5

Laengz Ngaengc Waac Faang Yiem Fi^li^saa^die Mienh Mbu'ndongx

1Fi^li^saa^die Mienh caangv duqv Tin-Hungh nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang,⟩ nqa'haav ninh mbuo yiem E^mben^e^se dorh mingh taux Atc^ndotc Zingh. 2Fi^li^saa^die Mienh ziouc dorh Tin-Hungh nyei Laengz Ngaengc Waac Faang bieqc Ndaagon zienh nyei miuc-biauv yaac an jienv Ndaagon nyei miuc-fangx ga'hlen. 3Da'nyeic ndorm Atc^ndotc Zingh nyei baeqc fingx jiez sin nziouv nyei mingh mangc, buatc Ndaagon miuc-fangx da'nqopv king njiec ndau Ziouv nyei faang nza'hmien maengx mingh. Ninh mbuo ziouc zorqv Ndaagon miuc-fangx liepc jiez daaih an jienv ninh nyei loz-dorngx. 4Mv baac da'nyeic hnoi ninh mbuo jiez sin nziouv nyei mingh mangc, buatc Ndaagon miuc-fangx aengx da'nqopv king njiec ndau, yiem Ziouv nyei faang nza'hmien maengx. Mv baac Ndaagon nyei m'nqorngv caux i jieqv buoz nauv ndutv daaih yiem jienv miuc-biauv nyei gaengh mbaeqv. Kungx zengc ninh nyei sin hnangv. 5Weic naaiv Ndaagon zienh nyei sai mienh caux yietc zungv bieqc Ndaagon miuc-biauv nyei mienh cingx daaih maiv caaiv Atc^ndotc Zingh, Ndaagon zienh nyei miuc-biauv nyei gaengh mbaeqv taux ih jaax hnoi.
6Ziouv hniev-hniev nyei dingc Atc^ndotc Zingh caux weih gormx wuov deix mienh nyei zuiz. Ninh bun ninh mbuo zuqc kouv yaac ziangh doqc haic nyei zueih. 7Atc^ndotc Mienh buatc naaiv deix sic cuotv, ninh mbuo gorngv, “Maiv dungx bun I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh nyei faang caux mbuo yiem naaiv aqv, weic zuqc ninh hniev-hniev nyei dingc mbuo nyei zuiz, yaac dingc mbuo nyei Ndaagon zienh nyei zuiz.” 8Ninh mbuo ziouc paaiv mienh mingh heuc Fi^li^saa^die Mienh nyei yietc zungv bieiv zeiv gapv zunv caangh laangh. Ninh mbuo naaic, “Mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux weic I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei faang?”
 Bieiv zeiv mbuo dau, “Oix zuqc dorh I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei faang mingh Gatc Zingh.” Ninh mbuo ziouc dorh I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei faang mingh an jienv wuov.
9Ninh mbuo dorh taux Gatc Zingh wuov, nqa'haav Ziouv yaac dingc wuov norm zingh nyei zuiz, zoux bun wuov norm zingh nyei mienh lunc nzengc. Ninh bun zingh nyei mienh maiv gunv gox lunx, yietc zungv ziangh ga'naaiv nzengc. 10Ninh mbuo ziouc fungx Tin-Hungh nyei faang mingh E^ko^lon Zingh. Mv baac Tin-Hungh nyei faang taux E^ko^lon Zingh wuov zanc, E^ko^lon nyei mienh heuc jienv gorngv, “Ninh mbuo dorh I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh nyei faang daaih oix daix yie mbuo caux yie mbuo nyei zuangx baeqc fingx.” 11Weic naaiv ninh mbuo paaiv mienh mingh heuc Fi^li^saa^die nyei zuangx bieiv zeiv daaih gapv zunv ziouc gorngv, “Oix zuqc fungx I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh nyei faang nzuonx mingh an jienv ninh nyei loz-dorngx weic maiv bun wuov norm faang daix mbuo caux mbuo nyei baeqc fingx.” Weic zuqc gormx wuov norm zingh nyei mienh faanv lunc, gamh nziex daic. Yiem wuov Tin-Hungh hniev-hniev nyei dingc ninh mbuo nyei zuiz. 12Maiv daic wuov deix mienh ziangh zueih doqc. Wuov norm zingh nyei mienh heuc nyei qiex zungv faaux taux gu'nguaaic lungh.