17

Klei Bi Kmhal kyua Kkuh Rup Yang - Klei Phat Kđi Jao kơ Khua Ngă Yang

1“Đăm ngă yang kơ Yêhôwa Aê Diê diih sa drei êmô amâodah sa drei biăp mâo klei ruă êka amâodah klei jhat mkăn ôh; kyuadah klei anăn jing mnơ̆ng Yêhôwa Aê Diê diih bi êmut kheh.
2Tơdah arăng ƀuh ti krah diih hlăm ƀuôn Yêhôwa Aê Diê brei kơ diih sa čô êkei amâodah mniê ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa Aê Diê diih, gao klei ñu bi mguôp, 3 nao mă bruă leh anăn kkuh mpŭ kơ phung yang mkăn, amâodah kơ yang hruê, kơ mlan, amâodah phung kahan hlăm adiê, klei anăn kâo ghă leh, 4leh anăn arăng hưn kơ diih leh anăn diih hmư̆ klei anăn; snăn brei diih ksiêm bi nik; leh anăn tơdah klei anăn jing sĭt leh anăn nik klei kâo bi êmut kheh anăn arăng ngă leh hlăm čar Israel, 5hlăk anăn brei diih atăt ba kơ ƀăng jang diih êkei amâodah mniê ngă leh klei jhat anăn, leh anăn brei diih bhĭr boh tâo bi mdjiê êkei amâodah mniê anăn. 6 Tơdah mâo klei bi sĭt mơ̆ng dua amâodah tlâo čô pô hưn, pô năng kơ klei djiê brei arăng bi mdjiê yơh; arăng amâo dưi bi mdjiê ôh sa čô mnuih kyua mâo klei bi sĭt mơ̆ng sa čô pô hưn. 7 Kngan phung hưn srăng yơr êlâo hĭn bi mdjiê pô anăn, leh anăn êdei tinăn kngan jih jang phung ƀuôn sang. Snăn yơh ih srăng bi doh klei jhat mơ̆ng krah diih.
8Tơdah mâo sa klei truh tơl arăng phat kđi sa mta klei bi mdjiê mnuih leh anăn sa mta mkăn, sa mta klei djŏ hŏng klei bhiăn leh anăn sa mta mkăn, sa mta klei ngă bi êka leh anăn sa mta mkăn, sa klei truh hlăm ƀuôn ih jing dleh đei kơ ih, snăn brei diih kgŭ leh anăn nao kơ anôk Aê Diê diih srăng ruah. 9Brei diih nao kơ phung khua ngă yang Lêwi leh anăn kơ khua phat kđi djă bruă ênuk anăn. Brei diih êmuh kơ diñu, leh anăn diñu srăng hưn brei kđi diih. 10Brei diih ngă tui si klei diñu srăng hưn kơ diih hlăm anôk Yêhôwa srăng ruah; leh anăn brei diih răng ngă tui hlue jih jang klei diñu srăng mtă kơ diih. 11Brei diih ngă tui hlue klei diñu mtô kơ diih, leh anăn tui hlue klei kđi diñu blŭ kơ diih; ih amâo dưi weh ôh mơ̆ng klei kđi diñu hưn kơ diih, thâodah tĭng hnuă amâodah tĭng điâo. 12Mnuih ngă hŏng klei mgao amâo gưt kơ khua ngă yang amâodah kơ khua phat kđi dôk mă bruă ti anăp Yêhôwa Aê Diê diih, mnuih anăn srăng djiê. Snăn yơh diih srăng bi doh klei jhat mơ̆ng čar Israel, 13jih jang phung ƀuôn sang srăng hmư̆ leh anăn huĭ, diñu amâo lŏ ngă ôh hŏng klei mgao.”

Klei Mtă kơ Mtao

14 “Tơdah diih truh kơ ala čar Yêhôwa Aê Diê brei kơ diih leh anăn diih mă bha leh anăn dôk tinăn, leh anăn lač, ‘Hmei srăng mdưm sa čô mtao kiă kriê hmei, msĕ si jih jang phung găp djuê mnuih dôk jŭm dar hmei’, 15sĭt nik diih dưi mdưm sa čô mtao kiă kriê diih pô, Yêhôwa Aê Diê diih srăng ruah. Diih srăng mdưm sa čô mtao kiă kriê diih, sa čô mơ̆ng phung ayŏng adei diih; diih amâo dưi mdưm ôh sa čô tue kiă kriê diih, pô amâo jing ayŏng adei diih ôh. 16 Knŏng ñu amâo dưi bi mâo lu aseh kơ ñu pô ôh, amâodah atăt ba phung ƀuôn sang lŏ wĭt kơ čar Êjip čiăng bi mâo lu aseh, kyuadah Yêhôwa lač leh kơ ih, ‘Diih amâo srăng lŏ wĭt ôh ti êlan anăn.’ 17 Ñu amâo dưi bi mâo lu mô̆ kơ ñu pô ôh, huĭdah ai tiê ñu lui wir; kăn ñu dưi mkăm lu đei prăk leh anăn mah kơ ñu pô rei.
18Tơdah ñu dôk gŭ ti jhưng mtao hlăm ƀuôn ala mtao ñu, brei ñu tui čih mơ̆ng hdruôm hră klei bhiăn phung khua ngă yang Lêwi kiă anei sa pŏk kơ ñu pô. 19Hră klei bhiăn srăng dôk mbĭt hŏng ñu, leh anăn ñu srăng dlăng gơ̆ jih jang hruê ñu dôk hdĭp, čiăng kơ ñu dưi hriăm huĭ mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê ñu, êjai djă pioh jih jang klei blŭ mơ̆ng klei bhiăn leh anăn klei mtă anei, leh anăn ngă tui hlue klei anăn; 20čiăng kơ ai tiê ñu amâo dưi jing mgao hŏng phung ayŏng adei ñu ôh, leh anăn amâo weh ôh mơ̆ng klei mtă, thâodah tĭng hnuă amâodah tĭng điâo; snăn ñu dưi dôk sui hlăm ƀuôn ala mtao ñu, ñu leh anăn phung anak ñu, hlăm ala čar Israel.”