40

Klei Mdơ̆ng leh anăn Klei Pioh Brei Sang Čhiăm

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Hruê tal sa hlăm mlan tal sa brei ih mdơ̆ng sang čhiăm klei bi kƀĭn. 3Brei ih dưm tinăn hip klei bi mguôp, leh anăn gang hip hŏng čhiăm păng. 4Brei ih ba jhưng leh anăn dăp bi djŏ mnơ̆ng dưm ti dlông. Brei ih ba jơ̆ng diăn leh anăn mkra pui kđen. 5Brei ih dưm knưl mah pioh čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi ti anăp hip klei bi mguôp, leh anăn yuôl čhiăm păng ti ƀăng bhă mŭt sang čhiăm. 6Brei ih dưm knưl mnơ̆ng myơr čuh ti anăp ƀăng bhă mŭt sang čhiăm klei bi kƀĭn. 7Brei ih dưm thŭng êa plah wah sang čhiăm klei bi kƀĭn hŏng knưl, leh anăn dưm êa hlăm anăn. 8Brei ih mdơ̆ng wăl jŭm dar, leh anăn yuôl čhiăm păng ti ƀăng jang wăl. 9Brei ih mă êa ƀâo mngưi pioh trôč, leh anăn trôč sang čhiăm leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm ñu. Brei ih pioh brei ñu wăt jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu, leh anăn ñu srăng jing doh jăk. 10Brei ih trôč knưl mnơ̆ng myơr čuh leh anăn jih jang mnơ̆ng yua kơ ñu, leh anăn pioh brei knưl; leh anăn knưl srăng jing doh jăk hĭn. 11Brei ih trôč êa ƀâo mngưi ti thŭng êa wăt jơ̆ng ñu, leh anăn pioh brei ñu. 12Leh klei anăn brei ih atăt Y-Arôn wăt phung anak êkei ñu kơ ƀăng bhă sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn bi mnei diñu hŏng êa. 13Brei ih bi hơô Y-Arôn hŏng čhiăm ao doh jăk, leh anăn trôč êa ƀâo mngưi ti ñu pioh brei ñu, čiăng kơ ñu dưi mă bruă kơ kâo jing khua ngă yang. 14Brei ih atăt phung anak êkei ñu leh anăn bi hơô diñu hŏng ao jhung, 15leh anăn trôč êa ƀâo mngưi kơ diñu msĕ si ih trôč ama diñu, čiăng kơ diñu dưi mă bruă kơ kâo jing phung khua ngă yang. Klei trôč êa ƀâo mngưi anăn srăng bi sĭt kơ diñu klei jing phung khua ngă yang nanao hlăm jih jang ênuk diñu.”
16Snăn Y-Môis ngă tui si jih klei Yêhôwa mtă leh kơ ñu. 17Hruê tal sa hlăm mlan tal sa thŭn tal dua diñu bi leh mdơ̆ng sang čhiăm. 18Y-Môis mdơ̆ng sang čhiăm; ñu dưm klŏ đal gơ̆, mdơ̆ng mdhă gơ̆, dưm giê gang gơ̆, leh anăn mdơ̆ng kmeh gơ̆. 19Ñu mblang čhiăm ti dlông sang čhiăm, leh anăn ñu tlŭm čhiăm ti dlông tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 20Ñu mă mdhă klei hưn leh anăn dưm gơ̆ hlăm hip, ñu hrô giê kkung ti hip, leh anăn dưm kđhăp klei pap brei ti dlông hip. 21Ñu ba hip hlăm sang čhiăm leh anăn yuôl čhiăm păng bi mdăp hip klei bi mguôp, tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 22Ñu dưm jhưng hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn tĭng dưr sang čhiăm ti êngao čhiăm păng. 23Ñu dăp kpŭng djŏ pruê̆ ti anăp Yêhôwa tui si klei Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 24Ñu dưm jơ̆ng diăn hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, phă hŏng jhưng tĭng dhŭng sang čhiăm, 25leh anăn ñu mkra pui kđen ti anăp Yêhôwa, tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 26Ñu dưm knưl mah hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn ti anăp čhiăm păng. 27Ñu čuh ti dlông anăn mnơ̆ng ƀâo mngưi tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 28Ñu yuôl čhiăm păng ti ƀăng bhă mŭt sang čhiăm. 29Ñu dưm knưl mnơ̆ng myơr čuh ti ƀăng bhă mŭt sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn ñu myơr ti dlông anăn mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 30Ñu dưm thŭng êa plah wah sang čhiăm klei bi kƀĭn leh anăn knưl, leh anăn ñu tuh êa hlăm anăn pioh rao. 31Y-Môis, Y-Arôn, leh anăn phung anak êkei Y-Arôn rao jơ̆ng kngan tinăn. 32Grăp bliư̆ diñu mŭt hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn leh anăn diñu nao giăm knưl, diñu rao hĕ, tui si Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis. 33Ñu mdơ̆ng wăl jŭm dar sang čhiăm leh anăn knưl, leh anăn ñu čhiăm ƀăng jang wăl. Snăn Y-Môis bi ruê̆ jih bruă anăn.

Knam Ti Dlông Sang Čhiăm

(KYap 9:15-23)

34 Leh klei anăn knam guôm sang čhiăm klei bi kƀĭn, leh anăn klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ sang čhiăm. 35Y-Môis amâo dưi mŭt ôh hlăm sang čhiăm klei bi kƀĭn, kyuadah knam dôk ti dlông, leh anăn klei guh kơang Yêhôwa bi bŏ sang čhiăm. 36Êjai jih klei diñu hiu êbat, tơdah knam đĭ đuĕ mơ̆ng dlông sang čhiăm hlăk anăn phung ƀuôn sang Israel dưi nao kơ anôk mkăn. 37Ƀiădah tơdah knam amâo đĭ đuĕ ôh, diñu amâo đuĕ nao ôh tơl hruê knam đĭ đuĕ phă dlông. 38Kyuadah êjai jih klei diñu hiu êbat, knam Yêhôwa dôk ti dlông sang čhiăm êjai hruê, leh anăn mâo pui hlăm anăn êjai mlam, ti anăp ală jih jang sang Israel.