40

Nau Kôranh Nơm Mbơh Lor Tâm Saơ Ma Ngih Brah Njêng Tay

1Năm rơh bar jê̆t ma prăm, rnôk hên jêng bu nă, ta bôk năm, năng jê̆t khay nây, jêng năm jê̆t ma puăn, tơlah jêh bu sŏk ƀon toyh Yêrusalem, ăt tâm nar nây lĕ, ti Yêhôva dơm ta kalơ gâp; jêh ri Păng leo gâp lăp tâm ƀon nây. 2Tâm lĕ rngôch nau tâm saơ bơh Brah Ndu, Păng leo gâp lăp bri Israel, jêh ri dơm gâp ta kalơ du gôl yôk prêh ngăn, ta kalơ yôk nây, mơ mpeh rđŭng, nâm bu geh ndâk du ƀon. 3Tơlah Păng hŏ leo gâp lăp tanây, gâp saơ du huê bu klâu săk jăn nâm bu kông, djôt rse ndrăn mhay jêh ri du mlâm mâng gay prăp veh; păng dâk ta trong lăp mpông pêr. 4Bu klâu nây lah ma gâp, "Hơi kon bunuyh, uănh hom, rkêng iăt hom jêh ri ăn nuih n'hâm gŭ mĭn ma nau gâp mra mpơl ma may; yor nây ăn may saơ lĕ ro, yorlah ri dĭng djôt leo may ta aơ. Pôri lĕ rngôch may mra saơ da dê, nkoch hom lĕ nau may saơ ma phung Israel."
5Aơ, geh mpêr jŭm padih nkual ngih brah, jêh ri mâng buklâu nây djôt tâm ti prăp veh, jong hăt (cu-đê), ăp hăt jong lơn du nđam. Pôri păng veh nau mbâl mpêr, du bông mâng veh, jêh ri prêh du bông mâng lĕ. 6Jêh ta nây, păng hăn tât ta mpông pêr mpeh palơ, hao gung, jêh ri veh ndring mpông pêr, geh du bông mâng veh huy păng; 7jêh ri ăp jrô ta meng mpêr geh du bông mâng jong; jêh ri dĭ du bông mâng; jêh ri geh ntŭk hŏng vah vang ăp jrô meng mpêr, prăm hăt; jêh ri mbong ta mpông pêr êp ndring ta mpông pêr tâm trôm geh du bông mâng veh. 8Păng veh ndring mpông pêr, tâm trôm, du bông mâng. 9Jêh ri păng veh ndring mpông pêr, geh pham hăt; jêh ri ndor năp geh bar hăt; jêh ri ndring ta mpông pêr gŭ mpeh trôm. 10Geh pe mlâm jrô, ăp pŭng mpông pêr palơ; lĕ pe mlâm nây tâm ban da dê; jêh ri ndor năp tâm ban lĕ. 11Jêh ri păng veh huy ntŭk lăp mpông pêr, geh jê̆t hăt; jêh ri huy trong mpông pêr geh jê̆t ma pe hăt. 12Geh chăng du rgăn panăp jrô ta pŭng, ăp jrô lĕ bar đah du hăt du jrô; jêh ri ăp jrô du pŭng prao hăt, pŭng đah ri prao hăt lĕ: 13Jêh ri păng veh mpông pêr tă pakơi du mlâm jrô ta pŭng tât mơ pakơi jrô đah ri, huy geh bar jê̆t ma prăm hăt ntơm bơh du mlâm mpông tât ma mpông êng. 14Păng geh veh lĕ ndring bar jê̆t hăt; jêh ri jŭm ndring ta trong mpông pêr geh nkual nhuang 15Ntơm bơh panăp mpông pêr ta ntŭk lăp tât ta bôl dŭt ndring mpeh tâm trôm mpông pêr geh prăm jê̆t hăt. 16Trong mpông pêr geh mpông jê̆ jŭm nây, mpeh tâm trôm ta ndor năp khân păng tâm jrô ta pŭng, jêh ri tâm ban lĕ ndring geh mpông bloh jê̆ jŭm nây mpeh tâm trôm, jêh ri rgŏ năp khân păng geh rup play đung.
17Jêh ta nây, păng leo gâp tât ta nkual padih; aơ, ntŭk nây geh âk jrô, jêh ri geh mbon trong bu krĭp lŭ jŭm nkual nây; ta kalơ mbon krip lŭ nây geh pe jê̆t mlâm jrô. 18Mbon krĭp lŭ ta puăn pŭng mpông pêr, jêh ri nau jong păng tâm ban mpông pêr nây jêng mbon krĭp lŭ tâm dâng lơn. 19Păng veh rkăng ntơm bơh mpeh panăp mpêng pêr tâm dâng lơn tât ma panăp nkual padih, geh du rhiăng hăt mpeh palơ jêh ri mpeh dor tâm ban da dê.
20Păng hăn panăp mpeh dor, jêh ri ta aơ, păng veh jong jêh ri rkăng mpông pêr dor tâm nkual padih. 21Pe mlâm jrô lĕ bar đah pŭng, lĕ ndơ ndor năp jêh ri ndring păng tâm ban ma mpông pêr saơm; veh jong păng geh prăm jê̆t hăt, jêh ri huy păng bar jê̆t ma prăm hăt. 22Lĕ mpông bloh jê̆, ndring păng jêh ri rup play đung păng jêng tâm ban nguay dơm đah mpông pêr palơ; geh pơh rplay gung hao kalơ ntŭk nây, jêh ri ndring păng trôm mpeh pa năp nây. 23Mpeh mpông pêr dor jêh ri mpông pêr mpeh palơ geh mpông pêr tâm trôm nkual; Jêh ri păng veh ntơm bơh mpông pêr aơ tât ma mpông pêr ri, geh du rhiăng hăt.
24Jêh ri păng leo gâp mpeh rđŭng aơ, ta nây geh mpông mpêr mpeh rđŭng; păng veh ndor năp păng jêh ri ndring păng; ăt tâm ban nguay dơm đah ndor năp mpông pêr êng. 25Ta nây geh mpông bloh jŭm mpông pêr jêh ri tâm ndring păng, tâm ban mpông bloh tâm mpông pêr êng ri lĕ; veh jong păng prăm jê̆t hăt, jêh ri huy păng bar jê̆t ma prăm hăt. 26Geh pơh rplay gung hao ta ntŭk nây, jêh ri panăp ăp gung nây geh du mlâm ndring padih; păng geh rup play đung ta ndor năp, du mlâm rup ăp bar đah nây. 27Jêh ri du mlâm mpông pêr mpeh rđŭng tâm nkual ta trôm; jêh ri păng veh ntơm bơh mpông pêr aơ tât mpeh rđŭng, geh du rhiăng hăt. 28Pôri, păng leo gâp lăp tâm nkual tâm trôm uănh mpông pêr mpeh rđŭng; păng veh mpông pêr mpeh rđŭng, tâm ban nguay dơm. 29Lĕ jrô ta pŭng, ndor năp păng, jêh ri ndring păng tâm ban ma ndơ êng, jêh ri geh mpông bloh jŭm păng jêh ri tâm ndring păng tâm ban lĕ. Padih păng geh prăm jê̆t hăt, jêh ri rkăng bar jê̆t ma prăm hăt. 30Geh ndring jŭm nây, bar jê̆t ma prăm hăt jong jêh ri prăm hăt huy. 31Ndring păng rle mpeh nkual padih, jêh ri ta ndor năp păng geh rup play đung; jêh ri geh pham mlâm gung hao kalơ.
32Jêh tanây, păng leo gâp tât nkual tâm trôm mpeh pŭng palơ; jêh ri păng veh mpông pêr; mpông pêr nây tâm ban ma mpông pêr êng lĕ. 33Jrô ta pŭng păng, ndor năp păng, jêh ri ndring păng tâm ban ma ndơ êng lĕ; jêh ri geh mpông bloh jŭm păng jêh ri tâm ndring păng. Veh jong păng geh prăm jê̆t hăt jêh ri huy păng bar jê̆t ma prăm hăt. 34Ndring păng rle mpeh ma nkual padih, jêh ri ta ndor năp geh rup tơm play đung, du mlâm, geh lĕ bar đah; jêh ri gung hao geh pham kơn.
35Jêh ri păng leo gâp tât mpông pêr dor; jêh ri păng veh mpông pêr nây, tâm ban nguay dơm. 36Lĕ jrô ta pŭng păng, ndor năp păng, jêh ri ndring păng tâm ban ma ndơ êng ri lĕ; jêh ri păng geh mpông bloh jŭm păng; veh jong geh prăm jê̆t hăt, huy păng geh bar jê̆t ma prăm hăt. 37Ndring păng rle mpeh nkual padih jêh ri ndor năp păng geh rup play đung, jêh ri geh gung hao pham kơn.
38Geh du mlâm jrô ndrel ma mpông êp tâm ndring mpông pêr ta ntŭk bu rao ndơ nhhơr gŭch. 39Tâm ndring mpông pêr geh bar mlâm sưng mpeh bar đah pŭng, ta ntŭk nây bu nkhĭt ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr chuai yor rlau nau vay, jêh ri ndơ nhhơr chuai nau tih. 40Mpeh padih ndring, ta ntŭk hao rlet mpông pêr mpeh dor, geh bar mlâm sưng; mpeh ndring pŭng đah ri, geh bar mlâm sưng tâm ban lĕ. 41Pônây, geh puăn mlâm sưng ta meng mpông pêr padih aơ, jêh ri geh puăn mlâm sưng ta meng mpông pêr ta trôm, lĕ rngôch geh pham mlâm sưng; ta kalơ sưng nây bu nkhĭt ndơ nhhơr ƀư brah. 42Geh đŏng puăn mlâm sưng bu trah lŭ prăp ma ndơ nhhơr gŭch, njok du hăt n'gul, rkăng du hăt n'gul đŏng, jêh ri prêh du hăt. Bu ăn ta kalơ nây ndơ dŏng nkhĭt ndơ nhhơr gŭch jêh ri lĕ ndơ nhhơr êng đŏng. 43Geh nglĕ jong mpang ti bu kât jŭm puăn pŭng mpir tâm trôm; puăch nhhơr bu dơm kalơ sưng.
44Mpeh padih mpông pêr ta trôm, geh bar jrô gay ăn phung mprơ tâm nkual ta trôm, du jrô ta meng mpông pêr dor rle năp leo rđŭng du jrô êng đŏng ta meng mpông pêr rđŭng rle năp mpeh dor. 45bunuyh nây lah ma gâp, "Geh jrô rle năp mpeh rđŭng prăp ma phung kôranh ƀư brah mât uănh ngih brah. 46Jrô rle năp mpeh dor prăp ma phung kôranh ƀư brah mât uănh nơng ƀư brah. Nây jêng kon sau Y-Sadôk, phung nây jêng phung noi deh kon sau Y-Lêvi, êng khân păng dơi văch dăch Yêhôva gay pah kan ma Păng. 47Pô nây, păng veh tâm nkual, geh du rhiăng hăt jong (njok) jêh ri du rhiăng hăt rkăng (dĭ) puăn blon; jêh ri nơng gŭ panăp ngih brah.
48Jêh tanây păng leo gâp ta ndring ngih brah jêh ri veh ndor năp ndring, prăm hăt đah aơ, prăm hăt đah ri; jêh ri dĭ mpir ta meng mpông pêr geh pe hăt đah aơ, jêh ri pe hăt đah ri. 49Veh jong ndring geh bar jê̆t hăt, jêh ri jê̆t ma nguay hăt dĭ; geh gung hao ta ntŭk nây, jêh ri geh meh ta meng ndor năp lĕ bar đah, đah aơ du n'gâng, đah ri du n'gâng.