21

Yêhôva Theng Đao Dau

1Yêhôva ngơi ma gâp: 2"Hơi kon bunuyh, rle uănh hom muh măt leo ma ƀon Yêrusalem jêh ri nti tâm rdâng đah jrô kloh ueh; mbơh lor hom nau tâm rdâng đah bri Israel, 3jêh ri lah ma bri Israel: Pô aơ Yêhôva Brah: Aơ, gâp tâm rdâng ma may, jêh ri gâp mra tŏk đao dau gâp jêh ri nkhĭt nđâp ma phung sŏng jêh ri phung ƀai bơh ta nklang may. 4Yorlah gâp mra nkhĭt lơi nđâp phung sŏng jêh ri phung ƀai, pôri đao dau gâp mra luh bơh ndrop păng ƀư ma lĕ rngôch bunuyh tă bơh bri rđŭng tât ma dor lơ. 5Jêh ri lĕ rngôch bunuyh mra gĭt ma gâp nơm Yêhôva tŏk jêh đao dau bơh ndrop; gâp mâu mra ntrŭp ôh đao dau tâm ndrop păng. 6Pôri nter hom, hơi kon bunuyh; nter hom ma nuih n'hâm phit jêh ri krit rngot ta năp khân păng. 7Tơlah khân păng lah ma may pô aơ: Moh nau may nter? Ăn may lah pô aơ: Yor nau mhe mhan. Yor nau nây tât, ƀư ăn lĕ rngôch nuih n'hâm mra djoh jêh ri lĕ rngôch ti jêng huơi, lĕ rngôch nau mĭn mra jêng rdja, jêh ri lĕ rngôch kômâk mra jêng rbăn nâm bu dak. Aơ, nau mra tât jêh ri jêng ngăn, Yêhôva Brah Ndu lah."
8Yêhôva ngơi ma gâp: 9"Hơi kon bunuyh, mbơh lor jêh ri lah hom, Pô aơ Yêhôva lah, lah hom:
 Du n'gâr đao dau, du n'gâr đao dau lĕ bu tôl jêh, jêh ri lĕ mblai chrêk đŏng!
10Bu tôl jêh prăp sreh nkhĭt; păng lơp chrêk gay tâm rduh nâm bu lơp nglaih. He mra ƀư nau maak lĕ? Khân may tâm rmot jêh ma mâng jra, Hơi, ndrel ma ăp ntil ndơ bu ƀư ma tơm si.
11Pôri bu hŏ ntĭnh tôl ăn chrêk đao dau nây, gay bu dơi djôt păng; bu tôl jêh ri păng hơr jêh gay ăn ma ti nơm nkhĭt bu. 12Hơi kon bunuyh, nter hom jêh ri nhĭm nhhiăng; yorlah đao dau nây ƀư ma phung ƀon lan gâp, mra ƀư ma lĕ rngôch phung kôranh Israel; bu jao jêh khân păng ma đao dau ndrel ma phung ƀon lan gâp. Pôri tap hom tơm blu may. 13Nau rlong uănh mra tât ngăn. Moh nau khân may tâm rmot ma mâng jra dong? Mâng nây mra dơi, Yêhôva Brah Ndu lah, 14Pôri mbơh lor hom, Hơi kon bunuyh, tap hom ti may jêh ri ăn đao dau sreh rkêch bar pe tơ̆; nây jêng đao dau ŭch kơi sreh bunuyh rmanh tât khĭt: jêng đao dao ma nau tâm nkhĭt toyh ngăn ma khân păng gŭ jŭm chiau meng, 15Nây jêng gay ăn nuih n'hâm khân păng djoh jêh, ăn ntop âk bunuyh chôt khĭt, ta ăp ntŭk mpông pêr khân păng. Gâp hŏ ăn jêh đao dau rduh lơh, vơ! Bu lĕ tôl mblai jêh păng tât chrêk nâm bu lơp nglaih, hŏ hơr ngăn nkra ma nau tâm nkhĭt."
16"Ơ đao dau, sreh ăn tăch mpeh pama jêh ri mpeh pachiau tĭng nâm măt đao lăp hăn. 17Gâp tâm ban lĕ mra tap bar đah mpang ti, jêh ri gâp mra mpay nau gâp ji nuih, gâp nơm Yêhôva ngơi nau nây. 18Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 19Hơi kon bunuyh, may tâm ban lĕ, treh nchŏng bar mbor trong hăn ăn đao dau hađăch Babilôn mra văch tât; lĕ bar trong nây mra luh văch tât tă bơh du n'gor bri. Ƀư hom jrăng gâng tâm nal, ndâk păng ta tơm trong hăn ma du rplay ƀon ri; 20treh nchŏng trong ma đao dau tât ma ƀon Rabla tâm n'gor phung Amôn jêh ri trong êng tât ma n'gor Yuda jêh ri tât ma ƀon Yêrusalem ƀon geh pôih tahan. 21Yorlah hađăch Babilôn dâk ta nglah trong ta ntŭk bar mlâm tơm trong, ŭch ƀư nau pol; păng rsŭng tâm nchroh ma hăr, păng ôp ma rup brah têraphim, jêh ri sek uănh klơm (ntơh hăr) 22Gâp nchroh di ma ƀon Yêrusalem gŭ ta ti pama păng, gay hă trôm mbung ŭch nter, ŭch troh nter, djôt mâng gay dong rlâm mpông pêr, gay n'hao neh ŭch ƀư mpêr, gay rdâk ngih tŭm ma nau tâm lơh. 23Ƀiălah phung ton săk gŭ răp jăp ndrel păng mra mĭn jêng n'hŭm pol nau mƀruh; ƀiălah hađăch Babilôn mra nkah khân păng kah gĭt nau khân păng jêng tih, gay nhŭp khân păng jêng bu nă.
24Yor ri, Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ: yorlah khân may hŏ nkah ăn kah gĭt tay nau kue khân may nơm, ma nau mpơl nau tih khân may, pôri tâm lĕ rngôch nau khân may ƀư nau tih khân may hŏ mpơl jêh yorlah khân may ăn bu kah gĭt, bu mra nhŭp khân may leo jêng bu nă. 25Bi may, Hơi kôranh phung Israel, bunuyh djơh mhĭk nâm bu sôt rmanh tât khĭt nây, nar rmal may hŏ tât jêh, nglĕ dŭt tâm nau djơh mhĭk may. 26Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Prăp lơi hom đon hađăch aơ, jêh ri doh lơi bok mpân bôk aơ; nau aơ mâu hôm tâm ban ôh nâm bu kơt saơm! Bu mra n'hao phung dêh rhêt, jêh ri ntrŭnh lơi phung sưr. 27Gâp mra bun păng mbŭch rai yot, mbŭch rai yot, mbŭch rai yot păng; nau aơ ăt mâu hôm lĕ, kŏ tât ndah jŏ Nơm khư văch tât; jêh ri ma nơm nây yơh gâp mra ăn nau chiă uănh nây.

Nau Phat Dôih Ma Phung Amôn

28Bi may, Hơi kon bunuyh, mbơh lor jêh ri lah hom, pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah ma phung Amôn jêh ri ma nau khân păng ngơi rlơn, rlơng nau bu, Yêhôva Brah Ndu lah pô aơ. Ngơi hom: Du n'gâr đao dau, đao dau hŏ bu tŏk jêh ma nau tâm nkhĭt, bu tôl chrêk jêh, jêh ri gay tâm rduh chrêk nâm bu lơp nglaih! 29Dôl khân păng saơ, nau may tâm saơ mƀruh dôl khân păng pol nau mƀruh ma may bu mra prơh may koh trôko phung ƀai sôt rmanh nkhĭt lơi, nar rmal khân păng hŏ tât, tâm rnôk phat dôih kêng nglĕ dŭt tât jêh.
30Nsro đao tâm ndrop păng! Nây jêng ntŭk hŏ njêng may, tâm ntŭk bu deh ma may, gâp mra phat dôih may. 31Gâp nkhŭt nau gâp ji nuih ta kalơ may; sŏk ŭnh nau gâp ji nuih khôm ta kalơ may, jêh ri gâp mra jao may tâm ti phung djơh mhĭk, blau nkhĭt nuyh. 32Khân may mra jêng long sinh ŭnh; bu mra ƀư pling mham may ta bri may; jêh ri bu mâu hôm kah gĭt may ôh; yorlah gâp nơm, Yêhôva ngơi jêh nau nây."