21

Klei Bhiăn Yua Hlŭn

(KMñă 15:12-18)

1Nĕ anei klei mtă brei ih bi êdah kơ diñu. 2 Tơdah ih blei sa čô hlŭn Hêbrơ, ñu srăng mă bruă năm thŭn, leh anăn thŭn tal kjuh ñu srăng êngiê, amâo mâo tla ênoh ôh. 3Tơdah ñu mŭt leh hjăn, ñu srăng kbiă hjăn; tơdah ñu mŭt mâo mô̆ mbĭt, wăt mô̆ ñu srăng kbiă mbĭt hŏng ñu. 4Tơdah khua ñu brei mô̆ kơ ñu leh anăn mô̆ ñu kkiêng kơ anak êkei amâodah mniê, mô̆ leh anăn phung anak gơ̆ srăng jing dŏ khua ñu, leh anăn ñu srăng kbiă hjăn ñu. 5Ƀiădah tơdah hlŭn lač mngač, “Kâo khăp kơ khua kâo, mô̆ kâo, leh anăn phung anak kâo, kâo amâo čiăng jing êngiê ôh,” 6hlăk anăn khua ñu srăng atăt ba ñu ti anăp Aê Diê, leh anăn gơ̆ srăng brei ñu nao kơ ƀăng bhă prŏng amâodah kơ gơ̆ng ƀăng bhă; leh anăn khua ñu srăng čao knga ñu hŏng hjei knur, leh anăn hlŭn anăn srăng mă bruă kơ khua ñu jih klei hdĭp ñu.
7Tơdah sa čô mnuih čhĭ anak mniê ñu brei jing hlŭn, gơ̆ amâo srăng êngiê ôh msĕ si phung hlŭn êkei êngiê. 8Tơdah gơ̆ amâo bi mơak kơ khua gơ̆, pô čuăn leh gơ̆ kơ mô̆, ñu dưi brei arăng bi tui gơ̆; ƀiădah ñu amâo dưi čhĭ gơ̆ kơ phung tue ôh, kyuadah ñu amâo dôk sĭt suôr hŏng gơ̆ ôh. 9Tơdah ñu čuăn gơ̆ kơ anak êkei ñu, ñu srăng ngă hŏng gơ̆ tui si klei djŏ kơ phung anak mniê. 10Tơdah ñu mă sa čô mô̆ mkăn, ñu amâo dưi bi hrŏ ôh mơ̆ng mniê êlâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, čhiăm ao, amâodah klei bhiăn gơ̆ jing mô̆ tal êlâo. 11Leh anăn tơdah ñu amâo ngă ôh tlâo mnơ̆ng anăn kơ gơ̆, gơ̆ srăng êngiê mang, amâo tla ênoh ôh.

Klei Bhiăn Djŏ kơ Klei Ngă Măk Ƀai

12 Hlei pô čăm sa čô mnuih tơl djiê, arăng srăng bi mdjiê ñu. 13 Tơdah ñu amâo dôk kăp ôh, ƀiădah Aê Diê brei gơ̆ lĕ hlăm kngan ñu, snăn kâo srăng ktrâo sa boh ƀuôn anôk ñu dưi đuĕ dăp. 14Ƀiădah tơdah sa čô ngă kơ pô mkăn hŏng klei čiăng bi mdjiê gơ̆, brei ih ktŭng mă ñu mơ̆ng knưl kâo leh anăn bi mdjiê ñu.
15Hlei pô čăm ama amâodah amĭ ñu, brei arăng bi mdjiê ñu.
16 Hlei pô tlĕ mă sa čô mnuih leh anăn lŏ čhĭ gơ̆, amâodah tơdah arăng ƀuh gơ̆ hlăm kngan ñu, brei arăng bi mdjiê ñu.
17 Hlei pô tăm pah kơ ama amâodah kơ amĭ ñu, brei arăng bi mdjiê ñu.
18Tơdah phung mnuih bi msao, leh anăn sa čô čăm hĕ pô mkăn hŏng boh tâo amâodah tŭk hŏng kngan, amâo tơl djiê ôh, ƀiădah tơl gơ̆ amâo dưi lŏ kgŭ; 19tơdah gơ̆ lŏ kgŭ leh anăn êbat hiu djă giê dra, snăn pô čăm gơ̆ srăng tlaih; knŏng ñu srăng tla ênoh hruê gơ̆ luč bruă, leh anăn ñu srăng brei arăng mdrao gơ̆ tơl hlao.
20Tơdah sa čô čăm hŏng giê hlŭn ñu, êkei amâodah mniê, leh anăn hlŭn anăn djiê hĕ, brei arăng bi kmhal ñu. 21Ƀiădah tơdah gơ̆ ăt dôk hdĭp sa amâodah dua hruê, đăm brei arăng bi kmhal ñu ôh, kyuadah gơ̆ jing ngăn ñu keh.
22Tơdah phung mnuih bi čĭk leh anăn diñu drăm hĕ sa čô mniê ba tian leh anăn bi plĕ hĕ gơ̆, ƀiădah amâo mâo klei jhat mkăn ôh, ung mniê anăn srăng đŭ pô ngă kơ gơ̆, leh anăn ñu srăng ba kđi tui si phung khua phat kđi lač. 23Ƀiădah tơdah mâo klei jhat mkăn truh, snăn brei ih bi hnô klei hdĭp kơ klei hdĭp, 24 ală kơ ală, êgei kơ êgei, kngan kơ kngan, jơ̆ng kơ jơ̆ng, 25anôk pui ƀơ̆ng kơ anôk pui ƀơ̆ng, anôk êka kơ anôk êka, anôk brăm kơ anôk brăm.
26Tơdah sa čô mnuih čăm bi luč ală hlŭn ñu, êkei amâodah mniê, ñu srăng bi êngiê gơ̆ jing ênoh hnô kơ ală gơ̆. 27Tơdah ñu bi joh sa boh êgei hlŭn ñu, êkei amâodah mniê, ñu srăng bi êngiê gơ̆ jing ênoh hnô kơ êgei gơ̆.

Klei Bhiăn Djŏ kơ Pô Mnơ̆ng

28Tơdah sa drei êmô mnuh hĕ sa čô êkei amâodah sa čô mniê tơl djiê, brei arăng bhĭr bi mdjiê hĕ êmô anăn hŏng boh tâo, leh anăn arăng amâo srăng ƀơ̆ng ôh kđeh ñu; ƀiădah pô êmô srăng tlaih. 29Ƀiădah tơdah êmô anăn êlâo khăng mnuh mnuih, leh anăn arăng hưn leh klei anăn kơ pô gơ̆, ƀiădah ñu amâo tuôm kiă kriê gơ̆ ôh, tơdah êmô anăn bi mdjiê hĕ sa čô êkei amâodah mniê, brei arăng bhĭr bi mdjiê êmô hŏng boh tâo, wăt bi mdjiê pô êmô mơh. 30Tơdah arăng lư ênua kơ pô êmô sa ênoh čiăng bi tui klei hdĭp pô anăn, brei ñu ba kđi jih tui si klei arăng lư ênua kơ ñu. 31Tơdah êmô mnuh sa čô anak êkei amâodah anak mniê, brei arăng ngă tui si klei bhiăn anăn. 32Tơdah êmô mnuh sa čô hlŭn, êkei amâodah mniê, brei pô êmô brei tlâo pluh sêkel prăk kơ khua hlŭn, leh anăn brei arăng bhĭr boh tâo bi mdjiê êmô.
33Tơdah sa čô mnuih pŏk sa bĭt ƀăng amâodah sa čô mnuih klei sa bĭt ƀăng leh anăn amâo găm ñu ôh, leh anăn sa drei êmô amâodah sa drei aseh dliê lĕ hlăm ƀăng anăn, 34pô ƀăng anăn srăng čiu ênoh kơ pô êmô; bi asei hlô mnơ̆ng djiê, pô ƀăng srăng mă kơ ñu pô.
35Tơdah êmô sa čô mnuih mnuh hĕ êmô sa čô mnuih mkăn tơl djiê, brei diñu čhĭ êmô hdĭp leh anăn bi mbha ênoh. Brei diñu bi mbha mơh êmô djiê leh. 36Ƀiădah tơdah arăng thâo kơ êmô anăn êlâo khăng mnuh, leh anăn pô gơ̆ amâo tuôm kiă kriê gơ̆ ôh, pô gơ̆ srăng bi hnô êmô msĕ; bi êmô djiê anăn mă kơ ñu pô.