27

Tơlơi Čŏk Hia Kơ Plei Tir

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai dơ̆ng, 2“Ơ ană mơnuih hơi, yăl bĕ tơlơi kơŭ kơuăn kơ plei Tir. 3Pơhiăp bĕ kơ plei Tir, jing plei dŏ ƀơi bah amăng nao pơ rơsĭ, hơmâo ƀing sĭ mơnia ƀơi lu ha̱ng ia tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Ơ plei Tir, ih laĭ tui anai,
   “Kâo hiam rô̆ jing hlo̱m ƀo̱m.”
  4Sang ih dŏ jing ƀơi ia rơsĭ prŏng.
   Ƀing ma̱n pơdơ̆ng ih pơkra kơ ih jing kar hăng sŏng hiam rô̆ yơh.
  5Ƀing gơñu pơkra abih bang kơyâo hlô̱ng ih
   mơ̆ng khul kơyâo hơngo̱ mơ̆ng čư̆ Senir.
  Ƀing gơñu mă kơyâo sar mơ̆ng anih lŏn Lebanôn
   kiăng kơ pơkra tơmĕh kơyâo glông brơi kơ ih yơh.
  6Mơ̆ng khul kơyâo sen amăng anih lŏn Basan
   ƀing gơñu pơkra brơi kơ ih khul kơyâo pơnăng sŏng.
  Mơ̆ng kơyâo hơngo̱ amăng anih kơtuai ha̱ng ia Kittim,
   ƀing gơñu pơkra brơi kơ ih adri̱ng atur, lo̱m hĭ hăng bla.
  7Khul bơnăl sĭt jă̱ hiam mơ̆ng lŏn čar Êjip jing gơnam ih pơđu̱ng sŏng nao mă
   laih anŭn pơkra jing hla gru ih.
  Khul khăn păng sŏng ih jing hăng ia mik ia mla̱ng
   mơ̆ng khul anih ha̱ng ia Êlisah yơh.
  8Ƀing mơnuih plei Sidôn hăng plei Arwad jing ƀing pơđu̱ng sŏng ih.
   Ƀing mơnuih rơgơi ih, Ơ plei Tir hơi, jing ƀing mă bruă amăng sŏng ih.
  9Ƀing mă bruă hơmâo tơlơi thâo hăng tơlơi mưn tŭ mơ̆ng anih lŏn Gebal nao hrŏm ƀơi sŏng anŭn mơ̆n.
   Ƀing gơñu ƀlir hăng pơkra hơdôm kơyâo čơđa̱ng jing anih răm amăng sŏng ih.
  Abih bang khul sŏng ia rơsĭ laih anŭn ƀing pơgăt sŏng
   nao hrŏm hơbĭt kiăng kơ sĭ mơnia brơi kơ khul dram gơnam ih.

  10“ ‘Ƀing mơnuih Persia, Lidia hăng Put
   mă bruă jing ƀing ling tơhan ih yơh.
  Ƀing gơñu tơƀăk khul khiơl gơñu hăng khul đoăn pơgang gơñu ƀơi pơnăng plei ih,
   jing tơlơi ba rai tơlơi hiam hing ang kơ ih yơh.
  11Ƀing ling tơhan mơ̆ng plei Arwad hăng plei Hêlêk
   pơkơjăp bĕ khul pơnăng ih ƀơi rĭm bơnăh.
  Ƀing tơhan mơ̆ng plei Gamad
   jing ƀing dŏ amăng khul sang kơtŭm ih.
   Ƀing gơñu tơƀăk khul khiơl gơñu jum dar pơnăng plei ih.
   Ƀing gơñu ngă brơi kơ tơlơi hiam rô̆ ih jing hlo̱m ƀo̱m.
12“ ‘Lŏn čar Tarsis sĭ mơnia hăng ih yuakơ ih hơmâo mŭk dram lu yơh. Ƀing gơñu pơplih amrăk, pơsơi, tin laih anŭn lê̱k hăng gơnam mơnia ih.
13“ ‘Ƀing lŏn čar Grek, Tubal hăng Mesek ăt sĭ mơnia hăng ih mơ̆n. Ƀing gơñu pơplih ƀing hlŭn laih anŭn khul gơnam ko̱ng hăng khul dram gơnam ih.
14“ ‘Ƀing mơnuih mơ̆ng plei Tôgarmah pơplih hăng bruă khul aseh, aseh pioh pơblah laih anŭn khul aseh glưn kơ khul gơnam mơnia ih.
15“ ‘Ƀing mơnuih mơ̆ng plei Dedan sĭ mơnia hăng ih laih anŭn ƀing mơnuih amăng lu anih lŏn ha̱ng ia jing ƀing blơi gơnam ih. Ƀing gơñu kla kơ ih hăng khul bla laih anŭn khul kơyâo yom yơh.
16“ ‘Ƀing Aram ngă bruă mơnia hăng ih yuakơ ih hơmâo lu dram gơnam. Ƀing gơñu pơplih khul pơtâo yom, bơnăl mơla̱ng, gơnam sĭt jă̱, bơnăl blâo ƀlĭ, pơtâo rơsĭ yom laih anŭn khul pơtâo mriah yom pơkŏn hăng khul gơnam mơnia ih.
17“ ‘Yudah hăng Israel sĭ mơnia hăng ih. Ƀing gơñu pơplih pơdai kơtor mơ̆ng anih Minnit laih anŭn khul boh kơƀâo krô, ia hơni, ia rơmuă ôliwơ laih anŭn khul gơnam hăng pioh pơjrao hăng khul gơnam mơnia ih pơkŏn.
18“ ‘Ƀing mơnuih amăng plei Damaskus jing ƀing sĭ mơnia brơi kơ ih. Ƀing gơñu sĭ mơnia tơpai mơ̆ng anih Helbôn laih anŭn mơrai mơ̆ng anih Zahar yuakơ ih hơmâo lu dram gơnam laih anŭn mŭk dram pơdrŏng săh yơh.
19“ ‘Ƀing mơnuih Dan hăng ƀing mơnuih Grek mơ̆ng anih Uzal ba rai dram gơnam ih kiăng kơ sĭ mơnia. Ƀing gơñu pơplih gơnam pơsơi, kơyâo ƀâo mơngưi kasia laih anŭn rơ̆k rơya hăng khul gơnam mơnia ih.
20“ ‘Plei Dedan sĭ mơnia hăng gơnam ih amăng khul abăn a̱n aseh ƀing gơñu ba rai.
21“ ‘Ƀing Arabia hăng abih bang ƀing khua moa Kêdar jing ƀing blơi gơnam ih. Ƀing gơñu sĭ mơnia hăng ih kơ ană triu, triu prŏng laih anŭn bơbe yơh brơi kơ dram gơnam plei Tir.
22“ ‘Ƀing sĭ mơnia mơ̆ng anih lŏn Čheba hăng anih Raamah sĭ mơnia hăng ih. Yuakơ gơnam mơnia ih yơh ƀing gơñu pơplih hăng khul gơnam hăng ƀâo mơngưi hiam hloh, khul pơtâo yom hloh laih anŭn mah.
23“ ‘Khul plei Haran, Khanêh, Iden laih anŭn ƀing sĭ mơnia anih lŏn Čheba, Asshur, Kilmad sĭ mơnia hăng ih. 24Amăng anih sĭ mơnia ih, ƀing gơñu pơplih hăng ih khul sum ao hiam, bơnăl mik, khul khăn la̱ng sĭt jă̱ hăng lu ia phara hơmâo hrĕ kuĭ wơ̆t hăng atŭt akă hruă mơ̆n.
  25“ ‘Khul sŏng anih lŏn Tarsis djru
   ba rai dram gơnam kơ ih.
  Ih hơmâo bă hăng dram gơnam lu amăng sŏng
   jing amăng anih ataih tŏng krah ia rơsĭ yơh.
  26Ƀing pơđu̱ng sŏng ba nao ih
   tơbiă nao pơ ia rơsĭ prŏng.
  Samơ̆ angĭn gah ngŏ̱ či ngă pơčah hĭ ih jing lu črăn
   amăng tŏng krah ia rơsĭ yơh.
  27Mŭk dram, gơnam mơnia hăng dram gơnam ih,
   ƀing pơđu̱ng sŏng ih, ƀing ding kơna mă bruă ih laih anŭn ƀing djru pơkra brơi kơ sŏng ih,
   ƀing sĭ mơnia brơi kơ ih laih anŭn abih bang ƀing ling tơhan ih,
   wơ̆t hăng abih bang mơnuih pơkŏn đĭ sŏng hrŏm
   či kơdram hĭ amăng tŏng krah ia rơsĭ
   ƀơi hrơi sŏng ih pơčah hĭ yơh.
  28Khul ha̱ng ia či rŭng răng yơh
   tơdang ƀing mă bruă amăng sŏng ih ur kraih.
  29Abih bang hlơi pô waih pơđu̱ng sŏng
   či đuaĭ lui hĭ sŏng gơñu yơh.
  Ƀing pơđu̱ng sŏng laih anŭn abih bang ƀing djru bruă amăng sŏng
   či đuaĭ nao pơ ha̱ng ia yơh.
  30Ƀing gơñu či pơyơ̆ng đĭ hiăp gơñu
   laih anŭn čŏk hia kraih krin yuakơ ih yơh.
  Ƀing gơñu či pruai ƀruih lŏn ƀơi akŏ gơñu
   laih anŭn tơglŭng gơñu pô amăng hơbâo tơpur yơh.
  31Ƀing gơñu či kuăh hĭ akŏ gơñu yuakơ ih
   laih anŭn či buh hơô ao tâo yơh.
  Ƀing gơñu či hia rơngot yuakơ ih hăng tơlơi ruă pran biă mă
   laih anŭn hăng tơlơi kơŭ kơuăn kơtang yơh.
  32Tơdang ƀing gơñu čŏk hia kơŭ kơuăn yuakơ ih,
   ƀing gơñu či čŏk hia kơ ih tui anai,
  “Hơmâo mơ̆ hlơi pô dưi pơrơiăt hĭ kar hăng plei Tir,
   jing plei hơmâo ia rơsĭ jum dar lĕ?”
  33Tơdang khul gơnam ih arăng ba nao laih ƀơi ia rơsĭ,
   ih pơmơak kơ lu lŏn čar yơh.
  Hăng khul mŭk dram pơdrŏng săh ih yơh
   ih hơmâo ngă pơdrŏng kơ ƀing pơtao lŏn tơnah.
  34Ră anai ih pơčah hĭ yua mơ̆ng khul jơlah ia rơsĭ laih
   jing amăng glung dơlăm ia prŏng.
  Khul dram gơnam ih hăng abih bang ƀing nao hrŏm hăng ih
   ăt răm rai hĭ hrŏm hăng ih mơ̆n.
  35Abih bang ƀing hlơi pô hơdip ƀơi khul anih ha̱ng ia
   le̱ng kơ dŏ kơtuă huĭ kơ ih yơh.
  Ƀing pơtao gơñu rŭng răng huĭ bra̱l yơh
   laih anŭn ƀô̆ mơta gơñu huĭ hyưt biă mă yơh.
  36Ƀing sĭ mơnia amăng ƀing lŏn čar hoč djik kơ ih yơh.
   Ih hơmâo truh laih pơ hơnăl tuč tơlơi răm rai
   laih anŭn ƀu či hơmâo dơ̆ng tah.’ ”