20

Klei Bhiăn Djŏ kơ Klei Bi Blah

1“Tơdah diih nao kơ klei bi blah hŏng phung roh diih, tơdah diih ƀuh aseh, êdeh aseh, leh anăn sa phung kahan lu hĭn kơ diih dê, đăm huĭ kơ diñu ôh, kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih, pô atăt diih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip, dôk mbĭt hŏng diih. 2Tơdah diih nao giăm kơ klei bi blah, brei khua ngă yang nao ti anăp leh anăn blŭ kơ phung ƀuôn sang, 3leh anăn srăng lač kơ diñu, ‘Hmư̆ bĕ, Ơ phung Israel, hruê anei diih nao kơ klei bi blah hŏng phung roh diih; đăm brei ai tiê diih jing êdu ôh, đăm huĭ ôh, đăm ktư̆ yơ̆ng amâodah krưp kơ diñu ôh; 4kyuadah Yêhôwa Aê Diê diih jing pô nao mbĭt hŏng diih, bi blah brei hŏng phung roh diih, čiăng brei klei dưi kơ diih.’ 5Leh anăn brei phung khua kahan blŭ kơ phung ƀuôn sang, lač, ‘Hlei pô mdơ̆ng leh sa boh sang mrâo leh anăn ka myơr gơ̆? Brei ñu wĭt kơ sang ñu, huĭdah ñu djiê hlăm klei bi blah leh anăn pô mkăn myơr hĕ sang anăn. 6Leh anăn hlei pô pla leh đang boh kriăk ƀâo leh anăn ka tuôm ƀơ̆ng ôh boh gơ̆? Brei ñu wĭt kơ sang ñu, huĭdah ñu djiê hlăm klei bi blah leh anăn pô mkăn ƀơ̆ng hĕ boh anăn. 7Leh anăn hlei pô bi čuôp leh hŏng sa čô mniê leh anăn ka mă gơ̆ jing mô̆ ôh? Brei ñu wĭt kơ sang ñu, huĭdah ñu djiê hlăm klei bi blah leh anăn pô mkăn mă hĕ gơ̆ jing mô̆.’ 8Leh anăn phung khua kahan srăng lŏ blŭ kơ phung ƀuôn sang leh anăn lač, ‘Hlei pô huĭ leh anăn blao? Brei ñu wĭt kơ sang ñu, huĭdah phung găp ñu êdu ai msĕ si ai tiê ñu.’ 9Tơdah phung khua kahan ruê̆ leh blŭ hŏng phung ƀuôn sang, hlăk anăn diñu srăng mdưm phung khua kahan gai phung ƀuôn sang.
10Tơdah diih nao giăm sa boh ƀuôn čiăng bi blah hŏng ƀuôn anăn, iêu mthưr kơ klei êđăp ênang. 11Tơdah ƀuôn anăn lŏ wĭt lač kơ diih jing klei êđăp ênang leh anăn pŏk ƀăng jang kơ diih, snăn jih jang phung ƀuôn sang dôk hlăm ƀuôn anăn srăng tuh jia leh anăn mă bruă kơ diih. 12Ƀiădah tơdah ƀuôn anăn amâo ngă klei êđăp ênang hŏng diih ôh, ƀiădah bi blah hŏng diih, snăn brei diih wang mblah ƀuôn anăn. 13Leh Yêhôwa Aê Diê diih jao ƀuôn anăn hlăm kngan diih, brei diih bi mdjiê jih jang phung êkei hŏng đao gưm, 14ƀiădah diih srăng mă kơ diih phung mniê, phung hđeh, hlô mnơ̆ng rông, leh anăn djăp mta mnơ̆ng mkăn hlăm ƀuôn, jih mnơ̆ng plah mă, diih srăng mă jing dŏ plah mă kơ diih pô; leh anăn diih srăng yua mnơ̆ng plah mă mơ̆ng phung roh diih, Yêhôwa Aê Diê ih brei leh kơ ih. 15Msĕ snăn ih srăng ngă kơ jih jang ƀuôn dôk kbưi snăk mơ̆ng diih, amâo djŏ ôh ƀuôn phung găp djuê anei. 16Ƀiădah hlăm ƀuôn phung găp djuê anei Yêhôwa Aê Diê diih brei kơ diih jing ngăn dưn, diih amâo dưi lui hdĭp ôh ya mnơ̆ng bi êwa, 17ƀiădah bi mdjiê jih nguêč, phung Hitit, phung Amôrit, phung Kanaan, phung Pêrisit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit tui si Yêhôwa Aê Diê ih mtă leh; 18čiăng kơ diñu amâo dưi ôh bi hriăm diih ngă tui hlue jih jang bruă soh jhat diñu tuôm ngă leh hlăm klei mă bruă kơ phung yang diñu, huĭdah diih ngă soh hŏng Yêhôwa Aê Diê diih.
19Tơdah diih wang sa boh ƀuôn sui hruê bi blah hŏng ƀuôn anăn čiăng mă ñu, đăm bi rai hŏng jông ôh ana kyâo, kyuadah diih dưi ƀơ̆ng boh digơ̆, snăn diih amâo dưi druôm digơ̆ ôh. Djŏ mơ̆ kyâo hlăm hma jing mnuih diih čiăng wang mblah? 20Knŏng ana kyâo diih thâo amâo jing ana kyâo arăng ƀơ̆ng boh diih dưi bi rai leh anăn druôm, čiăng kơ diih dưi mdơ̆ng mnơ̆ng wang ƀuôn bi blah hŏng diih, tơl ƀuôn anăn tŭ mŭt diih.”