2

Nau Yêhôva Kuăl Y-Êsêkiel

1Păng lah ma gâp, ơ kon bunuyh jâng may dâk hom jêh ri gâp mra ngơi ma may. 2Tơlah păng ngơi ma gâp, Huêng Brah lăp gŭ tâm gâp jêh ri ăn gâp dâk ma jâng gâp; jêh ri gâp tăng păng ngơi ma gâp. 3Păng lah ma gâp, hơi kon bunuyh, gâp prơh may hăn ma kon sau Israel, du mpôl băl vay mơng tâm rdâng, khân păng tâm rdâng jêh đah gâp; khân păng jêh ri phung che khân păng rlau jêh nau vay gâp tât nar aơ. 4Phung ƀon lan nây sưr jêh ri dăng bôk. Gâp prơh may hăn ma khân păng, jêh ri ăn may lah mah khân păng, pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah. 5Gĭt lah khân păng iăt nau may mâu lah mâu iăt (yorlah khân păng jêng ngih mơng vay tâm rdâng) khân păng mra gĭt geh jêh du huê kôranh nơm mbơh lor ta nklang khân păng. 6Bi may, hơi kon bunuyh, lơi ta klach đah khân păng ôh, mâu lĕ klach ma nau khân păng ngơi, nđâp tơlah rtao lok gŭ jŭm may jêh ri may gŭ tâm nklang ndŭr vơng (ndŭr ving) kađôi lĕ. Ngơi ngăn, nđâp tơlah khân păng jêng ngih phung mơng vay tâm rdâng, may lơi ta klach ôh ma nau khân păng ngơi, mâu lĕ rdja nuih ta năp măt khân păng. 7Pôri, ăn may mbơh nau gâp ngơi ma khân păng, gĭt lah khân păng iăt nau may mâu lah mâu iăt, yorlah khân păng jêng du rplay ƀon mơng vay tâm rdâng.
8Ƀiălah bi may, hơi kon bunuyh, iăt hom nau gâp lah ma may; lơi tâm rdâng ôh nâm bu ngih mơng vay tâm rdâng nây; hă trôm mbung may jêh ri sa ndơ gâp ăn ma may. 9Tơlah gâp uănh, aơ du đah ti yơr ma gâp jêh ri aơ, ti may ndjôt du ndrom sămƀŭt klôt hŏ chih jêh. 10Du ndrom sămbŭt nây ta năp gâp; jêh ri sămƀŭt nây geh nau chih mpeh kalơ jêh ri mpeh tâm dâng, jêh ri bu hŏ chih jêh ta nây nau ngơi nhĭm nhiăng, nau klân rvê, jêh ri nau rêh ni.