muaj npaum le caag txhad ua tau cov Yutai puam tsuaj. 8Mauntekhai tseed muab tsaab ntawv kevcai kws tshaaj tawm huv Xuxa kuas muab cov Yutai ua puam tsuaj rua Hatha coj moog rua Exathaw saib hab qha lub ntsab rua nwg hab has kuas Exathaw moog cuag vaajntxwv hab thov vaajntxwv hab taij thov nwg saib rua Exathaw haiv tuabneeg.
9Hatha txhad rov moog qha tej kws Mauntekhai has hov rua Exathaw noog. 10Mas Exathaw txhad has rua Hatha kuas xaa xuv rua Mauntekhai tas, 11“Vaajntxwv cov tub teg tub taw suavdawg hab cov pejxeem huv vaajntxwv tej xeev yeej paub tas yog tug txwvneej twg lossws tug puj twg laam nkaag moog cuag vaajntxwv rua huv lub tshaav puam saab huv kws tsw yog vaajntxwv hu kuas moog cuag, kuj muaj tuab txuj kevcai nkaus xwb. Suavdawg yuav raug muab tua pov tseg tsuas yog tseg tug kws vaajntxwv cev nwg tug cwj kub tog txais tes tug hov txhad le tsw tuag xwb. Kuv los tsw raug hu moog cuag vaajntxwv tau peb caug nub lawm.” 12Puab txhad lug has rua Mauntekhai paub txug tej kws Exathaw has hov. 13Mauntekhai txhad has kuas puab rov moog teb Exathaw tas, “Tsw xob xaav tas koj nyob huv vaajntxwv lub tsev koj yuav dim zoo dua cov Yutai huvsw. 14Yog lub swjhawm nuav koj nyob tuabywv yuav muaj kev paab hab kev cawm dim ntawm lwm qhov tuaj rua cov Yutai, tassws koj hab koj txwv tsev tuabneeg yuav raug puam tsuaj. Leejtwg yuav paub tas qhov kws koj tau lug ua puj vaaj nuav tej zag tub yog koj yuav paab tau rua lub swjhawm zoo le nuav?” 15Tes Exathaw has kuas puab moog has rua Mauntekhai tas, 16“Ca le moog, sau zog cov Yutai huvsw huv lub nroog Xuxa kws nrhav tau hab yoo mov thov paab kuv, tsw xob noj tsw xob haus peb nub nruab nub mo ntuj. Kuv hab kuv cov nkauj qhev kuj yuav yoo mov ib yaam nkaus le koj hab. Mas kuv yuav nkaag moog cuag vaajntxwv, txawm yog txhum kevcai kuj xwj. Yog kuv raug puam tsuaj, kuj ca kuv puam tsuaj.” 17Mauntekhai txhad rov moog ua txhua yaam lawv le Exathaw has rua nwg.