43

Nau Chrêk Rmah Yêhôva Bêng Ngih Brah

1Pakơi ta nây păng leo gâp lăp mpông pêr palơ. 2Aơ, gâp saơ nau chrêk ma lơp bơh Brah Ndu Israel tă bơh lơ văch tât. Nteh bâr Păng nâm bu nteh n'gôr dak toyh, jêh ri tâm neh nchrat ang yor nau chrêk ma lơp Păng. 3Nau tâm saơ gâp saơ rnôk nây, tâm ban đah nau tâm saơ hŏ mpơl tơ lah păng văch ƀư rai ƀon Yêrusalem. Nây jêng nau tâm saơ tâm ban đah nau gâp hŏ tâm saơ ta kơh dak krong Kêbar, jêh ri gâp chŭn muh măt chon mon tâm neh. 4Chrêk ma lơp Brah Ndu lăp tâm ngih ta mpông pêr mpeh palơ. 5Brah Huêng chông gâp leo kalơ jêh ri njŭn gâp lăp tâm trôm; jêh ri, aơ, nau chrêk ma lơp Yêhôva bêng ngih brah.
6Gâp tăng geh bunuyh ngơi ma gâp tă tâm trôm ngih brah; geh du huê bunuyh dâk êp gâp, 7jêh ri lah ma gâp: "Hơi kon bu nuyh, aơ yơh jêng ntŭk dơm sưng hađăch gâp, jêng ntŭk ăn mpang jâng gâp, ta aơ gâp mra gŭ ƀa ƀơ n'ho ro ta nklang phung kon sau ƀon lan Israel. Ngih Israel mâu mra ƀư ƀơ̆ đŏng ôh amoh kloh ueh gâp, khân păng, mâu lah hađăch khân păng, mâu dơi ƀư nau dŏng tĭr khân păng, jêh ri yor ma săk jăn khĭt phung hađăch khân păng ta kalơ yôk prêh; 8yor khân păng hŏ ndâk ntŭk lăp ngih khân păng, dăch ntŭk lăp ngih gâp; jêh ri ndâk n'gâng mpông khân păng, dăch n'gâng mpông gâp; kŏ tât vah vang gâp jêh ri khân păng kanŏng geh mpir dơm. Nây yơh nau khân păng hŏ ƀư ƀơ̆ ƀơch amoh kloh ueh gâp yor nây gâp tâm rmot ma khân păng hŏ ƀư tih jêh; pôri dĭng gâp ƀư rai khân păng tâm nau gâp ji nuih. 9Aƀaơ ri ăn khân păng chalơi lĕ nau khân păng mbah rup brah, jêh ri ăn ngai đah săk jăn khĭt phung hađăch khân păng; ri mơ gâp mra gŭ ta nklang khân păng ƀa ƀơ n'ho ro.

Nau Vay Ma Ngih Brah Jêh Ri Ma Nơng

10"Bi may, Hơi kon bu nuyh, rblang hom ăn ma phung Israel gĭt, mâng ngih brah he nây jêng; jêh ri rup bu chih ma păng, gay ma khân păng prêng yor nau tih khân păng. 11Tơlah khân păng prêng tâm lĕ rngôch nau khân păng ƀư, may nhhiơ rup bu chih ngih nây ma khân păng, mbor kan păng, trong lăp, mpông luh, lĕ rngôch rup geh tâm ngih nây, lĕ rngôch nau ntăm, rup păng; jêh ri ăn lĕ rngôch phung Israel gĭt nau vay tâm ngih brah; jêh ri chih nau nây ta năp măt khân păng, gay ma khân păng djôt prăp jêh ri ƀư tĭng nâm nau vay jêh ri nau ntăm. 12Aơ yơh jêng nau vay ngih brah: Lĕ lam bri neh ntu yor păng ta kalơ yôk mra jêng ntŭk kloh ueh. Nây, jêng nau vay ma ngih brah.
13"Aơ jêng nau veh nơng đah hăt (hăt nây jêng du hăt, mpang ti): mbon păng prêh du hăt, jêh ri rkăng du hăt, geh ndor năp jŭm nây prêh du nđam; Nây jêng nau jong nơng. 14Ntơm bơh mbon tâm neh tât ma ndor năp tâm dâng geh bar hăt, huy du hăt. Jêh ri ntơm bơh ndor năp jê̆ tât năp toyh geh puăn hăt, huy du hăt, 15Ntŭk dơm ŭnh ta nơng geh puăn hăt; jêh ri ntơm bơh ntŭk ăn ta nơng tât rlet kalơ, geh puăn mlâm nke. 16Ntŭk ăn ŭnh ta nơng jêng puăn blon, jê̆t ma bar hăt njok jêh ri jê̆t ma bar hăt rkăng. 17Năp tâm ban lĕ jêng puăn blon đŏng, jê̆t ma puăn hăt njok jêh ri jê̆t ma puăn hăt rkăng, geh năp văr jŭm geh n'gul hăt huy; jêh ri mbon păng du hăt văr jŭm. Trong hao ta nơng bu mra dơm mpeh palơ."
18Jêh ri păng lah ma gâp: "Hơi kon bu nuyh, pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Aơ jêng nau ntăm ma nơng: ta nar bu ndâk păng gay nhhơr ndơ nhhơr gŭch ta kalơ păng jêh ri ŭch tŏ mham ta păng, 19may mra ăn du mlâm ndrôk nkuăng prăp ma ndơ nhhơr yor nau tih ma phung kôranh ƀư brah Lêvi tâm băl mpôl Y-Sadôk, phung văch dăch ŭch pah kan ma gâp, Yêhôva 20Ăn may sŏk ƀa ƀă mham păng jêh ri mhĭng ta puăn mlâm nke nơng, jêh ri ta puăn njônh ndor năp, jêh ri ta ndor năp văr jŭm; pôri khân may mra ƀư kloh nơng jêh ri ƀư nau ăn kloh nau tih păng. 21Tâm ban lĕ, ăn may sŏk ndrôk nkuăng prăp ma ndơ nhhơr yor nau tih, jêh ri bu mra gŭch păng ta ntŭk tâm nal jêh dăch ngih brah, padih ntŭk kloh ueh.
22Ta nar năng bar, ăn may nhhơr du mlâm be nkuăng mâu geh sôt prăp ma ndơ nhhơr yor nau tih; jêh ri bu mra ăn kloh nơng tâm ban bu ƀư kloh jêh ma ndrôk nkuăng. 23Tơlah khân may hŏ ƀư jêh nau ƀư kloh, ăn khân may nhhơr hom du mlâm ndrôk nkuăng mâu geh sôt, jêh ri mlâm biăp nkuăng mâu geh sôt, sŏk tă tâm phung păng. 24May djôt leo bar mlâm mpa nây dăch panăp măt Yêhôva, jêh ri phung kôranh ƀư brah mra suy boh ta kalơ ndơ nhhơr nây jêh ri nhhơr ndơ nây jêng ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva. 25Dôl tâm pơh nar ăn khân may prăp ăn ăp nar du mlâm be prăp ndơ nhhơr yor nau tih; tâm ban lĕ ăn khân may prăp du mlâm ndrôk nkuăng jêh ri du mlâm biăp nkuăng mâu geh sôt, sŏk tă tâm phung. 26Dôl pơh nar ăn khân păng ƀư nau ƀư kloh nau tih ăn ma nơng, ƀư kloh păng, jêh ri prăp êng păng ăn kloh. 27Tơlah khân păng ƀư lôch lĕ nar aơ, pôri ntơm bơh nar năng pham rlet pakơi taơ, tơlah phung Kôranh ƀư brah mra nhhơr ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ khân may nhhơr nau đăp mpăn; jêh ri gâp mra vơt khân may, Yêhôva Brah Ndu lah.