16

1“Ta dạy các con những điều ấy để khi gặp khó khăn, các con sẽ không vấp ngã. 2Người ta sẽ khai trừ các con. Sẽ có lúc mọi người nghĩ rằng giết các con là phục vụ Thượng Đế. 3Họ sát hại các con vì họ không biết Thượng Đế và cũng không biết ta. 4Ta cho các con biết để khi các việc ấy xảy ra, các con nhớ rõ ta báo trước rồi.Trước kia ta chưa nói vì ta còn ở với các con.

Công vụ của Thần An ủi

5Bây giờ ta sắp trở về với Đấng đã sai ta, nhưng các con chẳng ai lưu ý hỏi ta đi đâu. 6Trái lại lòng các con đầy dẫy phiền muộn. 7Ta cho các con biết: ta đi là ích lợi cho các con, vì nếu ta không đi, Đấng An ủi sẽ không đến với các con. Khi ta đi, ta sẽ sai Ngài đến. 8Khi Ngài đến, Ngài sẽ chứng tỏ cho nhân loại biết họ lầm lạc trong tội lỗi, sẽ dìu dắt họ trở về đường công chính và sẽ giúp họ hiểu công lý của Thượng Đế. 9Họ lầm lạc trong tội lỗi vì không chịu tin ta. 10Họ trở về đường công chính vì ta dành sự công chính của ta cho họ khi ta về cùng Cha, dù lúc ấy họ khống thấy mặt ta nữa. 11Họ hiểu được công lý của Thượng Đế khi Quỷ vương bị hình phạt, còn người tin ta được thoát khỏi.
12“Ta còn nhiều điều muốn nói với các con, nhưng hiện giờ các con chưa hiểu nổi. 13Khi Thần Chân lý đến, Ngài sẽ dạy cho các con biết chân lý toàn diện. Ngài không nói theo ý mình, nhưng truyền lại những điều Ngài đã nghe và báo cho các con biết những việc tương lai. 14Thần Chân lý sẽ tôn vinh ta, vì Ngài sẽ cho các con biết sự thật về vinh quang ta. 15Mọi điều Cha có đều thuộc về ta, nên ta nói: Thần Chân lý sẽ cho các con biết sự thật về vinh quang ta. 16Chẳng bao lâu, các con không thấy ta nữa, nhưng chỉ một thời gian ngắn các con lại gặp ta.”

Buồn hóa vui

17Một vài môn đệ hỏi nhau: “Lời Thầy nói có nghĩa gì? ‘Chẳng bao lâu nữa các con không thấy ta, nhưng chỉ một thời gian ngắn các con lại gặp ta’ và ‘Ta sắp về với Cha’? 18Họ cứ thắc mắc: “Một thời gian ngắn” là bao lâu? Thật không hiểu Thầy nói gì!”
19Chúa Giê-xu biết họ đang hoang mang, liền giải thích: “Các con không hiểu lời ta vừa nói sao? 20Ta cho các con biết, các con sẽ than khóc về những việc sắp xảy đến cho ta, nhưng ngựời đời sẽ mừng rỡ. Các con sẽ đau buồn, nhưng nỗi buồn ấy sẽ biến thành niềm vui, vì các con lại gặp ta. 21Người mẹ sắp đến giờ sinh nở phải chịu đau đớn, buồn lo. Nhưng sau khi sinh con, người mẹ vui mừng và quên hết đau đớn. 22Tuy hiện nay các con đau buồn, nhưng chẳng bao lâu ta sẽ gặp các con, lòng các con sẽ tràn ngập niềm vui bất tận. 23Lúc ấy các con sẽ không còn thắc mắc hỏi han gì nữa. Ta nói quả quyết, các con nhân danh ta cầu xin điều gì, Cha cũng ban cho. 24Trước nay, các con chưa nhân danh ta cầu xin điều chi cả. Cứ cầu xin đi, các con sẽ được, để lòng các con tràn ngập vui mừng.

Chiến thắng thế gian

25“Ta thường dùng ngụ ngôn để dạy dỗ các con. Sẽ đến lúc ta không dùng ngụ ngôn nữa, nhưng giãi bày trực tiếp về Cha cho các con. 26Lúc ấy các con sẽ nhân Danh ta cầu xin, không phải chỉ có ta cầu thay cho các con, nhưng chính các con cầu xin Cha, 27vì Cha cũng yêu các con bởi các con yêu ta và tin rằng ta được Ngài sai đến. 28Ta từ Cha xuống trần gian, nay ta sắp rời trần gian trở về với Cha.”
29Các môn đệ thưa: “Thưa Thầy, bây giờ Thầy giảng giải rõ ràng, không còn nói bóng nữa. 30Bây giờ chúng con biết Thầy thấu hiểu mọi việc, chẳng cần ai báo cáo. Vì thế chúng con tin Thầy là Sứ giả của Thượng Đế.”
31Chúa Giê-xu đáp: “Bây giờ các con tin rồi sao? 32Sắp đến lúc các con ly tán mỗi người một ngã, bỏ ta lại một mình. Nhưng ta không cô đơn bao giờ vì Cha ở với ta. 33Ta nói cho các con những điều ấy để các con được bình an trong ta. Thế gian sẽ gây đủ thứ hoạn nạn khốn khổ cho các con, nhưng đừng nản lòng vì ta đã chiến thắng thế gian.”