18

Nteg Yexu

(Mth. 26:47-56; Mk. 14:43-50; Lk. 22:47-53)

1Thaus Yexu has tej nuav taag lawm nwg txawm nrug nwg cov thwjtim tawm moog hlaa lub haav Khiloo txug ib lub vaaj, mas nwg hab nwg cov thwjtim nkaag rua huv. 2Yutas kws faav xeeb rua Yexu kuj paub lub vaaj hov hab, tsua qhov Yexu hab nwg cov thwjtim pheej txeev tuaj ua ke rua qhov ntawd. 3Yutas txhad coj ib paab tub rog hab tej tub teg tub taw ntawm cov pov thawj hlub hab cov Falixai tuaj. Puab taws tsau taws teeb hab coj ntaaj rag tuaj. 4Yexu yeej paub txhua yaam kws yuav tshwm xwm rua nwg, nwg txhad tawm moog has rua puab tas, “Mej tuaj nrhav leejtwg?” 5Puab teb tas, “Tuaj nrhav Yexu kws yog tuabneeg Naxale.” Yexu has rua puab tas, “Kuv yog tug hov ntaag.” Yutas kws faav xeeb rua Yexu kuj nrug puab sawv ua ke ntawd. 6Thaus Yexu has rua puab tas, “Kuv yog tug hov,” puab txawm thaub pis ncho hab qaug rua huv aav. 7Yexu rov nug puab tas, “Mej tuaj nrhav leejtwg?” Puab has tas, “Tuaj nrhav Yexu kws yog tuabneeg Naxale.” 8Yexu teb puab tas, “Kuv tub has rua mej tas yog kuv. Yog mej nrhav kuv, kuj ca tso cov tuabneeg nuav moog.” 9Nwg ua le nuav txhad tav lawv le tej lug kws nwg tub has tas, “Cov tuabneeg kws koj muab pub rua kuv tsw muaj ib tug puam tsuaj le.” 10Ximoo Petu muaj ib raab ntaaj nwg txawm rhu hlo ntaaj lug tuab ntaug tug tuam pov thawj hlub tug tub qhe txav nwg saab nplooj ntseg xws tu nrho. Tug tub qhe hov npe hu ua Makhu. 11Yexu has rua Petu tas, “Ca le muab raab ntaaj ntxwg rua huv naab. Kuv yuav tsw haus lub khob kws leej Txwv muab pub rua kuv lov?”

Coj Yexu moog cuag Ana

12Cov tub rog hab puab tug thawj rog hab Yutai cov tub teg tub taw txawm nteg Yexu khi ca. 13Puab coj nwg moog cuag Ana ua ntej. Ana yog Khayafa kws ua tuam pov thawj hlub rua xyoo hov le yawm txwv. 14Tug Khayafa nuav yog tug kws qha cov Yutai tas ca ib tug tuag thij ib tsoom tuabneeg zoo dua.

Petu tsw leeg Yexu

(Mth. 26:69-70; Mk. 14:65-68; Lk. 22:55-57)

15Ximoo Petu hab dua ib tug thwjtim lawv Yexu qaab moog. Vem yog tug tuam pov thawj hlub paub tug thwjtim hov, nwg txhad nrug Yexu nkaag rua huv lub tshaav puam ntawm tug tuam pov thawj hlub tsev, 16tassws Petu sawv saab nrau rooj loog. Tug thwjtim kws tug pov thawj hlub paub hov txawm tawm moog has rua tug nkauj qhev kws zuv rooj loog hab coj Petu nkaag rua huv. 17Tug nkauj qhev kws zuv rooj loog has rua Petu tas, “Koj yog tug yawm hov le ib tug thwjtim hab los tsw yog?” Nwg teb tas, “Kuv tsw yog.” 18Cov tub qhe hab cov tub teg tub taw tub muab thee lug rauv vem yog no heev, mas puab sawv nte tawg ua ke ntawd. Petu kuj nrug puab sawv nte tawg hab.

Tug tuam pov thawj hlub nug Yexu

(Mth. 26:59-66; Mk. 14:55-64; Lk. 22:66-71)

19Tug tuam pov thawj hlub txawm nug Yexu txug Yexu cov thwjtim hab nwg tej lug qha. 20Yexu teb nwg tas, “Kuv has taab meeg rua lub nplajteb lawm. Kuv pheej qhuab qha huv tej tsev sablaaj hab huv lub tuam tsev kws yog lub chaw kws cov Yutai suavdawg tuaj txoos ua ke. Kuv tsw tau qha ib yaam daabtsw zais quas nreeg. 21Ua le caag koj tseed nug kuv? Ca le nug cov tuabneeg kws noog kuv qha saib kuv has daabtsw rua puab. Puab yeej paub tas kuv has daabtsw.” 22Thaus Yexu has le ntawd, ib tug tub teg tub taw kws sawv ntawd txawm xuas tuab tawg ncuav rua Yexu lub plhu hab has tas, “Koj teb tug tuam pov thawj hlub le kod lov?” 23Yexu teb nwg tas, “Yog kuv has txhum, ca le ua timkhawv rua yaam kws kuv has txhum, tassws yog kuv has raug, koj ntaus kuv ua daabtsw?” 24Tes Ana txawm xaa Yexu kws tseed khi quas nreeg moog cuag tug tuam pov thawj hlub Khayafa.

Petu rov tsw leeg Yexu

(Mth. 26:71-75; Mk. 14:69-72; Lk. 22:58-62)

25Thaus ntawd Petu tseed sawv nte tawg, mas puab txawm has rua Petu tas, “Koj yog tug hov le ib tug thwjtim hab los tsw yog?” Petu tsw leeg hab has tas, “Kuv tsw yog.” 26Tug tuam pov thawj hlub ib tug qhev kws txheeb ze tug kws Petu txav saab nplooj ntseg tu txawm has tas, “Kuv pum koj nrug tug hov nyob huv lub vaaj hab los sas.” 27Petu kuj tsw leeg dua hab, mas taamswm ntawm qab txawm qua.

Yexu nyob ntawm Philaj xubndag

(Mth. 27:1-2, 11-14; Mk. 15:1-5; Lk. 23:1-5)

28Tes puab txawm coj Yexu tawm huv Khayafa lub tsev moog rua huv lub tsev Plitholia. Lub swjhawm ntawd kaaj ntug txoog. Puab cov hov tsw nkaag rua huv tug tswv xeev lub tsev sub txhad tsw qas puag tsuas puab, mas puab txhad noj tau kevcai Hlaa Dhau. 29Philaj txawm tawm tuaj cuag puab hab has tas, “Mej muaj plaub daabtsw tuaj kom tug nuav?” 30Puab teb nwg tas, “Yog tug nuav tsw ua tuabneeg phem peb yeej yuav tsw muab nwg cob rua koj.” 31Philaj has rua puab tas, “Mej ca le coj tug nuav moog teem txem lawv le mej txuj kevcai.” Cov Yutai txhad has rua nwg tas, “Peb tsw muaj cai yuav muab ib tug twg txav txem tuag.” 32Yuav muaj le nuav txhad tav lawv le tej lug kws Yexu has ca tas nwg yuav tuag le caag.
33Philaj txhad rov nkaag moog rua huv lub tsev Plitholiab hab hu Yexu lug nug tas, “Koj yog cov Yutai tug vaajntxwv lov?” 34Yexu teb tas, “Koj nug le nuav yog koj xaav koj xwb los yog lwm tug qha rua koj paub has kuv le kod?” 35Philaj teb tas, “Kuv yog tuabneeg Yutai hab lov? Koj haiv tuabneeg hab cov pov thawj hlub muab koj cob rua kuv. Koj tau ua daabtsw?” 36Yexu teb tas, “Kuv lub tebchaws tsw yog nyob huv lub nplajteb nuav. Yog kuv lub tebchaws nyob huv lub nplajteb nuav kuv cov tuabneeg yuav tawm tsaam tsw kheev kuv raug muab cob rua cov Yutai. Tassws nwgnuav kuv lub tebchaws tsw yog nyob ntawm nuav.” 37Philaj txawm has rua nwg tas, “Yog le ntawd koj yog ib tug vaajntxwv lov?” Yexu teb tas, “Koj has tas kuv yog vaajntxwv. Yog vem le nuav kuv txhad yug lug hab lug rua huv lub nplajteb txhad ua tau timkhawv rua txujkev tseeb. Txhua tug kws nyob huv txujkev tseeb yeej noog kuv tej lug.” 38Philaj has rua nwg tas, “Kev tseeb yog daabtsw?”

Yexu raug teem txem tuag

(Mth. 27:15-31; Mk. 15:6-20; Lk. 23:13-25)

 Thaus Philaj has le ntawd taag, nwg kuj rov tawm moog cuag cov Yutai hab has rua puab tas, “Kuv tsw pum tug nuav muaj kev txhum. 39Tassws mej muaj kevcai kuas kuv tso ib tug tuabneeg dim rua thaus mej ua kevcai Hlaa Dhau. Mej xaav kuas kuv tso cov Yutai tug vaajntxwv rua mej lov?” 40Puab qw nrov nrov tas, “Tsw xob tso tug nuav, ca le tso Npalanpa.” Tug Npalanpa nuav yog tug faav xeeb rua lub tebchaws.