37

Khải tượng về thung lũng hài cốt

1-3Quyền năng Chúa giáng trên tôi và Thần Linh Chúa đưa tôi vào một thung lũng đầy xương khô của người chết đã lâu năm, nằm rải rác khắp trên mặt đất. Chúa dắt tôi đi quanh, giữa các hài cốt, rồi phán bảo tôi:

"Con loài người, các hài cốt này có thể sống không?"

Tôi thưa: "Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa biết rồi!"

4Chúa bảo tôi giảng cho các hài cốt: "Các xương khô! Hãy nghe lời Chúa!"

5Chúa bảo các hài cốt: "Này, Ta sẽ cho hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống, 6Ta sẽ đặt gân, đắp thịt bọc da cho các ngươi và hà hơi thở vào trong các ngươi, thì các ngươi sẽ sống. Khi ấy, các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu."

7Vậy, tôi giảng lời Chúa đúng như Ngài truyền bảo, thì có tiếng động ào ào, rúng chuyển mặt đất và các xương rải rác được ráp lại thành từng bộ. 8Tôi nhìn kỹ, thấy gân và thịt xuất hiện, rồi da bọc quanh thân, nhưng chưa có hơi thở.

9Chúa lại bảo tôi: "Con loài người! Con hãy giảng cho gios; hãy truyền giảng: 'Chúa Hằng Hữu phán: Thần linh ơi, xin đến từ bốn hướng gió, hà hơi vào các thi hài, cho chúng sống!" 10Vậy, tôi truyền giảng lời Chúa đúng như Ngài truyền bảo thì các thi hài bắt đầu thở, rồi sống lại, đứng thẳng lên, tập họp theo hàng ngũ, thành ra một quân đội vô cùng đông đảo.

11,12Chúa lại bảo tôi: "Con loài người, các xương khô này là toàn dân Y-sơ-ra-ên. Kìa, chúng than thở: 'Xương chúng ta đã khô! Hy vọng chúng ta đã tiêu tán! Chúng ta đã bị tiêu diệt!' Vậy con hãy truyền giảng cho chúng rằng: Chúa Hằng Hữu phán: 'Này, dân Ta ơi, Ta sẽ mở cửa mộ và khiến các ngươi ra khỏi mộ địa. Ta sẽ đem các ngươi về quê cha đất tổ.' 13Dân Ta ơi, các ngươi sẽ biết Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khi Ta mở cửa mộ, đem các ngươi ra khỏi mộ địa. 14Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư lạc nghiệp trên đất nước mình. Các ngươi sẽ biết Ta, Đấng Hằng Hữu đã phán hứa và thực hiện." Chúa phán vậy.

Hai cây gậy

15Chúa phán dạy tôi: 16“Con loài người, hãy lấy một cây gậy và ghi dòng chữ: 'Dành cho Giu-đa và các chi tộc Y-sơ-ra-ên trong nước Giu-đa.' Rồi con lấy một cây gậy khác, viết:'Dành cho các đại tộc khác của Y-sơ-ra-ên.' 17Con hãy ráp hai cây gậy với nhau và cầm chung trong một tay.

18-20Con hãy cầm hai cây gậy mà bảo dân này: Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ hợp nhất các chi tộc Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, như hai cây gậy nhập làm một trong tay Ta."

21Vì Chúa Hằng Hữu phán: Ta đang tập họp dân Y-sơ-ra-ên từ giữa các nước để đem chúng về quê cha đất tổ, 22hiệp chúng lại thành một dân tộc thống nhất, dưới quyền một nhà lãnh đạo. Quốc gia không còn chia đôi nữa. 23Chúng sẽ từ bỏ thần tượng và tội lỗi, là những điều làm cho chúng ô uế, vì Ta sẽ giải thoát chúng khỏi những chuyện điên dồ ấy và tẩy sạch chúng. Lúc ấy, chúng sẽ thành dân Ta thật sự và Ta sẽ là Chân Thần của chúng.

24“Đa-vít, tôi tớ Ta, tức là Đấng Cứu Thế sẽ làm Vua và Người chăn duy nhất. Chúng sẽ vâng giữa luật pháp Ta và thi hành ý chỉ Ta. 25Chúng sẽ được định cư trên đất nước mà Ta đã ban cho đầy tớ Ta là Gia-cốp và tổ phụ từng cư trú. Chúng sẽ an cư lạc nghiệp tại đó vĩnh viễn, cha truyền con nối. Đầy tớ Ta là Đa-vít - Đấng Cứu Thế - sẽ lãnh đạo họ mãi mãi. 26Ta sẽ lập giao ước hòa bình với họ, một giao ước có giá trị muôn đời. Ta sẽ ban phức lành cho họ; họ sẽ sinh sôi nẩy nở thêm nhiều. Ta sẽ đặt Đền Thánh Ta giữa họ đời đời. 27Ta sẽ ngự giữa họ. Phải Ta sẽ làm Chân Thần của họ và họ sẽ làm dân Ta. 28Tất cả các dân tộc sẽ biết rằng Ta Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thánh hóa dân Ta, và Đền thánh Ta sẽ tọa lạc đời đời giữa dân Ta.