11

Nau Nduyh Ma Phung Kôranh Mhĭk

1Pônây đŏng, Huêng Brah chông gâp leo kalơ, jêh ri njŭn leo gâp tât mpông pêr palơ ngih Yêhôva, jêng mpông mpeh palơ. Aơ, mpông ntŭk lăp mpông pêr geh bar jê̆t ma prăm nuyh; jêh ri gâp saơ ta nklang khân păng Y-Jasania kon bu klâu Y-Asur, jêh ri Y-Pêlatia kon bu klâu Y-Bênaya jêng phung kôranh ƀon lan da dê. 2Păng lah ma gâp, "Hơi kon bunuyh, aơ jêng phung bu klâu ŭch mĭn ƀư nau kue, jêh ri nchơt nklă plĕch rlăm tâm ƀon aơ. 3Khân păng lah pô aơ: Aƀaơ ri ê-tât ôh rnôk ndâk ngih! Ƀon aơ jêng glah ƀŭng, he jêng nglay puăch (iăm)? 4Yor ri mbơh lor hom nau tâm rdâng đah khân păng; hơi kon bunuyh, mbơh lor hom."
5Huêng Brah Yêhôva jŭr ta gâp, jêh ri lah: Lah hom, pôaơ nau Yêhôva lah: Hơi ngih Israel! Khân may hŏ ngơi jêh ri ƀư pô nây; yorlah gâp gĭt lĕ nau tât tâm nau mĭn khân may. 6Khân may hŏ nkhĭt âk râk ngăn bunuyh tâm ƀon aơ, jêh ri ƀư bêng ma bunuyh khĭt tâm lam ăp trong sâng. 7Yor nây, Yêhôva lah pô aơ: Bunuyh khĭt khân may hŏ dơm jêh ta nklang ƀon aơ, nây jêng puăch (iăm), ƀon jêng glah ƀŭng; bi khân may gâp mra mprơh du luh tă bơh ƀon aơ. 8Khân may klach jêh ma tak đao; jêh ri gâp mra ăn tak đao tât ma khân may, Yêhôva Brah Ndu lah. 9Gâp mra ngluh khân may tă bơh ƀon aơ, jêh ri jao khân may tâm ti phung bu năch, jêh ri ăn tât nau phat dôih ma khân may.
10Khân may mra chalôt ma tak đao, gâp mra phat dôih khân may ta n'har bri Israel, jêh ri khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva. 11Ƀon aơ mâu mra jêng glah ƀŭng ma khân may ôh, mâu lĕ khân may mra jêng puăch (iăm) ta nklang păng; gâp mra phat dôih khân may ta n'har bri Israel. 12Rnôk nây khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva; yorlah khân may mâu chuat tĭng ndô̆ ôh nau gâp ntăm, mâu lĕ ŭch tông ma nau vay gâp; ƀiălah ƀư tĭng nkhơng nau vay phung mpôl băl bunuyh gŭ jŭm khân may.
13Dôl gâp gŭ mbơh, Y-Pêlatia kon buklâu Y-Bênaya khĭt. Pôri gâp chon mon chŭn muh măt ta neh jêh ri nter ma bâr huy, lah: Ơ Yêhôva Brah Ndu! May mra ƀư rai ngăn lĕ phung Israel hôm e klen aơ?
14Yêhôva ngơi ma gâp: 15Hơi kon bunuyh, phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem hŏ ngơi phung oh nâu may, oh nâu may nơm, phung mpôl may bu lĕ mprơh jêh tă bơh bri neh, lĕ ngih Israel, lĕ rngôch khân păng, lah pô aơ: Khân păng lĕ du ngai jêh bơh Yêhôva; bu ăn jêh bri aơ pha he chăm? 16Yor nây, lah hom ma khân păng. Pô aơ nau Yêhôva lah: Gâp mprơh khân păng ngai ta nklang phung băl mpôl bunuyh êng, hŏ ƀư chah rai khân păng tâm âk bri dak, ƀiălah gâp ăt jêng ntŭk kloh ueh ma khân păng jâng jai tâm bri khân păng hăn tât. 17Yor nây lah hom, Pô aơ Yêhôva lah: Gâp mra tâm rgum khân may tă bơh ƀon lan lĕ mpôl bunuyh, sŏk sĭt khân may tă bơh bri khân may pru pra jêh, jêh ri gâp mra plơ̆ ăn ma khân may n'gor bri Israel.
18Khân păng mra plơ tât ta nây, jêh ri khân păng mra mƀăr lơi lĕ rngôch ntil nau mhĭk ƀơ ƀơch jêh ri lĕ rngôch ndơ gâp tâm rmot du bơh ntŭk nây. 19Gâp mra ăn ma khân păng nuih mhâm mhe, jêh ri dơm tâm khân păng nau mĭn mhe; gâp mra sŏk lơi nuih n'hâm dăng khân păng, jêh ri ăn ma khân păng nuih n'hâm rdơ̆, 20ri mơ khân păng mra chuat tĭng nau gâp ntăm jêh ri djôt prăp nau vay gâp jêh ri tông păng; khân păng mra jêng ƀon lan gâp, jêh ri gâp mra jêng Brah Ndu ma khân păng. 21Ƀiălah, bi ma phung geh nuih n'hâm tĭng ndô̆ ndơ ƀơ̆ ƀơch jêh ri nau gâp tâm rmot; pôri gâp mra ntô̆p nau khân păng ƀư ta kalơ bôk khân păng nơm, Yêhôva Brah Ndu lah.
22Rnôk nây, phung chêrubim lĕ ntĭng năr, jêh ri geh jâng ndeh ta meng khân păng; jêh ri nau chrêk rmah Brah Ndu Israel gŭ ta kalơ khân păng. 23Nau chrêk rmah Brah Ndu hao rlet kalơ tă bơh nklang ƀon, jêh ri gŭ ta kalơ yôk mpeh pameng palơ ƀon. 24Huêng Brah chông gâp leo kalơ jêh ri njŭn gâp ăn tâm saơ đah Huêng Brah, Brah Ndu lăp n'gor bri Kaldê, tât ntŭk gŭ phung bu mprơh du tă bri nơm. Jêh ri nau tâm saơ hŏ tâm mpơl jêh gâp saơ hao du ma gâp. 25Rnôk nây gâp mbơh ma phung bu mprơh du tă bơh bri nơm lĕ rngôch nau Yêhôva mpơl jêh ăn gâp gĭt.