31

Zoux Wuic Buangh Ndopv-Liuh Nyei Zaangc Mienh

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 35:30-36:1)

1Ziouv gorngv mbuox Mose, 2“Mangc maah! Yie ginv dauh Yu^ndaa Fingx nyei mienh, Hu^aa nyei fun, Uli nyei dorn, Mbe^saa^len. 3Yie bun ninh maaih Tin-Hungh nyei Singx Lingh buangv nzengc, bun ninh maaih buoz-dauh longx, maaih banh zeic yaac maaih cong-mengh zoux zaangc, haih zoux nyungc-nyungc gong. 4Haih daav cuotv za'eix longc jiem, longc nyaanh, longc dongh siqv zoux nyungc-nyungc jaa-sic, 5haih gaatv la'bieiv-jaaix, ciqv lorqc lorqc jienv, haih zoux ndiangx-zaangc diu biangh diu biouv, yaac haih zoux maanc muotc longc buoz-dauh zoux nzueic nyei gong. 6Yie yaac paaiv Ndaan Fingx, Aa^hi^saa^makv nyei dorn, O^ho^li^apc, tengx jienv Mbe^saa^len. Yie yaac bun dauh dauh buoz-dauh longx nyei zaangc mienh maaih banh zeic zoux nyungc-nyungc hnangv yie paaiv meih zoux wuov nor. 7Yie bun ninh mbuo haih zoux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, zoux ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ caux ceix en nyei weic, zoux ndopv-liuh nyei nyungc-nyungc jaa-dorngx, 8dieh caux dieh nyei jaa-sic, jiem-dang caux jiem-dang nyei jaa-sic, buov hung dieh, 9buov ziec nyei ga'naaiv nyei ziec-dorngh caux ziec-dorngh nyei jaa-sic, dongh siqv bunh caux bunh nyei taapv, 10zoux daaih nzueic nyei lui-houx, se Aalon zoux sai nyei cing-nzengc lui-houx caux ninh nyei dorn zoux sai mienh nyei gong nyei ziangh hoc zuqv nyei lui-houx, 11orn mienh nyei youh caux yiem Cing-Nzengc wuov Qongx buov nyei hung. Ninh mbuo oix zuqc ziux yie paaiv meih nyei yietc zungv zoux nzengc.”

Oix Zuqc Siou Dingh Gong Hnoi

12Ziouv gorngv mbuox Mose, 13“Oix zuqc mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, ‘Meih mbuo oix zuqc siou yie nyei ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ weic zuqc naaiv norm hnoi yiem yie caux meih mbuo mbu'ndongx doic jiex doic zoux jangx-hoc, weic bun meih mbuo hiuv duqv yie se Ziouv, dongh bun meih mbuo cing-nzengc wuov dauh.
14“ ‘Oix zuqc siou Dingh Gong Hnoi, se weic meih mbuo benx cing-nzengc hnoi. Haaix dauh baamz naaiv norm hnoi, zungv oix zuqc daix guangc. Haaix dauh longc naaiv norm hnoi zoux gong, wuov dauh yiem ninh nyei mienh mbu'ndongx oix zuqc pai guangc. 15Meih mbuo longc juqv hnoi zoux gong, mv baac siec hnoi wuov hnoi se Dingh Gong Hnoi, oix zuqc hitv kuonx, se cing-nzengc hnoi fungx bun Ziouv. Haaix dauh longc wuov norm hnoi zoux gong, oix zuqc daix daic. 16I^saa^laa^en Mienh doic jiex doic oix zuqc siou Dingh Gong Hnoi zoux yietc liuz liepc nyei ngaengc waac. 17Naaiv se yie caux I^saa^laa^en Mienh yietc liuz zoux nyei jangx-hoc, weic zuqc yie, Ziouv, longc juqv hnoi zeix lungh zeix ndau. Siec hnoi wuov hnoi yie dingh gong hitv kuonx.’ ”
18Ziouv yiem Sinaai Mbong caux Mose gorngv liuz waac, ninh zorqv fiev jienv Laengz nyei Ngaengc Waac wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv jiu bun Mose, se Tin-Hungh longc buoz-ndoqv fiev nyei la'bieiv-benv.