15

Caux Aa^maa^lekv Mienh Mborqv Jaax

1Saa^mu^en gorngv mbuox Saulo, “Ziouv paaiv yie daaih longc youh orn meih zoux hungh gunv ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh. Weic naaiv ih zanc tov muangx Ziouv nyei waac. 2Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yie oix dingc Aa^maa^lekv Mienh nyei zuiz weic zuqc zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung nyei ziangh hoc, Aa^maa^lekv Mienh dangv jienv I^saa^laa^en Mienh nyei jauv. 3Ih zanc meih mingh mborqv Aa^maa^lekv Mienh, yaac mietc nzengc ninh mbuo maaih nyei yietc zungv ga'naaiv. Maiv dungx liouh yietc nyungc. Oix zuqc daix nzengc m'jangc, m'sieqv, fu'jueiv caux hopv jienv nyorx nyei gu'nguaaz. Liemh ngongh, ba'gi yungh, lorh torh caux lorh oix zuqc daix nzengc.’ ”
4Weic naaiv Saulo diuc nzoih baeng daaih yiem Te^laa^im. Ninh saauv yangh ndau nyei baeng, maaih nyic ziepc waanc dauh. Yu^ndaa Fingx maaih yietc waanc dauh. 5Saulo ziouc mingh taux Aa^maa^lekv Mienh nyei zingh, yiem wuov horngz bingx jienv. 6Saulo gorngv mbuox Kenai Mienh, “Mingh aqv. Meih mbuo oix zuqc simv nqoi Aa^maa^lekv Mienh. Nziex yie bun meih mbuo caux ninh mbuo yietc njiec zuqc mietc nzengc. Weic zuqc I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc meih mbuo korv-lienh ninh mbuo.” Kenai Mienh ziouc leih nqoi Aa^maa^lekv Mienh mi'aqv.
7Saulo ziouc mborqv hingh Aa^maa^lekv Mienh, yiem Haa^wi^laa mingh taux Suwaa, yiem I^yipv nyei dong bung maengx wuov. 8Ninh longc nzuqc ndaauv daix nzengc Aa^maa^lekv baeqc fingx, yaac zorqv duqv Aa^maa^lekv Mienh nyei Hungh, Aagakc, maiv daix. 9Mv baac Saulo caux baeqc fingx liouh Aagakc nyei maengc, yaac liouh gauh longx jiex nyei ba'gi yungh, ngongh, ngongh dorn-junc caux ba'gi yungh dorn aengx caux yietc zungv longx nyei ga'naaiv, maiv kangv mietc. Kungx mietc mangc piex nyei, maiv zic zinh nyei ga'naaiv hnangv.

Ziouv Tutv Guangc Saulo, Maiv Duqv Zoux Hungh

10Ziouv mbuox Saa^mu^en, 11“Yie liepc Saulo zoux hungh ih zanc yie hnamv-nzuonx aqv, weic zuqc ninh huin nqaang, maiv gan yie, maiv ei jienv yie nyei leiz-latc zoux.” Saa^mu^en nzauh haic ziouc daux gaux ziangh muonz jouh Ziouv taux lungh njang.
12Da'nyeic ndorm Saa^mu^en jiez sin nziouv nyei oix mingh lorz Saulo. Mv baac maaih mienh mbuox Saa^mu^en, “Saulo mingh taux Kaanmen Laangz weic taaih ganh liepc norm jangx-hoc. Nqa'haav ninh daaux sin njiec Gin^gaan mi'aqv.”
13Saa^mu^en taux Saulo wuov zanc, Saulo gorngv mbuox ninh, “Tov Ziouv ceix fuqv bun meih oc. Yie ei jienv Ziouv hatc nyei waac zoux ziangx aqv.”
14Saa^mu^en gorngv, “Wuov nyungc, ba'gi yungh heuc nyei qiex bieqc yie nyei m'normh. Yie yaac haiz ngongh heuc nyei qiex. Maaih haaix nyungc eix leiz?”
15Saulo dau, “Ninh mbuo yiem Aa^maa^lekv Mienh wuov dorh daaih, weic zuqc baeqc fingx liouh njiec gauh longx jiex nyei ba'gi yungh caux ngongh weic ziec bun Ziouv, meih nyei Tin-Hungh. Zengc njiec nyei yietc zungv yie mbuo mietc nzengc mi'aqv.”
16Saa^mu^en ziouc gorngv mbuox Saulo, “Gaux aqv! Yie oix gorngv bun meih hiuv duqv a'hmuangx Ziouv mbuox yie nyei waac.”
 Saulo dau, “Gunv gorngv maah!”
17Saa^mu^en ziouc gorngv, “Maiv gunv meih buatc ganh benx faix-fiuv mienh, meih duqv zoux fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh nyei bieiv zeiv maiv zeiz? Ziouv longc youh orn meih zoux hungh gunv I^saa^laa^en Mienh. 18Ziouv paaiv meih cuotv mingh yaac hatc meih, ‘Mingh aqv! Oix zuqc mietc nzengc Aa^maa^lekv Mienh, se baamz zuiz nyei mienh. Oix zuqc mborqv taux ninh mbuo zutc nzengc.’ 19Meih weic haaix diuc maiv muangx Ziouv nyei waac? Meih weic haaix diuc gaanv jienv caangv ga'naaiv, ziux Ziouv mangc zoux waaic sic?”
20Saulo gorngv mbuox Saa^mu^en, “Yie za'gengh muangx Ziouv nyei waac yaac ei jienv Ziouv paaiv yie mingh zoux nyei zoux. Yie zorqv duqv Aa^maa^lekv Mienh nyei hungh, Aagakc, daaih yaac mietc nzengc Aa^maa^lekv Mienh. 21Mv baac baeqc fingx zorqv caangv daaih nyei ga'naaiv, se ba'gi yungh, ngongh caux oix zuqc mietc gauh longx jiex nyei ga'naaiv, dorh daaih weic yiem Gin^gaan longc ziec bun Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.”
22Saa^mu^en gorngv,
  “Ziouv a'hneiv buov ziec caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv
   gauh camv a'hneiv muangx Ziouv nyei waac fai?
  Mienh muangx waac se gauh longx fongc horc buov ziec.
   Mienh ei jienv zoux se gauh longx yietc zungv ba'gi yungh gouv nyei hmei,
  23laaix mienh ngaengc Ziouv se hnangv mbouv guaax nyei zuiz.
   Zoux maux se orqv nyei zuiz hnangv baaix miuc-fangx.
  Laaix meih guangc Ziouv nyei waac, Ziouv cingx daaih tutv meih nyei hungh weic.”
24Saulo gorngv mbuox Saa^mu^en, “Yie baamz zuiz mi'aqv, weic zuqc yie ngaengc jienv Ziouv nyei lingc caux meih nyei waac. Yie gamh nziex baeqc fingx cingx daaih muangx ninh mbuo. 25Ih zanc tov guangc nqoi yie nyei zuiz, yaac caux yie nzuonx weic bun yie zaangc Ziouv.
26Mv baac Saa^mu^en gorngv mbuox Saulo, “Yie maiv caux meih nzuonx, weic zuqc meih guangc Ziouv nyei waac. Ziouv tutv meih nyei hungh weic, bun meih maiv duqv gunv I^saa^laa^en Mienh.”
27Saa^mu^en guinh sin oix mingh wuov zanc, Saulo baeng jienv Saa^mu^en nyei lui-juoqv, yaac betv mi'aqv. 28Saa^mu^en gorngv mbuox Saulo, “Ih hnoi Ziouv betv I^saa^laa^en Guoqv cuotv meih nyei buoz-ndiev mi'aqv, yaac jiu bun ganh dauh gauh longx meih. 29I^saa^laa^en nyei Qaqv Wuov Dauh, maiv gorngv-baeqc yaac maiv goiv za'eix, weic zuqc ninh maiv zeiz baamh mienh. Ninh maiv goiv za'eix.”
30Saulo gorngv, “Yie baamz zuiz mi'aqv, mv baac ih zanc tov meih dorng jienv yie nyei baeqc fingx nyei mienh gox caux I^saa^laa^en Mienh taaih yie, ziouc caux yie nzuonx, weic bun yie baaix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.” 31Saa^mu^en ziouc caux jienv Saulo nzuonx. Saulo yaac zaangc Ziouv.
32Saa^mu^en gorngv, “Meih mbuo oix zuqc dorh Aa^maa^lekv Mienh nyei hungh, Aagakc, daaih yie naaiv.”
 Aagakc ziouc njang hmien njang mueic nyei daaih yiem Saa^mu^en nyei nza'hmien. Aagakc yiem hnyouv hnamv, “Yie biaux ndutv zuqc daic nyei kouv naanc mi'aqv.”
33Saa^mu^en gorngv mbuox Aagakc,
  “Meih nyei nzuqc ndaauv hnangv haaix nor zoux bun m'sieqv dorn guangc fu'jueiv,
   meih nyei maa yiem zuangx m'sieqv dorn mbu'ndongx yaac fih hnangv nyei oix zuqc guangc fu'jueiv.”
Saa^mu^en ziouc yiem Gin^gaan dorng jienv Ziouv hngaqv Aagakc benx ziex nqanx, ziex nqanx nyei.
34Saa^mu^en ziouc mingh Laamaa Zingh mi'aqv. Saulo yaac nzuonx ninh ganh nyei biauv yiem Saulo nyei buonv-zingh, Gi^mbe^aa. 35Saa^mu^en taux ninh guei seix nyei hnoi, maiv daaih buangh Saulo. Mv baac Saa^mu^en weic Saulo hnyouv mun haic. Ziouv yaac hnamv-nzuonx weic zuqc ninh liepc Saulo zoux hungh gunv I^saa^laa^en Mienh.