16

Nau Ƀon Yêrusalem Mâu Gŭ Răp Jăp Ôh

1Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 2"Hơi kon bunuyh, ăn phung ƀon lan Yêrusalem gĭt nau mhĭk gâp tâm rmot ma khân păng hŏ ƀư jêh, 3jêh ri lah hom, pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah ma ƀon Yêrusalem: Ntŭk ntơm saơm jêh ri nau bu deh ma ay jêng ta n'gor Kanaan; mbơ̆ ay jêng du huê Amôrit, jêh ri mê̆ ay jêng du huê Hêtit. 4Nar bu deh ma ay, bu mâu koh ôh klŏ ay, mâu lĕ bu nđŭm gay ăn kloh ay, mâu lĕ bu rpôt ay ma dak boh mâu lah bu put ay ma bok. 5Mâu geh ôh nơm uănh ma ay geh nau yô̆, gay ŭch ƀư du ntil nau kan nây ăn ay, yor nuih n'hâm yô̆ ma ay; ƀiălah bu mƀăr ay padih, yorlah bu tâm rmot ma ay nar bu deh ma ay.
6Tơlah gâp rngăn dăch ay, saơ ay pung tâm mham ay nơm, gâp lah mah ay pô aơ: nđâp tơlah ay pung tâm mham nơm. Rêh hom! 7Gâp ăn ay văch ma toyh nâm bu ndơ bu tăm jêh tâm bri. Pôri ay hŏ văch ma toyh, jêh ri jêng prêh, jêh ri văch ma druh jêh, toh ay lĕ bŭt jêh, jêh ri chhŏk ay jong jêh, ƀiălah ăt ay gŭ rih hôk.
8Tơlah gâp rgăn dăch ay jêh ri uănh ma ay, aơ, ay hŏ tât năm gĭt tâm rŏng jêh; jêh ri gâp nkŭm ay ma chiăng ao jâr gâp jêh ri nkŭm nau rih hôk ay. N'hêl nanê̆ gâp ton tâm rnglăp jêh ri tâm nkol đah ay Yêhôva Brah Ndu lah, jêh ri ay jêng ndơ gâp jêh. 9Gâp nđŭm ay ma dak jêh ri rao kloh mham ay, jêh ri mhĭng ay ma dak si ƀâu kah. 10Gâp nsoh ăn ay tâm ban lĕ ma bok ao bu cheh jêh ri ntrŭp ntô jot ntâu ma ay, vân bŭt ay ma bok mhay rahên, jêh ri mpân ay ma bok ek ndrŭng. 11Gâp sŏk ndơ nkrơ̆ ăn ay ma drăp ndơ ueh, ăn dok kông tâm ti ay, jêh ri văn nhong tâm trô ko, 12gâp nsro rgên ta trôm muh ay, mblo thek ta tôr ay, jêh ri ndô ta kalơ bôk ay du mlâm đon hađăch ueh. 13Pôri, ay dơi nkrơ̆ mah miah, ma prăk; ao jâr ăn ay ma bok mhay rahên, ma bok ek ndrŭng, ma ndơ bu cheh; ay sa ranih muy, dak sŭt, jêh ri dak play ôlivơ, ay văch ma toyh ma nau ueh ngăn, jêh ri jêng nâm bu hađăch bu ur. 14Nau lư n'găr bu tăng lam bri dak yor nau ueh ay. Yorlah nau ueh ay jêng rah vah yor nau chrêk rmah gâp ăn jêh ma ay, Yêhôva Brah Ndu lah."
15"Ƀiălah ay nsing ma nau ueh ay, jêh ri ƀư nau văng tĭr yor nau lư n'găr ay, jêh ri ay jao ay nơm ƀư nau văng tĭr ma lĕ rngôch phung rgăn dăch ay. 16Ay sŏk ƀa ƀă bok ao ay jêh ri ƀư ma ay nơm ntŭk mbah yơk ueh, jêh ri ta nây ay ƀư nau văng tĭr; nau văng tĭr tâm ban pô nây mâu khư dơi geh ôh, mâu lĕ geh đŏng n'ho ro. 17Tâm ban lĕ ay sŏk lŭ khlay ƀư ma prăk jêh ri ƀư ma ay nơm rup phung bu klâu, jêh ri ma phung nây ay ƀư nau văng tĭr. 18Ay sŏk bok bu cheh ay nkŭm khân păng, jêh ri mpơl ăn dak play ôlivơ jêh ri ndơ ƀâu kah ta năp khân păng. 19Tâm ban lĕ ndơ sông sa gâp hŏ ăn jêh ma ay gâp siăm jêh ay ma ranih muy, dak play ôlivơ jêh ri dak sŭt, ay mpơl păng ta năp khân păng, jêng n'hôl ƀâu kah. Ngăn yơh, geh nau nây, Yêhôva Brah Ndu lah! 20Ay sŏk phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur ay, phung ay deh ăn gâp, jêh ri phung nây ay ƀư brah jêh ma khân păng gay ma khân păng sa. Ay kơp nau văng tĭr ay ƀư jêng jê̆ lĕ? 21kŏ tât ay hŏ nkhĭt kon gâp, jêh ri hăn jao jêh khân ôbăl jêng ndơ nhhơr gŭch ma khân păng. 22Tâm lĕ nau gâp tâm rmot ay ƀư jêh ri nau ka n'hong ay hŏ ƀư jêh, ay mâu kah gĭt ôh ma rnôk ay druh mom, dôl ay gŭ rih hôk pung tâm mham ay nơm.
23Pakơi nây, ma lĕ nau ƀai ay ƀư rêh ni, rêh ni ngăn ma ay! Yêhôva Brah Ndu lah: 24Ay ndâk ma ay nơm du mlâm jrô jong, rêh ni ƀư ma ay nơm du mlâm jrô jong, jêh ri ƀư ma ay nơm ntŭk prêh tâm lĕ rngôch trong nkual ƀon toyh, 25ta ntơm lĕ rngôch trong toyh ay ndâk ntŭk prêh ay jêh ri dŏng nau nkrơ̆ ueh ay jêng nau tâm rmot, nhhơr jao ay nơm ma mbu nơm prot dăch ay, jêh ri ƀư lir nau văng tĭr ay. 26Tâm ban lĕ ay hŏ ƀư nau văng tĭr đah phung Êjipt, jêng phung chiau meng ay, ma nau tâm geh ƀư lir nau văng tĭr ay gay nsônh nau ji nuih gâp. 27Pôri, hŏ yơr ti gâp ma ay; jêh ri ƀư n'hŭch kô̆ gâp ăn jêh ma ay, jêh ri jao ay ma phung rlăng ay kơnh, ma phung kon bu ur Philistin, phung hih rhâl ma nau văng tĭr ay. 28Tâm ban lĕ ay ƀư nau văng tĭr đah phung Asiri, yorlah ay mâu blau mpay ôh; n'hêl nanê̆ ay ƀư jêh nau ka n'hong đah khân păng, ê-hŏ ay mpay đŏng lĕ. 29Ay ƀư lir tâm ban lĕ nau văng tĭr ay ma n'gor Kanaan n'ho ma n'gor Kaldê blau tăch rgâl; jêh ri nđâp ma phung aơ ay mâu hŏ đŏng mpay.
30Nuih n'hâm ay bêng ma nau văng tĭr, Yêhôva Brah Ndu lah, yorlah ay ƀư jêh lĕ nau aơ, jêng kan ma du huê ka n'hong ngăn; 31dôl ndâk jrô jong ay ta tơm trong sâng, jêh ri ƀư jrô prêh ay tâm ăp nkual ƀon. Ƀiălah ay mâu jêng nâm bu du huê bu ur văng tĭr ôh, yorlah ay mâu sŏk ôh nau nkhôm tă bơh bu. 32Ay jêng du huê ur văng tĭr, nơm rom bu năch ntrok ma sai păng nơm! 33Phung bu klâu ăn ndơ ma lĕ rngôch phung bu ur văng tĭr, ƀiălah ay ăn ndơ ma lĕ rngôch tĭr ay; nkhôm khân păng ăn văch tât ma ay tă bơh lam ntŭk gay ƀư nau văng tĭr đah ay. 34Pôri ay hŏ jêng mha ma phung bu ur êng tâm nau ay ƀư văng tĭr mâu geh nơm dăn ma ay ôh; jêh ri ay nkhôm khân păng, bi ma bu mâu ăn du ntil ndơ ôh ma ay. Nây jêng ay mha ngăn ma đah bu êng!
35Yor nây, Ơ bu ur văng tĭr, iăt hom nau Brah Ndu ngơi: 36Pô aơ Yêhôva Brah Ndu lah: Yorlah nau prêng ay hŏ mpơl jêh ri nau rih hôk ay mpơl dôl ay ƀư nau tâm geh đah phung tĭr ay, jêh ri yor lĕ rngôch rup brah ay, jêh ri yor ay ƀư pling jêh mham phung kon ay nhhơr jêh ma rup brah nây, 37yor nây, aơ gâp mra rgum lĕ rngôch phung tĭr ay, đah phung nây ay geh nau maak, lĕ rngôch phung ay rŏng jêh ri lĕ rngôch phung ay tâm rmot; gâp mra rgum tă bơh phung gŭ jŭm ƀư ma ay, jêh ri mra mpơl rih hôk ay ma khân păng, khân păng mra saơ lĕ rngôch. 38Gâp mra phat nkra ay nâm bu phat nkra bu ur lơi sai jêh ri phung bu ur nkhŭt mham; gâp mra sŏk mham tâm nau gâp ji nuih jêh ri ntôn grang ăn tô̆p ta kalơ ay. 39Gâp mra jao ay ma ti phung tĭr ay tâm ban lĕ, jêh ri khân păng mra ƀư rai lơi jrô rvang ay jêh ri ƀư rlâm lĕ rngôch ntŭk prêh ay; jêh ri khân păng mra doh lơi bok ao ay jêh ri sŏk lŭ khlay ay, jêh ri lơi ay ăn gŭ rih hôk. 40Khân păng mra leo du phung tahan tâm lơh đah ay, jêh ri khân păng mra klô̆p ay ma lŭ jêh ri koh gâl đah đao dau. 41Khân păng mra su ngih vâl ay jêh ri phat dôih ay ta năp măt âk phung bu ur. Gâp mra kan ay mâu ăn ay ƀư văng tĭr ôh, jêh ri ay mâu mra ăn nau nkhôm dŏng ôh ma phung tĭr ay. 42Pôri gâp mra ăn mpay nau gâp ji nuih ma ay, jêh ri nau gâp ntôn grang mra du bơh ay; gâp mra gŭ đăp mpăn, jêh ri mâu hôm ji nuih ôh. 43Yorlah ay mâu kah gĭt ôh ma rnôk ay druh mom, ƀiălah nsônh gâp ji nuih ma lĕ nau aơ; yor nây, aơ gâp mra ăn tô̆p nau ay ƀư jêh ta kalơ bôk ay nơm, Yêhôva Brah Ndu lah; ay mâu hôm ntop đŏng ôh hĕ nau văng tĭr aơ tâm lĕ rngôch nau gâp tâm rmot ma ay?
44Aơ, mbu nơm ngơi hôr mra ngơi nau hôr aơ ma ay, tĭng nâm me leo, kon druh pô nây lĕ 45Ay jêng kon bu ur ma mê̆ ay, nơm tâm rmot ma sai păng jêh ri ma kon păng; jêh ri ay jêng oh bu ur ma phung oh nur ay, phung tâm rmot ma sai khân păng jêh ri ma phung kon khân păng. Mê̆ ay jêng du huê bu ur Hêtit, jêh ri mbơ̆ ay jêng du huê bu klâu Amôrit. 46Nur ay jêng ƀon Samari, nơm gŭ ndrel ma phung kon bu ur păng, gŭ mpeh pachiau ay; oh bu ur ay jêng ƀon Sôdôm ndrel ma kon bu ur păng, gŭ mpeh pama ay. 47Bi ay, mâu chuat hăn ôh tâm trong khân păng, jêh ri mâu ƀư tĭng nâm nau mhĭk gâp tâm rmot khân păng ƀư; mâu jŏ ôh ay jêng tih lơn ma khân păng tâm lĕ rngôch trong ay hăn. 48Tĭng nâm gâp gŭ rêh, Yêhôva Brah Ndu lah, oh bu ur ay ƀon Sôdôm, jêh ri phung kon bu ur păng mâu mâp ƀư ôh nâm bu ay jêh ri phung kon bu ur ay ƀư.
49Aơ, jêng nau tih mhĭk oh bu ur ay ƀon Sôdôm jêh ri phung kon bu ur păng; gŭ ngao geh nau sưr, ndơ sông sa rlau keh, jêng ndrŏng gŭ ueh mpăn; ƀiălah păng mâu kah gĭt sĭt n'gĭl kơl phung kro o-ach jêh ri phung mâu geh ndô ndơ. 50khân păng jêng sưr, jêh ri ƀư nau mhĭk nau gâp tâm rmot ta năp gâp; yor nây gâp ƀư rai khân păng tơlah gâp saơ nau nây. 51Ƀon Samari mâu mâp ƀư du n'gul nau tih ay ƀư; ay ƀư jêh nau mhĭk gâp tâm rmot âk lơn ma khân păng, jêh ri tơlah tâm rđĭl đah oh nur ay jêng sŏng lơn ma ay yor lĕ rngôch nau mhĭk gâp tâm rmot ay hŏ ƀư jêh. 52Tâm ban lĕ dơn hom nau prêng ay nơm, yorlah tơlah tâm rđĭl đah ay nau phat dôih ma phung oh nur ay jêng hŭch djê̆ ma ay; yor nau tih ay ƀư jêng mhĭk lơn ma khân păng, khân păng jêng sŏng lơn ma ay. Pô nây lĕ ăn ay prêng hom jêh ri dơn nau bu tâm rmot ma ay, yorlah phung oh nur ay jêng sŏng lơn ma ay.
53"Ƀiălah gâp mra njŭn leo tă bơh nau jêng bu nă plơ̆ sĭt nau ueh uĭn ma ƀon Sôdôm jêh ri ma phung kon bu ur păng, jêh ri gâp mra ăn nau ueh uĭn ma bu nă ƀon Samari jêh ri phung kon bu ur păng plơ̆ sĭt, jêh ri tâm ban lĕ phung bu nă ay gŭ ta nklang khân păng plơ̆ sĭt đŏng, 54gay ma ay dơn nau bu tâm rmot ma ay jêh ri prêng yor lĕ nau ay ƀư jêh, jêng du nau bonh leng ma khân păng. 55Bi ma phung oh nur ay, ƀon Sôdôm jêh ri jêh ri kon bu ur păng, mra plơ̆ sĭt ma nau khân păng jêng sa-ơm, jêh ri ƀon Samari ndrel ma kon bu ur păng mra plơ̆ sĭt ma nau khân păng jêng saơm; jêh ri ay ndrel ma kon bu ur ay ăt tâm ban lĕ mra plơ̆ sĭt nâm bu saơm. 56Tâm rnôk ay jêng sưr, ay mâu ntơ ôh amoh oh ay, ƀon Sôdôm; 57dôl nây nau mhĭk ay ê-hŏ mpơl ôh, aƀaơ ay hŏ jêng jêh nâm bu păng, du ntil nau phung gŭ jŭm păng tâm rmot ma ay nduyh, phung kon bu ur n'gor Syri jêh ri lĕ rngôch n'gor chiau meng păng, jêh ri kon bu ur Philistin. 58Aƀaơ ay hŏ dơn nau tâm rmal yor nau văng tĭr ay. Jêh ri nau mhĭk gâp tâm rmot ay ƀư jêh, Yêhôva lah."
59Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Gâp mra ƀư ma ay nâm bu ay hŏ ƀư jêh. Ay tâm rmot jêh ma nau ay hŏ ton dôl ay chalơi rlau nau tâm rnglăp gâp.
60Nđâp tơlah pô nây, ăt gâp mra kah gĭt nau gâp tâm rnglăp jêh ma ay dôl rnôk ay druh mom, jêh ri gâp mra ƀư mâp đah ay nau tâm rnglăp gŭ n'ho ro. 61Rnôk nây ay mra kah gĭt ma trong ay hăn jêh ri prêng tơlah ay rom oh nur ay, jêh ri gâp mra ăn khân păng ma ay jêng nâm bu kon bu ur, ƀiălah mâu di ôh yor nau tâm rnglăp gâp ƀư jêh đah ay. 62Pôri gâp mra ƀư nâp nau gâp tâm rnglăp ma ay, jêh ri ay mra gĭt gâp jêng Yêhôva, 63gay ma ay dơi kah gĭt jêh ri geh nau prêng, jêh ri mâu hôm hă trôm mbung ay ôh yor nau ay prêng, tơlah gâp yô̆ ma ay lĕ rngôch nau ay ƀư jêh, Yêhôva Brah Ndu lah.