22

Nau Tih Ƀon Yêrusalem

1Yêhôva ngơi đŏng ma gâp, lah: 2Hơi kon bunuyh, bi may mra phat dôih, may mra phat dôih lĕ ma ƀon pling mham aơ? Pôri mbơh hom ăn păng gĭt lĕ rngôch nau mhĭk gâp tâm rmot păng hŏ ƀư. 3Ăn may lah: Pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah: Du rplay ƀon pling mham gŭ ta nklang păng, gay ăn tât nar phat dôih jêh ri ƀon ƀư rup brah nsŭk êng săk nơm ƀư nau ƀơ̆ ƀơch păng nơm! 4Yor tă mham may hŏ pling jêh, may jêng tih jêh, jêh ri ƀư ƀơ̆ may nơm ma rup brah may hŏ ƀư. Pônây may hŏ ƀư ăn nar bu phat dôih ma may lĕ dăch, dăch lôch rnôk tâm nal ma may tât jêh. Yor ri, gâp ăn may jêng ndơ prêng ma ntil mpôl bunuyh, ƀư ăn lĕ rngôch bri dak bu gơm mưch. 5Phung gŭ dăch jêh ri phung gŭ ngai bơh may mra gơm mưch ma may, jêng ƀon bu lư nau djơh, bêng ma nau drơu drơu.
6Aơ, phung kôranh Israel gŭ tâm may, ăp nơm tĭng nâm n'hâm suan, kâp pling mham. 7Ta ntŭk may, bu tâm rmot mê̆ mbơ̆; ta ntŭk may, bu tŭn jot ma nơm njơh ƀât lât; ta ntŭk may, bu nsŭk ma phung kon đơi ƀư tih nđâp ma phung rêh ndrô. 8May mưch rmot jêh ma ndơ kloh ueh gâp, jêh ƀư ƀơ̆ nar sabat gâp! 9Ta ntŭk may, geh phung nchơt nklă njêng nau ŭch pling mham; jêh ri geh phung tâm may sông sa ta kalơ yôk; ta ntŭk may, geh bunuyh ƀư tih văng tĭr. 10Ta ntŭk may, geh bunuyh pơk mpơl nau rih hôk phung mbơ̆ khân păng; ta ntŭk may, geh bunuyh ƀư ƀơ̆ đah bu ur dôl geh trâl khay. 11Ta ntŭk may, bunuyh aơ ƀư nau mhĭk gâp tâm rmot đah ur bu chiau meng păng; geh nuyh êng ƀư ndjơh đah ƀăn păng nơm; bunuyh êng đŏng tâm brê ƀư ƀơ̆ oh khân păng, kon bu ur mbơ̆ păng. 12Ta ntŭk may, phung bu klâu sŏk drăp bu băk mưn gay pling mham bu; may hŏ sa kao jêh ri sa nglơ bơh phung chiau meng may, ma nau thăm rmat; jêh ri may lĕ chuêl jêh gâp. Yêhôva Brah Ndu lah.
13Pôri, aơ, gâp tap mpang ti yor nau tih may sa nglơ, jêh ri yor mham pling jêh ta nklang may. 14Tơlah tât nar gâp mra lơh may, dơi lĕ nau katang may ăt hôm jêng katang tâm rnôk gâp lơh đah may? Gâp nơm, Yêhôva hŏ ngơi jêh, jêh ri mra ƀư ngăn nau nây. 15Gâp mra ƀư ma may chah rai pru pra du ran ntil mpôl bunuyh êng, mprơh may lam bri dak êng, jêh ri gâp mra ƀư rai lơi nau ƀơ̆ ƀơch tă bơh nklang may. 16Rnôk nây, tơlah bu ƀư ƀơ̆ khân may ta năp măt phung ntil mpôl bunuyh, may mra gĭt gâp jêng Yêhôva.
17Yêhôva ngơi ma gâp: 18Hơi kon bunuyh, ngih Israel jêng jêh ndơ ƀơ̆ ma gâp; lĕ rngôch khân păng jêng prăk, kông, loih, ndrak tâm ŭnh năk, nây jêng ndơ bu nkret. 19Yor ri, Yêhôva Brah Ndu lah: Yorlah lĕ rngôch khân may jêng ndơ ƀơ̆, yor nây aơ, gâp rgum khân may ta nklang ƀon Yêrusalem. 20Tâm ban bu rgum prăk, kông, loih, ndrak jêh ri nkret tâm ŭnh năk gay khôm ŭnh ƀư lêk ndơ nây, tâm ban nây lĕ gâp mra rgum khân may dôl gâp hao ji nuih jêh ri nuih, jêh ri gâp mra dơm khân may tâm ŭnh năk jêh ri ƀư lêk (nglêk) khân may. 21Gâp mra rgum khân may jêh ri khôm ŭnh nau gâp ji nuih ma khân may, jêh ri khân may lêk tâm nklang ŭnh nây. 22Nâm bu prăk lêk tâm ŭnh năk, tâm ban nây lĕ khân may mra lêk ta nklang nau gâp ji nuih; jêh ri khân may mra gĭt gâp jêng Yêhôva nkhŭt jêh nau gâp ji nuih ma khân may. 23Yêhôva ngơi đŏng ma gâp: 24Hơi kon bunuyh, lah hom ma bri neh, May jêng du rplay bri mâu kloh ôh, kŏ mâu geh dak mih lĕ tâm nar gâp nuih. 25Phung kôranh mbơh lor păng njêng nklă ta nklang păng nâm bu du mlâm yau mŭr gŭ ngrông dôl grang hêk mpa păng kăp; khân păng lĕ sa jêh huêng bunuyh; khân păng sŏk jêh drăp ndơ jêh ri ndơ khlay; khân păng njêng jêh âk bu ur khĭt sai ta nklang ƀon. 26Lĕ rngôch phung kôranh ƀư brah păng ƀư tih đah nau vay gâp, jêh ri ƀư ƀơ̆ jêh ndơ kloh ueh gâp; khân păng mâu kơp rnglah êng ôh moh ndơ jêng kloh ueh; moh ndơ jêng ƀơ̆ đah ndơ kănđai, mâu lĕ khân păng mâp nti nau rnglah êng ndơ kloh ma đah ndơ mâu kloh ôh, jêh ri khân păng mâu chrê ôh ma nar sabat gâp, pônây khân păng ƀư ƀơ̆ gâp ta nklang khân păng. 27Phung kôranh ta nklang păng nâm bu so bri hêk sa mpa bu kăp, kanŏng ŭch pling mham, ƀư roh lơi huêng, gay pit in drăp ndơ. 28Phung kôranh mbơh lor păng nsut ma klo nglang, geh nau tâm saơ mƀruh jêh ri ƀư nau pol mƀruh ma khân păng, ngơi n'hi, pô aơ nau Yêhôva Brah Ndu lah-ƀiălah Yêhôva mâu mâp ngơi ôh. 29Phung ƀon lan tâm n'gor bri ƀư nau thăm man jêh ri nau ntŭng ndô ndơ bu; khân păng tŭn jot phung o-ach jêh ri phung mâu geh ndơ, jêh ri tŭn jot bunuyh gŭ njơh ƀât lât mâu ƀư nau tâm di. 30Gâp joi du huê bunuyh ta nklang khân păng, gay ndâk mpêr ƀon toyh, gŭ dâk ta ntŭk lĕ rluh ta năp gâp, gay ma gâp mâu ƀư rai păng ôh; ƀiălah gâp joi mâu dơi geh du huê bunuyh. 31Yor ri gâp nkhŭt nau ji nuih ta kalơ khân păng, jêh ri gâp sŏk ŭnh ji nuih su khân păng; gâp hŏ ƀư jêh nau khân păng ƀư ntô̆p ta kalơ bôk khân păng nơm Yêhôva Brah Ndu lah.