17

1Anăm ngă yang ôh kơ Yahweh Ơi Adai ta hăng sa drơi rơmô ƀôdah sa drơi triu hơmâo nam rơka ƀôdah hơmâo tơlơi ƀu hiam hơget dơ̆ng pơkŏn, yuakơ gơnam anŭn jing gơnam hơƀak drak kơ Ñu yơh.
2Năng ai ƀing gih hơmư̆ sa čô đah rơkơi ƀôdah sa čô đah kơmơi jing pô hơdip amăng plei Yahweh Ơi Adai ta brơi kơ ƀing gih, ngă soh ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ta hăng soh hĭ hăng tơlơi pơgop Yahweh, 3yuakơ ñu ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi kâo pơđar laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng, anŭn jing bon kơkuh kơ ƀing yang anŭn ƀôdah kơ yang hrơi, yang blan ƀôdah kơ khul pơtŭ amăng adai. 4Tơdah arăng ruai tơlơi anai kơ ƀing gih, ƀing gih khŏm kơsem lăng djŏp mơta yơh. Tơdah tơlơi anai jing tơlơi hơmâo biă mă laih anŭn ƀing arăng ngă gơ̆ng jơlan kơ pô anŭn hơmâo ngă laih tơlơi hơƀak drak anai amăng tŏng krah Israel, 5mă bĕ pô anŭn jing pô ngă tơlơi soh sat anai hăng ba nao pơ gah rơngiao kơ amăng ja̱ng plei laih anŭn glŏm pơdjai hĭ ñu hăng boh pơtâo. 6Hăng tơlơi ngă gơ̆ng jơlan mơ̆ng dua ƀôdah klâo čô ngă gơ̆ng jơlan anŭn kăh ƀing gih dưi pơdjai hĭ gơ̆, samơ̆ ƀing gih ƀu dưi pơdjai hĭ pô anŭn ôh tơdah pô ngă gơ̆ng jơlan kơnơ̆ng sa čô đôč. 7Tơngan ƀing ngă gơ̆ng jơlan yơh khŏm jing ƀing glŏm pơdjai hĭ gơ̆ hlâo, giŏng anŭn abih bang khul tơngan ƀing ană plei. Tui anŭn, ƀing gih či pơrai hĭ pô sat ƀai amăng ƀing gih yơh.

Tơlơi Phat Kơđi Tơnap

8Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdah khul kơđi truh pơanăp ƀing khua phat kơđi amăng plei pla gih jing tơnap kơ ƀing gơñu phat kơđi, anŭn jing tơlơi tuh drah, tơlơi ngă ƀai ƀôdah tơlơi kơđi pơkŏn; nao tơña bĕ khul tơlơi anai pơ kơnơ̆ng ƀơi anih Yahweh Ơi Adai ih či ruah brơi. 9Nao bĕ pơ ƀing khua ngă yang jing ƀing Lêwi pơ anŭn, laih anŭn nao pơ pô khua phat kơđi jing pô hlak dŏ mă bruă ƀơi mông anŭn. Tơña bĕ ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu či kơčrâo brơi kơ ƀing gih tơlơi khŏm ngă yơh. 10Giŏng anŭn, ƀing gih khŏm ngă tui hăng khul tơlơi kiăng ngă ƀing gơñu pơrơđah brơi kơ gih pơ kơnơ̆ng ƀơi anih Yahweh či ruah brơi anŭn. Pơñen ngă tui bĕ rĭm tơlơi ƀing gơñu kơčrâo brơi kơ ih ngă. 11Ngă bĕ krep djơ̆ tui hăng tơlơi pơtă ƀing gơñu brơi laih anŭn tơlơi khưp ngă ƀing gơñu pơrơđah brơi kơ gih. Anăm čơlah đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng tơlơi ƀing gơñu brơi laih kơ gih, anăm wir nao gah hơnuă ƀôdah gah ieo ôh. 12Hlơi pô ƀrưh mơhiăh kơ khua phat kơđi ƀôdah kơ khua ngă yang jing pô mă bruă pơ anŭn kơ Yahweh Ơi Adai ta, ƀing gih khŏm pơdjai hĭ pô ƀrưh mơhiăh anŭn yơh. Tui anŭn, ƀing gih či pơrai hĭ pô sat ƀai mơ̆ng ƀing Israel. 13Giŏng anŭn, abih bang ană plei či hơmư̆ hăng huĭ hyưt laih anŭn ƀu či ƀrưh mơhiăh dơ̆ng tah.

Tơlơi Ruah Pơtao

14Môseh pơhiăp dơ̆ng tui anai: Tơdơi kơ ƀing gih mŭt laih amăng anih lŏn Yahweh Ơi Adai ta či brơi kơ ƀing gih laih anŭn hơmâo mă tŭ hăng dŏ hơdip amăng anih anŭn, laih anŭn ƀing gih či laĭ, “Gah kơ ƀing ta, ƀing ta ruah mă bĕ sa čô pơtao wai lăng kơ ta hrup hăng abih bang kơnung djuai jum dar ta.” 15Ƀing gih khŏm răng hăng ruah mă bĕ pơtao kơ ƀing gih jing pô Yahweh Ơi Adai ta ruah laih. Ñu khŏm tơbiă rai mơ̆ng ƀing ayŏng adơi gih pô yơh; anăm brơi mơnuih tuai ngă pơtao kơ ƀing gih ôh, yuakơ pô anŭn ƀu djơ̆ jing ayŏng adơi Israel gih ôh. 16Hloh kơ anŭn, pơtao anăm mă pioh kơ ñu pô lu aseh ƀôdah brơi ană plei wơ̆t glaĭ pơ čar Êjip kiăng mă thim lu hloh dơ̆ng ôh, yuakơ Yahweh hơmâo ƀuăn laih kơ ƀing ta tui anai, “Ƀing gih ƀu či wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar anŭn dơ̆ng tah.” 17Pơtao kŏn dưi dŏ lu bơnai lơi, huĭdah ƀing bơnai ñu či ngă kơ pran jua ñu nao hĭ jrôk jơlan. Ñu kŏn anăm răk pioh lu amrăk mah lơi.
18Tơdang ñu dŏ ƀơi grê pơtao čar pơtao ñu, ñu či čih kơ ñu pô ƀơi sa tơkŭl hră klĭ khul tơlơi phiăn Yahweh anai, jing tơlơi phiăn mă mơ̆ng tơkŭl hră klĭ ƀing khua ngă yang, jing ƀing Lêwi djă̱ pioh yơh. 19Ñu či djă̱ hră tơlơi phiăn anai laih anŭn đŏk nanao amăng abih tơlơi hơdip ñu, tui anŭn ñu či hrăm huĭ pơpŭ kơ Yahweh Ơi Adai ñu laih anŭn pơñen đuaĭ tui abih bang boh hiăp amăng khul tơlơi juăt tơlơi pơtă anai yơh. 20Tơdah ñu ngă tui anŭn, ñu ƀu či pơmĭn ôh ñu pô jing hiam hloh kơ ƀing ayŏng adơi ñu laih anŭn kŏn wir nao hĭ lơi gah ieo ƀôdah gah hơnuă mơ̆ng tơlơi phiăn anai. Tui anŭn, ñu hăng ană tơčô ñu či wai lăng sui yơh ƀơi čar pơtao amăng ƀing Israel anai.