8

1“Lub sijhawm ntawd luag yuav tuaj khawb cov Yudas tej vajntxwv, tej nomtswv, cov povthawj, cov cev Vajtswv lus thiab cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tej pobtxha tawm hauv lawv tej qhov ntxa mus. 2Tsimnyog sau tej pobtxha ntawd coj mus faus, tiamsis luag muab lawv tej pobtxha tso pawg lug rau saum npoo av ib yam li tej quav nyuj. Luag yuav muab tej pobtxha ntawd tso rau lub hnub, lub hli thiab tej hnubqub ziab; lub hnub lub hli, thiab tej hnubqub uas lawv teev, lawv pe, lawv mus tuavxam nrog thiab lawv nyiam. 3Cov neeg uas seem ntawm haivneeg uas ua phem ua qias no, lawv nyob ntawm tej chaw uas kuv ntiab lawv mus nyob, lawv yuav ntshaw tuag tshaj ntshaw ua neej nyob. Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd.”

Kev Txhaum Thiab Kev Rau Txim

4Tus TSWV kom kuv hais rau nws haivneeg hais tias, “Tus neeg uas ntog lawm, txawm yuav tsis sawv li los? Tus neeg uas yuam kev lawm, txawm yuav tsis thim rov los li los? 5Kuv haivneeg, vim li cas nej khiav ntawm kuv mus, nej txawm tsis tig rov los cuag kuv li lawm? Nej nyiam nej tej mlom heev, nej thiaj tsis rov los cuag kuv. 6Kuv ua tib zoo mloog, tiamsis nej tsis hais tej lus tseeb li. Nej cov tsis muaj ib tug uas txawj tu siab rau nws tej kev txhaum; nej cov tsis muaj ib tug nug hais tias, ‘Kuv ua txhaum dabtsi?’ Nej txhua tus nyias ua raws li nyias lub siab nyiam ib yam li tus nees uas khiav too hau ntsoov mus rau hauv tshavrog. 7Txawm yog tej noog pashawv los twb paub lub caij uas ya rov los rau ntawm nws lub chaw; tej nquab, tej luv thiab tej noog dej los twb paub lub caij tsiv. Tiamsis kuv haivneeg, nej tsis paub txoj kevcai uas kuv muab rau nej coj li.” 8Nej yuav ua li cas hais tau tias nej yog neeg txawj ntse thiab nej paub kuv tej kevcai zoo? Nej saib, cov sau kevcai twb muab tej kevcai hloov lawm. 9Nej tej neeg txawj ntse yuav raug kev txajmuag, lawv yuav ntshai thiab raug ntes mus; lawv twb tsis lees paub kuv tej lus, yuav ua li cas hais tias lawv muaj tswvyim? 10Yog li ntawd, kuv yuav muab lawv tej teb rau lwm tus thiab yuav muab lawv tej pojniam rau lwm tus txivneej yuav. Cov neeg ntawd, tsis hais tej nomtswv lossis tej pejxeem txhua tus puavleej ua tsis ncaj kom lawv npluanuj. Txawm yog cov cev Vajtswv lus thiab cov povthawj los uas tsis ncaj rau cov pejxeem ib yam nkaus. 11Lawv suav hais tias kuv haivneeg tej qhov txhab tsuas yog kes mentsis xwb. Lawv thiaj hais tias, ‘Zoo lawm lauj!’ Tiamsis qhov tseeb tiag yeej tsis tau zoo li. 12Kuv haivneeg, nej tsis txajmuag rau tej kev phem kev qias uas nej ua li los? Nej tsis paub txajmuag li; nej twb tsis paub hais tias ua li ntawd nej yuav poob ntsejmuag! Yog li ntawd, nej thiaj poob ntsejmuag li lwm tus uas twb poob ntsejmuag lawm; thaum kuv rau txim rau nej ces yog hnub kawg rau nej ntag. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
13“Kuv xav sau kuv haivneeg ib tug txivneej uas nws sau nws tej qoob; tiamsis lawv zoo ib yam li tsob txib hmab thiab tsob txiv ncuavpias uas tsis txi txiv; txawm yog tej plooj twb qhuav thiab zeeg tas lawm los kuv yuav cia lwm haivneeg tuaj txeeb lub tebchaws no.”
14Tus TSWV haivneeg sib nug hais tias, “Peb tseem yuav nyob li no tos ua dabtsi? Peb cia li khiav mus rau hauv tej nroog uas muaj ntsayeej thiab tuag rau ntawd. Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv yeej pom zoo cia peb tuag; tus TSWV muab tshuaj muaj taug rau peb haus, vim peb ua txhaum rau nws lawm. 15Peb nrhiav kev thajyeeb, tiamsis tsis tau ib qho zoo li; peb nrhiav kev khov mob, tiamsis tau kev txhawj kev ntshai xwb. 16Peb cov yeebncuab twb tuaj nyob txhij hauv lub nroog Das lawm; peb hnov lawv tej nees tshuab zom zaws. Thaum lawv cov nees hee ua rau peb lub tebchaws ntseeg nkaws. Peb cov yeebncuab tuaj rhuav peb lub tebchaws thiab txhua yam uas nyob hauv, peb lub nroog thiab cov neeg uas nyob hauv kom puastsuaj huv tibsi.”
17Tus TSWV hais tias, “Nej ntsa qhovmuag saib, kuv yuav tso ib cov nab muaj taug los rau hauv nej; cov nab ntawd yuav tom nej, nej yuav ntxias tsis tau li.”

Yelemis Quaj Ntsuag Rau Nws Haivneeg

  18Kuv txojkev quaj ntsuag kho tsis
   tau li, mob kuv lub siab kawg.
  19Nej mloog saib! Kuv hnov kuv haivneeg
   lub suab quaj thoob plaws tebchaws,
  “Tus TSWV tsis nyob saum roob Xi-oos lawm los?
  Tus vajntxwv uas kav Xi-oos tsis nyob lawm los?”
  Tus TSWV uas yog lawv tus vajntxwv teb hais tias,
  “Vim li cas nej pe nej tej mlom thiab
   nyo taubhau hawm lwm haivneeg
  tej vajtswv uas tsis muaj qabhau ua
   rau kuv chim?”
  20Tej neeg quaj hais tias,
  “Lub caij ntuj kub twb xaus thiab
   lub caij sau qoobloo los twb dhau lawm,
   tiamsis peb tseem tsis tau dim.”

  21Kuv lub siab quaj ntsuag vim kuv
   cov neeg raug puastsuaj lawm;
  kuv quaj tu siab nrho ua rau kuv ibce txhav tas.
22Txawm tsis muaj tshuaj nyob hauv
   cheebtsam Nkile-as li los?
  Txawm tsis muaj kws kho mob nyob qhov ntawd li los?
  Vim li cas tsis muaj leejtwg kho kuv haivneeg kom zoo mob li?