6

Fi^li^saa^die Mienh Fungx Laengz Ngaengc Waac Faang Nzuonx

1Ziouv nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei guoqv siec hlaax nyieqc. 2Fi^li^saa^die Mienh ziouc heuc sai mienh caux mbouv guaax mienh daaih naaic ninh mbuo, “Ziouv nyei faang hnangv haaix nor? Yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Tov mbuox yie mbuo, yie mbuo oix zuqc longc haaix nyungc za'eix fungx nzuonx taux ninh nyei loz-dorngx?”
3Ninh mbuo dau, “Se gorngv meih mbuo oix fungx I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei faang nzuonx nor, maiv dungx baeqc baeqc fungx mingh. Oix zuqc fungx deix ga'naaiv weic fongc horc fiqv meih mbuo zoux dorngc nyei zuiz. Hnangv naaic meih mbuo nyei baengc ziouc longx. Meih mbuo ziouc hiuv duqv Tin-Hungh weic haaix diuc corc dingc meih mbuo nyei zuiz.”
4Ninh mbuo aengx naaic, “Yie mbuo oix zuqc longc haaix nyungc ga'naaiv bun ninh weic fongc horc fiqv zoux dorngc nyei zuiz?”
 Wuov deix mienh dau, “Oix zuqc longc jiem zoux biaa norm jiem-zueih caux biaa dauh jiem-naauz ziux Fi^li^saa^die Mienh nyei biaa dauh bieiv zeiv nyei soux mouc, weic zuqc meih mbuo zuangx mienh caux meih mbuo nyei bieiv zeiv fih hnangv nyei zuqc naaiv nyungc baengc.
5Hnangv naaiv meih mbuo zoux meih mbuo ziangh nyei zueih nyei fangx caux zoux waaic meih mbuo nyei deic-bung wuov deix naauz nyei fangx. Yaac oix zuqc taaih I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh. Nziex ninh haih guangc, maiv dingc meih mbuo caux meih mbuo nyei zienh caux meih mbuo nyei deic-bung nyei zuiz. 6Meih mbuo weic haaix diuc oix zoux hnyouv ngaengc hnangv I^yipv Mienh caux Faalo nor, zoux hnyouv ngaengc. Tin-Hungh zoux ziex nyungc hniev nyei sic bun I^yipv Mienh, ninh mbuo cingx bungx I^saa^laa^en Mienh mingh maiv zeiz? Ninh mbuo ziouc mingh mi'aqv.
7“Ih zanc meih mbuo oix zuqc zoux jaax siang-ngongh cie aengx lorz yietc doix dorh jienv dorn nyei ngongh nyeiz, dongh maiv gaengh gaaz jiex ⟨ndiangx-gaaz⟩ nyei ngongh nyeiz. Oix zuqc zorqv cie gaaz jienv ngongh nyeiz, mv baac zorqv ninh mbuo nyei dorn nzuonx mingh wuonx jienv laanh. 8Oix zuqc zorqv Ziouv nyei faang an jienv ngongh cie gu'nguaaic, aengx zorqv zoux daaih weic fiqv zoux dorngc zuiz wuov deix jiem-ga'naaiv dapv norm hlapv an jienv Tin-Hungh nyei faang ga'hlen. Nqa'haav bungx ngongh nyeiz sueih ninh mbuo ganh tor jienv cie mingh aqv. 9Mv baac oix zuqc mangc jienv. Se gorngv ngongh hungx jienv I^saa^laa^en nyei deic, se gan mingh Mbetc Semetv Mungv wuov diuh jauv nor, za'gengh Tin-Hungh zoux bun mbuo zuqc naaiv deix domh zeqc naanc. Se gorngv maiv hnangv naaic, mbuo ziouc hiuv duqv butv naaiv deix baengc maiv zeiz Tin-Hungh zoux bun mbuo butv, se mbuo la'guaih butv nyei baengc hnangv.”
10Fi^li^saa^die Mienh ziouc hnangv naaic zoux. Ninh mbuo zorqv yietc doix dorh jienv dorn nyei ngongh nyeiz gaaz jienv ngongh cie, aengx zorqv ngongh dorn wuonx jienv laanh. 11Ninh mbuo ziouc zorqv Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang caux dapv jiem-naauz, jiem-zueih nyei hlapv an jienv ngongh cie gu'nguaaic. 12Ngongh ziouc baeng zaqc gan domh jauv hungx jienv Mbetc Semetv Mungv mingh, yietc binc mingh, yietc binc heuc, maiv mingh zaaix maengx yaac maiv mingh mbiaauc. Fi^li^saa^die Mienh nyei bieiv zeiv yaac gan jienv ngongh cie nqa'haav nqaang mingh taux Mbetc Semetv Mungv nyei gapv-jaaix.
13Mbetc Semetv Mungv nyei mienh jang-jang yiem wuov horngz gaatv mbiauh witv. Ninh mbuo cau hmien mangc buatc Laengz Ngaengc Waac Faang, ziouc za'gengh a'hneiv haic. 14Ngongh cie bieqc Mbetc Semetv Mienh, Yo^su^waa, nyei ndeic yaac dingh jienv wuov. Yiem wuov maaih norm domh la'bieiv. Ninh mbuo ziouc zorqv wuov jaax ngongh cie piqv zoux zaangh aengx zorqv wuov doix ngongh nyeiz zoux fongc horc buov ziec bun Ziouv nyei ga'naaiv. 15⟨Lewi Mienh⟩ ziouc zorqv Ziouv nyei faang caux yiem ga'hlen dapv jiem-fangx wuov norm hlapv don jienv domh la'bieiv gu'nguaaic. Dongh wuov hnoi Mbetc Semetv nyei mienh ziouc fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv yaac buov saeng-kuv ziec bun Ziouv. 16Fi^li^saa^die Mienh nyei biaa dauh bieiv zeiv mangc buatc liuz, dongh wuov hnoi ninh mbuo nzuonx E^ko^lon Zingh mi'aqv.
17Naaiv deix jiem-zueih se Fi^li^saa^die Mienh fungx nzuonx fongc horc bun Ziouv weic zoux fiqv zoux dorngc zuiz nyei ga'naaiv. Maaih norm jiem-zueih se weic Atc^ndotc Zingh, maaih norm weic Gaasaa Zingh, maaih norm weic Atc^ke^lon Zingh, maaih norm weic Gatc Zingh, aengx maaih norm weic E^ko^lon Zingh. 18Jiem-naauz nyei soux mouc se ziux Fi^li^saa^die Mienh nyei biaa dauh bieiv zeiv nyei zingh, liemh maaih zingh laatc wuonv nyei zingh caux maiv maaih zingh laatc nyei laangz. Dongh ninh mbuo an Ziouv nyei faang wuov norm domh la'bieiv corc yiem Mbetc Semetv Mienh, Yo^su^waa, nyei ndeic zoux zorng-zengx taux ih jaax hnoi.
19Ziouv daix Mbetc Semetv Mienh laaix ninh mbuo mangc Ziouv nyei faang gu'nyuoz. Ninh daix cietv ziepc dauh mienh. Baeqc fingx nzauh nyiemv weic zuqc yiem zuangx mienh mbu'ndongx Ziouv daix ninh mbuo camv haic. 20Mbetc Semetv Mienh gorngv, “Haaix dauh haih yiem Ziouv, se cing-nzengc Tin-Hungh, nyei nza'hmien? Faang yiem naaiv, oix zuqc dorh mingh bun haaix dauh?”
21Ninh mbuo ziouc paaiv fungx fienx mienh mingh mbuox Ki^li^yaatv Ye^aa^lim Mungv nyei mienh. Ninh mbuo gorngv, “Fi^li^saa^die Mienh fungx Ziouv nyei faang nzuonx naaiv daaih aqv. Meih mbuo gunv daaih dorh faang mingh meih mbuo naaic.”