26

Nau Mbơh Lor Tâm Rdâng Đah Ƀon Tir

1Tâm năm rơh jê̆t ma nguay, năng nguay bôk khay, geh nau Yêhôva ngơi ma gâp: 2"Hơi kon bu nuyh, yorlah ƀon Tyr ngơi geh ma ƀon Yêrusalem, "Hah hai, mpông mpêr ma phung ƀon lan, lĕ chah jêh! Mpông pêr nây pơk jêh ma gâp; di ngăn păng lĕ jêng rngol jêh, pôri gâp mra ăn păng chăt hao đŏng. 3Yor nây, Yêhôva Brah Ndu lah: Aơ, gâp mra tâm rdâng đah may, Hơi ƀon Tir, jêh ri gâp mra leo âk bri dak dâk tâm lơh đah may, nâm bu phŭt chuănh njach dak mƀŭt rbuh. 4Khân păng mra ƀư rai lĕ rngôch mpêr ƀon Tir, jêh ri ƀư klưh rlâm lĕ ngih tŭm păng; jêh ri gâp mra koch lơi neh, ăn păng jêng klêr ntang kŏ chrêk. 5Bon nây mra gŭ ta nklang dak mƀŭt jêng ntŭk bu ih nhuăl; yorlah Yêhôva lĕ lah pô aơ: Gâp hŏ lah jêh. Bon Tir mra jêng ndơ ma phung bri dak bu pit in. 6Phung kon bu ur păng luh tâm mir ba bu mra nkhĭt ma đao dau. Rnôk nây khâu păng mra gĭt gâp jêng Yêhôva."
7"Yorlah Yêhôva Brah Ndu lah: Aơ gâp mra njŭn leo Nêbukatnetsar, hađăch Babilôn, jêng hađăch ma phung hađăch, nđâp ma phung seh, ndeh seh, phung tahan ncho seh, ndrel ma phung tahan âk, jêh ri phung bon lan âk-râk, tă bơh bri dor lơ văch tât lơh ƀon Tir. 8Păng mra ndjôt đao nkhĭt kon bu ur may tâm mir, păng mra njêng ƀư mpêr nchueng lơh may, jêh ri n' hao neh bât nchueng may, jêh ri yơr khêl tâm lơh đah may. 9Păng mra dŏng loih ƀư klưh rlâm lơi mpêr may, jêh ri păng mra kăl lơi ngih tŭm ma sung. 10Seh păng âk râk ngăn kŏ tât ndruyh neh jâng khân păng hăn brôi may; mpêr may mra n'gơ yor nteh n'găr phung ncho seh, ndeh nđuih, jêh ri ndeh seh, tơlah păng lăp ta mpông pêr may tâm ban bu lăp du rplay ƀon geh du ntŭk lĕ bluh jêh. 11Ma nchop seh păng, păng mra jot rchal lĕ rngôch trong sâng may; păng mra nkhit phung ƀon lan may mra chalôt ta neh. 12Khân păng pit in drăp ndơ jêh ri ăp ntil ndô ndơ may geh; păng mra ƀư klưh rlâm lơi mpêr may jêh ri ngih may; khân păng mra mƀăr lŭ, tơm si, jêh ri neh may tâm nklang dak. 13Gâp mra ăn rlu lơi bâr may mpât mprơ, jêh ri bu mâu mra tăng đŏng ôh bâr gong rêng may kreh. 14Gâp mra njêng jêng lŭ chrêk; may mra jêng du ntŭk bu ih nhuăl; jêh ri bu mâu hôm rdâk njêng đŏng ôh; yorlah gâp jêng Yêhôva hŏ lah jêh nau nây, Yêhôva lah."
15"Pô aơ nau Yêhôva lah ma ƀon Tir: Tăng n'găr may nteh tô̆p, bunuyh rmanh rđơh rđêng, dôl nau bu tâm nkhĭt ta nklang may, lĕ kô mƀŭt tăng n'găr mprâm lĕ mâu? 16Lĕ rngôch phung kôranh tâm dak mƀut mra trŭnh tă bơh sưng hađăch khân păng; jêh ri doh lơi ao jâr khân păng, droh lơi ao cheh-chiăk khân păng; khân păng mra nsoh ao nau râm nsâr; khân păng mra gŭ rvel ta neh jêh ri râm nsâr ƀa ƀơ, jêh ri klach ngăn yor nau tât ma may."
17Khân păng mra nhĭm vơl ma may jêh ri lah ma may:
 "Hơi ƀon toyh geh nau lư n'găr, nâp ngăn gŭ ta nklang kô mƀŭt, jêng ntŭk may hăn gŭ; păng jêh ri phung gŭ tâm păng geh nau tât ma lĕ rngôch phung gŭ ta nây klach krit ngăn, may lĕ rai roh ngăn jêh!
18Aƀaơ ri phung kô dak mƀŭt râm nsâr ngăn, ta nar may lĕ chalôt; n'hêl nanê̆ phung kôdak mƀŭt mra uh ah ma nau may rai lôch nây. 19Ngăn yơh, nau Yêhôva lah pô aơ; Tơlah gâp ăn may jêng du rphay ƀon lĕ rai jêh, nâm bu ƀon bu mâu hôm geh bunuyh gŭ ôh; tơlah gâp leo ntu brŏng jru tât ma may dak toyh nkŭm may, 20nôk nây gâp mra chông nklơ̆ may ndrel ma lĕ rngôch phung hŏ jŭr hăn ma Ntu Jru tât ma phung ƀon lan rnôk kăl e, Jêh ri gâp mra ăn may gŭ tâm neh ntu tâm dâng, ta nklang ndơ lĕ rai jêh rnôk kăl e, ndrel ma phung hŏ jŭr hăn ma Ntu Jru, pôri mâu hôm geh nuyh gŭ tâm may ôh, ƀiălah gâp mra n'gân mro mrăng tâm neh bunuyh hôm gŭ rêh. 21Gâp mra njŭn leo may ma nau rêh ni, jêh ri may mâu mra jêng đŏng ôh; jêh ri nđâp tơlah bu tĭng joi may, bu mâu mra saơ may ôh, Yêhôva Brah Ndu lah."