12

Y-Sêdêkiêl Ƀư Nau Tâm Ntĭt Nau Hăn Jêng Bună

1Nau Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 2Hơi kon bunuyh, may gŭ ta nklang du phung ƀon lan vay tâm rdâng, phung geh trôm măt dơi saơ ƀiălah mâu saơ ôh; geh tôr aơ tăng ƀiălah mâu ŭch iăt ôh; yorlah nây jêng du mlâm ngih vay tâm rdâng. 3Pôri, Hơi kon bunuyh, ndrăp hom ndô ndơ may djôt leo du trơn, tă bơh n'gor hăn jêng nâm bu bună jêh ri du trơn nôk nar ăn khân păng uănh. Ta năp măt khân păng tă bơh ntŭk may nơm gŭ jêh ri trơn hăn ntŭk êng; tơlah khân păng jêng du mlâm ngih tâm rdâng kađôi, nanê̆ khân păng mra gĭt vât. 4Ăn may djôt leo ndô ndơ may dôl nôk nar tanăp măt khân păng, nâm bu ndô ndơ djôt leo hăn jêng bună ma bri êng; jêh ri may nơm hăn kêng mhaơ, tanăp măt khân păng, nâm bu bunuyh hăn jêng bună ma bri êng.
5Ăt tanăp măt khân păng tâm ban lĕ, may lôch trôm tâm mpêr, jêh ta nây tă tâm trôm nây, djôt leo ngluh ndô ndơ padih. 6Tanăp măt khân păng may ăn ndô ndơ kalơ săng-nglik, jêh ri djôt leo hăn dôl bri măng. May nkŭm muh măt, gay lơi hôm may saơ ôh n'gor bri aơ; yorlah găp hŏ njêng may ƀư du nau mbên ma ngih Israel.
7Gâp ƀư tĭng nau Kôranh Brah hŏ ntăm ma gâp: gâp djôt leo ndô ndơ hăn dôl nôk nar nâm bu ndô ndơ, djôt leo hăn jêng bună ma bri êng, tât kêng mhaơ ma ti gâp nơm gâp lôk trôm tâm mpêr. Gâp djôt leo ndô ndơ tâm dôl măng, jêh ri mbăk ta kalơ săng nglik gâp tanăp măt khân păng.
8Ơm ôi Yêhôva ngơi ma gâp: 9Hơi kon bunuyh, ngih Israel, jêng ngih tâm rdâng nây geh lĕ ôp ma may pô aơ: Moh may ƀư? 10Plơ̆ lah hom ma khân păng pô aơ: Kôranh Brah Yêhôva lah ma gâp: Nau anh jâk aơ di ma phung kôranh tâm ƀon Yêrusalem jêh ri ma lĕ rngôch ngih Israel gŭ tâm ƀon nây. 11May lah hom, Gâp jêng du ntil ndơ tâm mbên ma khân may: nâm bu gâp hŏ ƀư jêh, tâm ban pô nây lĕ bu mra ƀư ma khân păng; khân păng mra du luh tă bơh n'gor bri mra hăn krŭng, mra hăn jêng bună. 12Kôranh ta nklang khân păng mra anh ndô ndơ kalơ săng-nglik păng jêh ri du luh dôl bri măng. Khân păng mra lôk trôm ta mpêr anh ndơ du luh ta nây păng put muh măt, kŏ tât păng mâu dơi saơ ôh bri nây ma măt păng. 13Jêh ri gâp mra nthăng geh dăk gâp; jêh ri gâp mra njŭn păng ma ƀon Babilôn tâm bri phung Kaldê. Ƀiălah păng mâu mra saơ bri nây ôh; jêh ri păng mra khĭt tanây. 14Pônây, lĕ rngôch phung gŭ jŭm păng, phung kơl păng, jêh ri lĕ rngôch phung ta han păng, gâp mra ƀư chah rai pru pra tĭng phŭt sial, jêh ri gâp mra tŏk đao tĭng gôk khân păng. 15Tơlah gâp ƀư chah rai ăn khân păng hiơt ta nklang phung mpôl băl bunuyh jêh ri srih pru pra ăn khân păng ma bri dak êng, khân păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva. 16Nđâp tơlah pô nây, gâp mra om, lơi ƀa ƀă tâm phung khân păng klaih tă bơh tak đao, tă bơh nau sa sât ji ngot, jêh ri tă bơh nau ji tưp nkhĭt, ŭch gay khân păng dơi mbơh lĕ nau mhĭk gâp tâm rmot khân păng hŏ ƀư jêh, tâm nklang phung mpôl băl bunuyh khân păng mra hăn gŭ, jêh ri khân păng mra dơi gĭt gâp jêng Yêhôva.
17Pô nây, Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 18Hơi kon bunuyh, sa hom piăng let tâm nau krit klach, nhêt dak nđâp ma nau râm nsâr jêh ri klach. 19Jêh ri mbơh hom ma ƀon lan tâm n'gor, pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah di ma phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem, jêh ri tâm n'gor Israel: Khân păng sa piăng let khân păng ma nau klach, jêh ri nhêt dak ma nau uh-ah, yorlah bu mra pit in lĕ rngôch ndô ndơ tâm n'gor bri khân păng, yorlah nau ƀai lĕ rngôch phung gŭ tâm n'gor nây ƀư jêh. 20Bu ƀư rai ƀon toyh geh âk bunuyh gŭ, mra jêng yôk rsong, jêh ri bri dak mra jêng rngol; jêh ri khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva.
21Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 22Hơi kon bunuyh, geh du nau hôr tâm n'gor bri Israel, lah: Nar jêng jŏ jong, lĕ rngôch nau tâm saơ mpơl mâu geh tâm di ôh! Mâm bu rblang nau nây? 23Pônây mbơh hom ma khân păng, Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Gâp mra ăn lôch nau hôr aơ, jêh ri khân păng mâu mra dŏng păng đŏng ôh, jêng du nau hôr tâm bri Israel. Ƀiălah lah hom ma khân păng, Nar tât jêh, jêh ri lĕ nau tâm saơ ntơm di n'hêl nanê̆. 24Yorlah mâu mra geh đŏng ôh nau tâm saơ mƀruh mâu lah gru rbên ndơm tâm ngih Israel. 25Ƀiălah gâp ro yơh Yêhôva mra ngơi, jêh ri nau nây mra tât ngăn. Nau nây mâu hôm mra ntoch đŏng ôh, ƀiălah tât ro tâm rnôk rô̆ khân may, Ơ ngih phung dăng tâm rdâng! Gâp mra ngơi jêh ri ăn tât ngăn nau nây, Yêhôva Brah Ndu lah. 26Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 27"Hơi kon bunuyh, aơ ngih Israel lah, 'Nau păng tâm saơ di đah jŏ nar kăndơ̆.' 28Pôri lah hom ma khân păng, Pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Mâu geh du rplay ngơi gâp mra rưi hêng ôh, ƀiălah nau gâp ngơi jêh mra tât ngăn, Yêhôva Brah Ndu lah."