27

Nau Nhĭm Vơl Ma Ƀon Tir

1Yêhôva ngơi ma gâp: 2"Hơi bon bu nuyh, njêng hom du nau nhĭm vơl ma ƀon Tir, 3jêh ri lah hom ma ƀon Tir: Hơi ƀon Tir gŭ ta mbŏng dak mƀŭt, nơm tăch rgâl đah âk phung ƀon lan ta âk ntŭk kô mƀŭt, Yêhôva lah pô aơ:
 Hơi ƀon Tir, may lah jêh,
 Nau ueh gâp jêng rah vah ngăn.
4N'har may gŭ ta nklang klŏ mƀŭt; phung rdâk-njêng may hŏ ƀư ăn may lĕ jêng ueh rah vah ngăn.
5Khân păng nkra lĕ rngôch rda may ma kađar n'ho tă bơh n'gor Sênir; khân păng sŏk du tơm si sêdar tă bơh n'gor Liban.
 Ŭch njêng du mlâm meh gâng kât bok drơ sial ma may;
6rnaih vah ƀư ma tơm si tă bơh bri Basan; khân păng ƀư gre ma tơm n'ho tă bơh kô dak mƀŭt Kitim ƀư kađar ntă, jêh ri ndop mblum ma la rveh.
7Bok mhay bu cheh chiăk bơh bri Êjipt dŏng ƀư bok drơ sial, gay ƀư njêng bok pla (n'ha kơ) ăn may;
 bok ĭr jêh ri chăng krăk tă bơh kô dak bri Êlisa gay gui nde n'hâm ăn may.
8Phung gŭ tâm ƀon Sidôn jêh ri ƀon Arvat jêng phung sâm vah plŭng ăn may;
 Hơi ƀon Tir, lĕ phung njêh, blau mĭn  Gŭ tâm may, khân păng jêng phung ƀĭt gai may.
9Phung bu ranh ƀon Gêbal jêh ri phung bunuyh njêh blau ƀon nây gŭ ta nklang may, pôri may dŏng gay ma nsĭr ntŭk chah bluh tâm Kŭm păn may.
 Lĕ rngôch phung Kŭm păn tâm dak mƀŭt ndrel ma bunuyh ƀĭt khân păng gŭ tâm may da dê, văch njưh ta meng may gay tăch rgâl drăp ndơ may.
10Phung Persơ, phung Lut, jêh ri phung Put jêng phung tahan may prăp ma nau tâm lơh; khân păng yông khêl jêh ri môp loih tâm may, khân păng ăn nau chrêk rmah ma may.
11Phung bu klâu ƀon Arvat jêh ri ƀon Hêlek gŭ ta kalơ mpêr văr jŭm may, jêh ri phung bu klâu ƀon Gamat gŭ tâm ngih tŭm may; khân păng yông khêl ta kalơ mpêr văr jŭm may, khân păng ăn nau ueh may jêng rah vah.
12"Phung Tarsis tăch rgâl đah may yor may geh âk drăp ndơ ăp ntil: prăk, loih, thaih, ndrak tâm rgâl ma drăp ndơ may tăch. 13Phung Javan, Tubal jêh ri Mêsek tăch rgâl đah may; khân păng tăch bunuyh jêh ri khăl ngan kông tâm rgâl đah ndô ndơ may tăch. 14Phung Bet-Tôgarma tăch seh, seh tâm lơh, jêh ri seh bri tâm rgâl đah ndô ndơ may tăch. 15Phung ƀon lan Sêdan tăch drăp ma may, geh âk bri dak kô mƀŭt jêng ngih tăch drăp prăp ma may, khân păng mplơ̆ sĭt ma may la rveh, jêh ri tơm si khlay. 16Yorlah mpang ti may njêng geh âk ndô ndơ, yor ri phung Syri (phung Aram ) tăch drăp đah may; khân păng tăch lŭ êrêmôt, bok chăng mpor trŭm, bok bu cheh rvanh, mhay rhên, lŭ ta dak mƀŭt, jêh ri lŭ khlay tâm rgâl đah drăp ndơ may tăch. 17N'gor Yuda jêh ri n'gor Israel ăt tăch rgâl đah may tâm ban lĕ, khân păng tăch ba răch (ƀlê), play ôlivơ, play rvi dŭm bôk rah, dak sŭt, dak play ôlivơ, jêh ri dak ƀâu kah tâm rgâl đah ndơ păng tăch. 18Yorlah mpang ti njêng âk ntil ndơ, drăp ndơr rmeh rmai, yor ri yơh phung Damas djôt dak play kriăk ƀâu (play yôr yar) bơh Helbôn jêh ri rsau biăp nglang păng tâm rgâl đah may. 19Phung Dêdan jêh ri Javan leo kanŏng ndơ tâm rgâl đah ndơ may tăch; tâm ndơ nây geh loih, tơm si kasia, tơm si kalamus. 20Lĕ phung gŭ ta Dêdan tăch ma may bok ưn seh. 21Phung Arabi jêh ri phung kôranh n'gor bri Kêdar tăch ma may phung biăp kon, biăp nkuăng, be nkuăng.
22Phung tăch drăp tă bơh bri Sêba jêh ri bri Rama tăch ngâl đah may; sŏk lĕ ntil ndơ ƀâu kah ueh lơn, jêh ri lĕ ntil lŭ khlay, jêh ri miah. 23Phung Haran, Kanê, Êden, Ashur, jêh ri Kilmat tăch rgâl đah may. 24Phung nây tăch drăp ma may bok ao ueh ngăn, bok ao ĭr, jêh ri bok ao bu cheh, ao rvanh ăp ntil dak, geh mpor nâp ngăn mâu dơi đŏk-drok ôh.
25Kŭmpăn tă bơh n'gor bri Tarsis rdeng leo drăp may tăch, jêh ri may geh âk rmeh jêh ma ndô ndơ rdeng tâm nklang klŏ dak mƀŭt.
26Ƀiălah phung vah Kŭmpăn may leo may tât ta nklang dak klŏng toyh, jêh ri sial tă palơ njach may ngâm tâm nklang klŏng dak mƀŭt. 27Tât may rai yot, drăp ndơ, ndơ may tăch, nau may tâm tăch ngâl, bunuyh ƀĭt Kŭmpăn may, phung sâm nsĭr bluh đang ma may, phung sâm tăch ndơ may, jêh ri lĕ rngôch phung gŭ ndrel tâm may, mra chalôt da dê ngâm rmok tâm klŏng dak mƀŭt.
28Tơlah tăng bâr phung gai may nter, phung gŭ tâm bri chiau meng may râm nsâr da dê; 29jêh ri lĕ rngôch phung vah kŭmpăn may du luh tă bơh kŭmpăn khân păng. Phung pah kan kŭmpăn jêh ri lĕ rngôch phung ƀĭt kŭmpăn dâk ta kơh dak mƀŭt. 30Jêh ri nhĭm vơl hâu ngăn yor may, nhĭm ma nau rngot klâng.
 Khân păng sui neh muy ta kalơ bôk khân păng, jêh ri rlă tâm ŭnh buh.
31Khân păng poih bôk plưn yor may, jêh ri nsoh ao ƀau,
 jêh ri khân păng nhĭm yor may ma nau rngot klâng, rvê hâu ngăn.
32Tâm nuih n'hâm khân păng krit rngot, nhĭm vơl yor may, jêh ri bêng nau klân rvê yor nau tât ma may:
 Mbu moh ƀon Tir, jêng ƀon aƀaơ hŏ rngot njăp ta nklang dak mƀŭt?
33Kăl e drăp ndơ may tăch tă bơh dak mƀŭt, may ăn lĕ mpay jêh ma phung âk bunuyh ƀon lan; ma drăp ndơ may âk rmeh rmai jêh ri ndơ may tăch ngâl, may ƀư ndrŏng phung hađăch ta neh ntu.
34Abaơ ri, may lĕ rai jêh yor dak mƀŭt, tâm ntŭk dak klŏng jru;
 drăp may tăch jêh ri lĕ rngôch phung pah kan tâm kŭmpăn may lĕ ngâm rmok ndrel ma may.
35Lĕ rngôch phung gŭ tâm kô dak mƀŭt hih rhâl yor nau tât ma may;
 phung hađăch khân păng klach ngăn, muh măt khân păng klêu rĭn nhĭn.
36Phung ƀon lan tăch ndrăp nsŭch yor nau tât ma may;
 may rai lôch jêh nau rêh ni hâu ngăn jêh ri mâu mra jêng đŏng nho ro."