8

1Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Ƀơi mông anŭn, khul tơlang ƀing pơtao hăng ƀing khua moa lŏn čar Yudah, hrŏm hăng khul tơlang ƀing khua ngă yang hăng ƀing pô pơala laih anŭn khul tơlang ƀing ană plei pơ plei Yerusalaim arăng či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng anih pơsat gơñu yơh. 2Arăng ƀu či pơƀut glaĭ ƀôdah dơ̱r glaĭ dơ̆ng ôh, samơ̆ či lui raih hĭ abih tơlang anŭn ƀơi tơnah kar hăng djăh yơh. Tui anŭn, yang hrơi, yang blan laih anŭn khul pơtŭ, jing khul gơnam ƀing mơnuih anŭn hơmâo đuaĭ tui, hơduah tơña hăng kơkuh pơpŭ laih hlâo adih či pơčrang ƀơi khul tơlang anŭn. 3Laih anŭn, bơ kơ ƀing dŏ so̱t, jing ƀing Kâo puh pơđuaĭ hĭ pơ lŏn čar sat ƀai, ƀing gơñu či khăp kơ djai hloh kơ hơdip.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp pơhaih laih.

Tơlơi Soh Laih Anŭn Tơlơi Pơkơhma̱l

4Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Ơ Yirmeyah hơi, pơtă bĕ kơ ƀing ană plei Kâo tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “ ‘Tơdang mơnuih mơnam rơbuh, hiư̆m ngă, ƀing gơñu ƀu tơgŭ đĭ ôh hă?
   Tơdang sa čô mơnuih nao jrôk jơlan, hiư̆m ngă, ñu ƀu wơ̆t glaĭ ôh hă?
  5Tui anŭn, yua hơget ƀing gih, jing ƀing ană plei Kâo, đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo lĕ?
   Yua hơget ƀing gih nanao đuaĭ ataih hĭ lĕ, Ơ ƀing Yerusalaim hơi?
  Ƀing gih khăp kơ tơlơi laĭ lui hlâo pơblư̆,
   laih anŭn ƀing gih hơngah ƀu kiăng wơ̆t glaĭ pơ Kâo ôh.
  6Kâo hơmâo hơmư̆ pơñen laih,
   samơ̆ ƀing gih ƀu pơhiăp tơlơi djơ̆ tơpă ôh.
  Ƀu hơmâo hlơi pô ôh kơhma̱l hĭ tơlơi sat ƀai ñu,
   laih anŭn ñu pô ƀu hơmâo ngă soh hơget ôh.
  Rĭm čô đuaĭ tui hăng jơlan ñu pô kiăng,
   jing kar hăng sa drơi aseh đuaĭ tañ nao pơ tơlơi pơblah ƀu thâo kơ tơlơi huĭ hyưt ôh.
  7Wơ̆t tơdah čim sưng amăng adai
   thâo krăn khul bơyan pơkă laih brơi kơ ñu,
  laih anŭn čim pơrơgŏm, čim et hăng čim čet
   thâo krăn hrơi mông gơñu đuaĭ anih.
  Samơ̆ ƀing gih, jing ƀing ană plei Kâo, ƀu thâo krăn ôh
   khul tơlơi hơduah tơña Yahweh.

  8“ ‘Hiư̆m pă ƀing gih dưi laĭ kơ tơlơi ƀing gih jing rơgơi,
   yuakơ ƀing gih hơmâo tơlơi juăt Yahweh,
  tơdang tơlơi pơƀlŏr ƀing čih hră pơplih laih tơlơi juăt Kâo anŭn
   jing hĭ laih tơlơi pơƀlŏr lĕ?
  9Ƀing pơmĭn kơ gơñu pô jing rơgơi či mlâo mlañ hĭ.
   Ƀing gơñu či rŭng răng hăng djơ̆ čơđo̱ng yơh.
  Yuakơ ƀing gơñu hơmâo hơngah hĭ laih boh hiăp Yahweh,
   tui anŭn ƀing gơñu ƀu hơmâo tơlơi rơgơi hơget gĕt ôh.
  10Hơnŭn yơh, Kâo či jao lui hĭ ƀing bơnai gơñu kơ ƀing tuai
   laih anŭn khul đang hơma gơñu kơ ƀing pô hơma phrâo tŭ mă yơh.
  Abih bang mơnuih čơdơ̆ng mơ̆ng ƀing ƀun rin hlŏng truh pơ ƀing pơdrŏng săh,
   abih bang ƀing gơñu gir mă bruă pleč ƀlŏr kiăng kơ hơmâo lu prăk.
  Ƀing pô pơala laih anŭn ƀing khua ngă yang ăt ngă kar kaĭ mơ̆n,
   abih bang le̱ng kơ ngă nanao tơlơi pơblư̆ pơƀlŏr yơh.
  11Ƀing khua anŭn ngă kar hăng nam rơka ană plei Kâo
   kơnơ̆ng jing kar hăng ruă ƀơƀiă đôč.
  Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Dŏ bĕ rơnŭk rơno̱m!”
   Samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m hơget gĕt ôh.
  12Ƀing gơñu năng mlâo mlañ kơ tơlơi bruă hơƀak drak gơñu anŭn.
   Samơ̆ ƀing gơñu ƀu mlâo mlañ hơget gĕt ôh.
  Sĭt ƀing gơñu ăt kŏn thâo krăn lơi hiư̆m kiăng kơ mriah ƀô̆.
   Tui anŭn, ƀing gơñu či răm rai kar hăng ƀing pơkŏn hơmâo răm rai laih yơh.
  Sĭt ƀing gơñu či rơngiă hĭ yơh tơdang Kâo pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu.
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.’ ”
13Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai,
  “Kâo či mă pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu hlo̱m ƀo̱m yơh,
   yuakơ ƀing gơñu jing kar hăng hrĕ kơƀâo ƀu hơmâo boh kơƀâo ôh,
   laih anŭn kar hăng phŭn hra ƀu hơmâo boh hra ôh,
   laih anŭn hla kơyâo anŭn či gliu hĭ yơh.
  Hơget gơnam Kâo hơmâo pha brơi kơ ƀing gơñu laih
   ƀing tuai či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu yơh.”
14Ƀing ană plei laĭ hăng tơdruă tui anai,
  “Yua hơget ƀing ta hlak dŏ tơguan pơ anai lĕ?
   Pơƀut glaĭ tañ bĕ!
  Brơi kơ ƀing ta đuaĭ kơdŏp bĕ pơ khul plei pla kơđông kơjăp
   kiăng kơ răm rai hĭ pơ anŭn!
  Yahweh Ơi Adai ta hơmâo klă̱ kơđi laih kơ ƀing ta kiăng kơ răm rai.
   Sĭt Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing ta ia akăm djai kiăng kơ mơñum,
   yuakơ ƀing ta hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Ñu.
  15Ƀing ta čang rơmang kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m
   samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi hiam klă ôh truh rai.
  Ƀing ta čang rơmang hrơi mông kiăng kơ suaih
   samơ̆ kơnơ̆ng hơmâo tơlơi huĭ bra̱l đôč.
  16Ƀing ta hơmư̆ laih tơlơi sŭh săh mơ̆ng khul aseh ƀing rŏh ayăt
   hlak truh rai mơ̆ng plei Dan.
  Abih bang anih lŏn tơtư̆ tơtơ̆ng
   yuakơ tơlơi mơñi mơ̆ng khul aseh gơñu yơh.
  Ƀing rŏh ayăt hlak rai laih kiăng kơ lun ƀơ̆ng
   anih lŏn anŭn laih anŭn abih bang gơnam amăng anŭn yơh,
   wơ̆t hăng khul plei anŭn laih anŭn abih bang hlơi pô hơdip pơ anŭn yơh.”
17Yahweh pơhaih tui anai,
  “Lăng bĕ, Kâo či mơit khul ala sat amăng ƀing gih,
   jing khul ala tơpơ̆ng ƀing gih ƀu dưi pơhưč ôh,
   laih anŭn gơñu či čŏh ƀing gih yơh.”

Pô Pơala Yirmeyah Kơŭ Kơuăn

18Yirmeyah iâu laĭ tui anai,
  “Tơlơi kơŭ kơuăn kâo jing prŏng biă mă ƀu thâo abih hĭ ôh,
   pran jua kâo ruă tơdu biă mă.
  19Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kwưh rơkâo ƀing ană plei kâo
   mơ̆ng anih lŏn ataih biă mă tui anai:
  ‘Hiư̆m pă Yahweh ƀu dŏ pơ anih Ziôn dơ̆ng tah hă?
   Hiư̆m pă Pơtao ta anŭn ƀu dŏ pơ anih anŭn dơ̆ng tah hă?’ ”
 Yahweh laĭ glaĭ tui anai,
  “Yua hơget ƀing gơñu hơmâo čuih brơi kơ Kâo hil hăng khul rup trah ƀing gơñu kơkuh pơpŭ,
   jing khul rup yang tuai đôč đač gơñu lĕ?”
20Ƀing ană plei laĭ tui anai,
  “Bơyan hơpuă rơgao laih,
   bơyan pha̱ng hơmâo đŭt hĭ laih,
   laih anŭn Yahweh ƀu pơklaih hĭ ƀing ta ôh.”
21Kâo, Yirmeyah laĭ dơ̆ng tui anai,
  “Yuakơ ƀing ană plei kâo tŭ ruă nuă, pran jua kâo ăt tŭ ruă nuă mơ̆n.
   Kâo kơŭ kơuăn laih anŭn tơlơi huĭ bra̱l mă hĭ kâo.
  22Hiư̆m ngă, ƀu hơmâo ia jrao amăng anih Gilead ôh hă?
   Ƀu hơmâo pô pơjrao pơ anih anŭn ôh hă?
  Tui anŭn, yua hơget tơlơi ruă rơka ƀing ană plei kâo
   ƀu suaih hĭ ôh lĕ?