6

1Rương giao ước của Chúa ở trong đất Phi-li-tin đã được bảy tháng. 2Người Phi-li-tin mời các thầy tế lễ và thầy bói của mình đến, hỏi: "Xin cho chúng tôi biết cách thức trả Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu về." 3Họ đáp: "Đừng trả Rương về không. Phải gửi theo Rương giao ước của Thượng Đế Y-sơ-ra-ên lễ vật chuộc lỗi. Lúc đó mọi người sẽ được khỏi bệnh, và sẽ biết vì sao Ngài đã ra tay trừng trị chúng ta." 4Họ hỏi: "Lễ vật chuộc lỗi gồm những gì?" Đáp: "Năm hình trĩ bằng vàng và năm con chuột bằng vàng theo số các nhà lãnh đạo Phi-li-tin, vì bệnh dịch này gây tai hại cho toàn thể nhân dân và các nhà lãnh đạo. 5Vậy, phải làm hình hạch nổi sưng lên và hình của chuột phá hại đất đai làm lễ vật. Phải tôn vinh Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên, chắc Ngài sẽ nới tay cho nhân dân ta, cho thần thánh và đất đai ta. 6Đừng ương ngạnh như người Ai-cập và Pha-ra-ôn. Các ông không thấy rằng sau khi bị Thượng Đế ra tay hình phạt, họ vẫn phải để cho người Y-sơ-ra-ên ra đi, hay sao? 7Bây giờ phải đóng một cỗ xe mới, rồi dùng hai con bò sữa chưa hề mang ách để kéo xe, nhưng nhớ giữ mấy con bê, con của hai con bò sữa ở nhà. 8Đặt Rương giao ước của Chúa trên xe, bên cạnh để một cái hộp đựng các hình vàng làm lễ vật chuộc lỗi, rồi thả cho bò kéo xe đi. 9Nhớ quan sát hướng xe đi. Nếu đi về biên giới theo hướng Bết-sê-mết, các ông sẽ biết đấy là Thượng Đế đã giáng tai họa. Nếu xe đi hướng khác, thì không phải Ngài đã ra tay, nhưng tai họa chỉ ngẫu nhiên xảy đến."
10Người Phi-li-tin theo lời chỉ dẫn, bắt hai con bò sữa thắng vào xe, và nhốt mấy con bê lại. 11Họ đặt Rương giao ước của Chúa cùng cái hộp đựng chuột vàng và hình trĩ lên xe. 12Hai con bò theo đường cái đi thẳng hướng Bết-sê-mết, không quay qua quay lại nhưng vừa đi vừa rống. Các nhà lãnh đạo Phi-li-tin theo tiễn cho đến biên giới Bết-sê-mết.
13Người Bết-sê-mết đang gặt lúa trong thung lũng, thấy Rương giao ước đến, lòng hớn hở vui mừng. 14Chiếc xe vào đến đồng ruộng của Giô-suê rồi dừng lại bên cạnh một tảng đá lớn. Người Bết-sê-mết chẻ xe làm củi, giết bò làm lễ thiêu dâng cho Chúa. 15Người Lê-vi đặt Rương giao ước của Chúa và cái hộp đựng các lễ vật bằng vàng trên tảng đá. Hôm ấy người Bết-sê-mết còn dâng nhiều lễ thiêu và lễ vật khác cho Chúa.
16Năm nhà lãnh đạo Phi-li-tin chứng kiến mọi việc xong, cùng nhau trở về Éc-rôn nội trong hôm ấy. 17Năm hình trĩ người Phi-li-tin dâng cho Chúa làm lễ vật chuộc lỗi là của năm thành Ách-đốt, Ga-xa, Ách-kê-lôn, Gát và Éc-rôn đóng góp. 18Số hình chuột vàng cũng vậy, theo số các thành Phi-li-tin thuộc quyền năm nhà lãnh đạo, kể cả các thành có hào lũy vững chắc và các thôn ấp. Tảng đá lớn trên đó người ta đặt Rương giao ước của Chúa, đến nay vẫn còn trong cánh đồng của Giô-suê, người Bết-sê-mết.
19,20Nhưng Chúa đánh giết bảy mươi người Bết-sê-mết vì họ tọc mạch nhìn vào trong Rương giao ước. Người ta khóc than vì có nhiều người chết và họ than thở: "Ai đứng được trước mặt Thượng Đế Hằng Hữu thánh khiết? Rời chúng ta, Rương của Chúa sẽ đi đâu?" 21Rồi họ sai người đến Ki-ri-át Giê-a-rim, nói với dân ở đấy: "Người Phi-li-tin đã trả Rương giao ước của Chúa về đây. Xin xuống đem Rương về."