17

Ndaawitv Daix Go^li^atc Daic

1Fi^li^saa^die Mienh ziouc diuc nzoih ninh mbuo nyei jun-baeng yaac gapv zunv yiem Yu^ndaa Deic nyei Soko Mungv. Ninh mbuo liepc ciangv yiem Soko Mungv caux Aa^se^kaa Zingh mbu'ndongx, Efetv Ndammim wuov. 2Saulo caux I^saa^laa^en Mienh gapv zunv yiem Elaa Horngz liepc ciangv. Ninh mbuo ziux mborqv jaax nyei yietc nyeic mbaih jienv oix caux Fi^li^saa^die Mienh mborqv jaax. 3Fi^li^saa^die Mienh souv jienv wuov norm zorng, I^saa^laa^en Mienh souv jienv naaiv norm zorng. Mbu'ndongx maaih norm horngz nqaeqv jienv.
4Maaih dauh mborqv jaax henv haic nyei mienh, se Gatc Mienh, mbuox heuc Go^li^atc, yiem Fi^li^saa^die Mienh nyei ciangv cuotv daaih. Naaiv dauh mienh hlang juqv ndorqc caux yietc naamx. 5Ninh nyei m'nqorngv ndongx jienv dongh siqv muoc. Ninh yaac zuqv jienv dongh siqv nyei mborqv jaax lui, hniev-daauh leih maiv go faah ziepc hmz joih. 6Ninh yaac longc dongh siqv daav daaih buang jienv cingh zorng. Mba'dauh buix jienv dongh siqv cang-nangv. 7Cang-baengx ndaauv nyei hnangv ndatv ndie nyei ndiangx nor, longc hlieqv zaengx jienv dueiv-mueiz, hniev-daauh leih maiv go biei joih ziepc feix lungz. Tengx ninh nanv torngv-baaih wuov dauh baeng cuotv mingh ndaangc.
8Go^li^atc souv jienv huin mingh longc qaqv heuc qiex mbui nyei mbuox I^saa^laa^en nyei jun-baeng guanh, “Meih mbuo cuotv daaih mbaih jienv oix mborqv jaax zoux haaix nyungc laeh? Yie maiv zeiz Fi^li^saa^die Mienh fai? Meih mbuo zoux Saulo nyei bou maiv zeiz? Ginv dauh mienh div meih mbuo, bun ninh njiec daaih caux yie mborqv jaax maah! 9Se gorngv ninh mborqv duqv hingh yaac daix yie daic nor, yie mbuo ziouc zoux meih mbuo nyei nouh. Mv baac se gorngv yie hingh ninh, zorqv ninh daix daic, meih mbuo oix zuqc zoux yie mbuo nyei nouh fu-sux yie mbuo.” 10Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh aengx gorngv, “Ih hnoi yie ndouv I^saa^laa^en nyei jun-baeng bun dauh mienh cuotv daaih caux yie mborqv jaax maah!” 11Saulo caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh haiz liuz wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh nyei waac, ninh mbuo gamh nziex gau, mba'nziu oix yuqc nzengc aqv.
12Ndaawitv se Yu^ndaa Deic, Mbetc^le^hem Mungv, E^faa^taa Mienh, Jetc^si nyei dorn. Jetc^si maaih hietc dauh dorn. Saulo gunv guoqv nyei ziangh hoc, Jetc^si nyei hnyangx-jeiv hlang, gox haic aqv. 13Jetc^si nyei buo dauh dorn-hlo caux Saulo cuotv mingh mborqv jaax mi'aqv. Dongh mingh mborqv jaax wuov deix dorn nyei mbuox, dorn-hlo heuc E^li^apc, da'nyeic dauh Aa^mbi^naa^ndapc, da'faam dauh heuc Sammaa. 14Ndaawitv benx dorn-laai. Wuov deix buo dauh domh gorx gan Saulo mingh mi'aqv. 15Mv baac Ndaawitv mingh mingh nzuonx-nzuonx, yiem deix Saulo wuov, nzuonx deix Mbetc^le^hem tengx ninh nyei die goux ba'gi yungh.
16Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh ndorm-ndorm, muonz-muonz cuotv daaih hnangv naaiv souv jienv ndouv I^saa^laa^en Mienh buangv feix ziepc hnoi.
17Maaih hnoi Jetc^si gorngv mbuox ninh nyei dorn, Ndaawitv, “Zorqv naaiv tongv caauv daaih nyei hmeiv caux ziepc norm njuov, siepv-siepv nyei dorh mingh wuov ciangv bun meih nyei gorx mbuo. 18Yaac zorqv naaiv deix ziepc ndunh nyorx-hmei ngaengc dorh mingh bun gunv yietc cin dauh baeng nyei baeng-bieiv. Mangc gaax meih nyei gorx mbuo yiem longx nyei fai? Yaac zorqv deix ninh mbuo nyei ga'naaiv dorh nzuonx daaih. 19Ninh mbuo caux Saulo caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, yiem Elaa Horngz caux Fi^li^saa^die Mienh mborqv jaax.”
20Da'nyeic ndorm Ndaawitv jiez sin nziouv nyei zorqv ba'gi yungh jiu bun ganh dauh mienh goux. Ninh ziouc ziux ninh nyei die paaiv nyei waac dorh nyanc hopv mingh. Ninh daaih taux mborqv jaax ciangv ga'hlen, baeng jang-jang cuotv ziux mborqv jaax nyei yietc nyeic mbaih jienv ziouc qaqv heuc oix mborqv jaax. 21I^saa^laa^en Mienh caux Fi^li^saa^die Mienh ziouc doix hmien mbaih jienv mborqv, guanh caux guanh mborqv jaax. 22Ndaawitv ziouc zorqv ninh dorh daaih nyei nyanc hopv jiu bun goux ga'naaiv nyei mienh liuz, ziouc tiux jienv mingh mborqv jaax ciangv caux ninh nyei gorx mbuo gorngv wuic buangh waac. 23Ninh mbuo gorngv jienv waac wuov zanc, Gatc Mungv nyei Fi^li^saa^die Mienh, dongh mborqv jaax henv nyei wuov dauh Go^li^atc, yiem Fi^li^saa^die nyei mborqv jaax ciangv cuotv daaih hnangv yietc gau gorngv nor. Ndaawitv yaac haiz mi'aqv. 24I^saa^laa^en nyei zuangx mienh buatc wuov dauh mienh, ninh mbuo gamh nziex gau, ziouc tiux biaux.
25I^saa^laa^en Mienh gorngv, “Faaux daaih wuov dauh mienh meih buatc nyei fai? Ninh zanc-zanc cuotv daaih ndouv I^saa^laa^en Mienh. Se gorngv haaix dauh daix duqv ninh daic nor, hungh diex oix bun zinh nyaanh ninh camv haic. Ninh yaac oix zorqv ninh ganh nyei sieqv bun wuov dauh longc zoux auv, yaac bun wuov dauh nyei die nyei biauv zong mienh yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx maiv zuqc cuotv nzou-zinh.”
26Ndaawitv naaic souv ninh nyei ga'hlen wuov deix mienh, “Se gorngv mienh daix naaiv dauh Fi^li^saa^die Mienh, bun I^saa^laa^en Mienh maiv zuqc nyaiv, daix ninh wuov dauh haih duqv haaix nyungc? Naaiv dauh maiv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ nyei Fi^li^saa^die Mienh dongh haaix dauh laeh, ninh cingx daaih gaamv ndouv ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei jun-baeng?”
27Baeqc fingx ziouc ziux zinh ndaangc gorngv nyei waac mbuox ninh, “Haaix dauh haih daix duqv ninh daic ziouc duqv zipv hnangv gorngv jiex nyei waac nor.”
28Ndaawitv nyei domh gorx, E^li^apc, haiz Ndaawitv caux wuov deix mienh gorngv waac. E^li^apc qiex jiez haic Ndaawitv ziouc gorngv, “Meih daaih naaiv zoux haaix nyungc laeh? Meih guangc wuov deix i ziex dauh ba'gi yungh wuov deic-bung-huaang bun haaix dauh tengx goux? Yie hiuv duqv meih zoux maux, yaac hiuv duqv meih nyei hnyouv ndongc haaix orqv. Meih daaih kungx oix mangc ninh mbuo mborqv jaax hnangv.”
29Ndaawitv gorngv, “Yie zoux haaix nyungc laeh? Yie maiv horpc zuqc gorngv waac fai?” 30Ndaawitv ziouc huin hmien mingh caux ganh dauh gorngv, yaac hnangv zinh ndaangc wuov nzunc naaic. Baeqc fingx yaac hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor dau ninh. 31Maaih mienh haiz Ndaawitv gorngv nyei waac ziouc mingh mbuox Saulo. Saulo ziouc bun mienh mingh heuc Ndaawitv daaih.
32Ndaawitv gorngv mbuox Saulo, “Maiv dungx bun haaix dauh laaix Fi^li^saa^die Mienh daamv mapv. Yie, meih nyei bou, oix mingh caux ninh mborqv jaax.”
33Saulo gorngv mbuox Ndaawitv, “Meih maiv haih mingh caux wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh mborqv jaax lorqc, weic zuqc meih corc benx dorn-lunx. Wuov dauh mienh yiem faix nyei ziangh hoc hoqc mborqv jaax daaih taux ih zanc aqv.”
34Mv baac Ndaawitv gorngv mbuox Saulo, “Yie, meih nyei bou, tengx yie nyei die goux yie nyei die nyei ba'gi yungh. Haaix zanc maaih sienh fai jiepv daaih ngaatc ba'gi yungh dorn tor mingh, 35yie ziouc zunc zaaic mborqv ninh yaac zorqv yiem ninh nyei nzuih baengx nyei ba'gi yungh dorn nzuonx daaih. Se gorngv ninh jiez sin daaih caux yie borngz nor, yie ziouc nyau jienv ninh nyei jaang-ndiev mborqv ninh daic mi'aqv. 36Yie, meih nyei bou, daix daic sienh caux jiepv mi'aqv. Naaiv dauh maiv jiex gaatv nyei leiz nyei Fi^li^saa^die Mienh yaac oix zuqc hnangv dauh wuov deix hieh zoih nor, weic zuqc ninh ndouv ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei jun-baeng.” 37Ndaawitv aengx gorngv, “Ziouv, dongh njoux yie biaux ndutv sienh nyei nyiuv caux jiepv nyei nyiuv wuov dauh, yaac oix njoux yie biaux ndutv naaiv dauh Fi^li^saa^die Mienh nyei buoz.”
 Saulo gorngv mbuox Ndaawitv, “Gunv mingh aqv. Tov Ziouv caux meih yiem.”
38Saulo ziouc zorqv ninh ganh nyei mborqv jaax lui-houx tengx Ndaawitv zuqv jienv, tengx ninh ndongx jienv dongh siqv muoc, yaac zuqv jienv mborqv jaax nyei hlieqv-lui. 39Ndaawitv ziouc zorqv ninh nyei nzuqc ndaauv buix jienv mborqv jaax lui-houx ga'nyiec maengx, yangh jauv seix mangc gaax, weic zuqc ninh maiv guenx.
 Ndaawitv ziouc gorngv mbuox Saulo, “Yie zuqv maiv duqv naaiv deix mborqv jaax nyei ga'naaiv, weic zuqc yie maiv guenx.” Ndaawitv ziouc jaiv nzengc wuov deix ga'naaiv mi'aqv.
40Ninh ziouc nanv jienv ninh nyei biaav-mbiaac mingh wuov ndoqv-hlen ginv duqv biaa norm hliouv njang nyei la'bieiv daaih dapv jienv ninh buix mingh goux ba'gi yungh nyei mbuoqc jorngx. Buoz nanv jienv fengx la'bieiv nyei ndopv-hlaang. Ninh ziouc mingh nitv fatv wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh.
41Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh maaih nanv torngv-baaih nyei mienh yiem ninh nyei wuov ndaangc maengx gunv zoux gunv mingh nitv fatv Ndaawitv. 42Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh mangc buatc Ndaawitv ziouc mangc maiv faaux mueic ninh, weic zuqc Ndaawitv hnyangx-jeiv lunx, ndopv nzanc siqv nyei, hmien-fangx ziangh duqv nzueic haic. 43Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh ziouc naaic Ndaawitv, “Yie zoux juv meih cingx daaih dorh jienv biaav-mbiaac daaih mborqv yie fai?” Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh ziouc dengv ninh nyei zienh nyei mbuox zioux Ndaawitv. 44Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh gorngv mbuox Ndaawitv, “Daaih yie naaiv maah! Yie oix zorqv meih nyei orv bun lungh zaangc nyei norqc caux lomc zaangc nyei hieh zoih nyanc.”
45Ndaawitv yaac gorngv mbuox wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh, “Meih nanv nzuqc ndaauv, nanv cang caux biu nyei cang daaih caux yie mborqv jaax, mv baac yie dengv Nernh Jiex nyei Ziouv nyei mbuox daaih, se I^saa^laa^en jun-baeng nyei Tin-Hungh, dongh meih ndouv wuov dauh. 46Ih hnoi Ziouv oix zorqv meih jiu bun yiem yie nyei buoz-ndiev. Yie oix daix meih, hngaqv ndutv meih nyei m'nqorngv. Ih hnoi yie oix zorqv Fi^li^saa^die Mienh nyei jun-baeng nyei sei bun lungh zaangc nyei norqc caux lomc zaangc nyei hieh zoih nyanc, weic bun lungh ndiev mienh hiuv duqv yiem I^saa^laa^en gu'nyuoz maaih dauh Tin-Hungh. 47Gapv zunv yiem naaiv nyei zuangx mienh ziouc hiuv duqv Ziouv maiv zeiz longc nzuqc ndaauv fai cang njoux mienh, weic zuqc mborqv naaiv nzunc jaax se Ziouv nyei sic. Ninh zungv oix zorqv meih mbuo yietc zungv jiu bun yiem yie mbuo nyei buoz-ndiev.”
48Wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh gunv zoux gunv daaih fatv Ndaawitv, Ndaawitv siepv-siepv nyei tiux mingh taux mborqv jaax nyei dorngx oix caux ninh mborqv jaax. 49Ndaawitv longc ninh nyei buoz lom bieqc mbuoqc jorngx mingh, zorqv duqv norm la'bieiv cuotv daaih hietv jienv ndopv-hlaang fengx mingh mborqv wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh nyei biorngh. La'bieiv bieqc muotv gu'nyuoz mingh, ninh ziouc da'nqopv king njiec ndau.
50Hnangv naaic Ndaawitv longc diuh ndopv-hlaang caux norm la'bieiv hingh jiex wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh, bun ninh da'nqopv king njiec ndau daic. Ndaawitv maiv maaih nzuqc ndaauv yiem ninh nyei buoz.
51Ndaawitv tiux mingh souv jienv wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh nyei sin-hlen, ziouc zorqv Fi^li^saa^die Mienh nyei nzuqc ndaauv yiem paiv baeng cuotv daaih daix daic ninh. Yaac longc wuov zung nzuqc ndaauv hngaqv wuov dauh nyei m'nqorngv ndutv.
 Fi^li^saa^die Mienh buatc ninh mbuo mborqv jaax henv nyei baeng daic mi'aqv, ninh mbuo daaux sin tiux biaux.
52I^saa^laa^en Mienh caux Yu^ndaa Mienh ziouc jiez daaih nauc jienv zunc jienv Fi^li^saa^die Mienh mingh taux Gatc Zingh caux E^ko^lon nyei zingh gaengh. Hnangv naaic yiem Saa^aa^laa^im mingh taux Gatc caux E^ko^lon wuov diuh jauv kungx maaih zuqc daix daic nyei Fi^li^saa^die Mienh hnangv. 53I^saa^laa^en Mienh zunc liuz Fi^li^saa^die Mienh, ninh mbuo daaux nqaang daaih luv Fi^li^saa^die Mienh nyei ciangv. 54Ndaawitv dorh jienv wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh nyei m'nqorngv daaih taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Mv baac wuov dauh nyei wuoqc ginc Ndaawitv an jienv ninh ganh nyei ndopv-liuh.
55Saulo buatc Ndaawitv cuotv mingh caux wuov dauh Fi^li^saa^die Mienh mborqv jaax wuov zanc, ninh naaic ninh nyei domh baeng-bieiv, Apc^ne, “Apc^ne aac, naaiv dauh mienh lunx mienh haaix dauh nyei dorn?”
 Apc^ne dau, “O hungh diex aac, yie za'gengh! maiv hiuv duqv.”
56Hungh diex ziouc gorngv, “Wuov nyungc, mingh zaah naaic gaax wuov dauh mienh lunx mienh se haaix dauh nyei dorn.”
57Ndaawitv mingh daix liuz Fi^li^saa^die Mienh nzuonx daaih, Apc^ne ziouc dorh ninh mingh yiem Saulo nyei nza'hmien. Ndaawitv yaac dorh jienv Go^li^atc nyei m'nqorngv mingh.
58Saulo naaic ninh, “Meih naaiv dauh mienh lunx mienh aah! Meih haaix dauh nyei dorn?”
 Ndaawitv dau, “Yie se meih nyei bou, Mbetc^le^hem Mienh, Jetc^si nyei dorn.”