Santoiq Atỡng

 Saráq Ruaih Loah Muoi nâi bữn noau pai Ê-sara chĩc sám 450 cumo nhũang dỡi Yê-su. Saráq nâi ruaih loah tễ máh ranáq khoiq chĩc dŏq tâng saráq Samu-ễl, cớp ruaih loah tễ máh ranáq Puo Muoi cớp Puo Bar. Ma saráq nâi bữn tê máh ŏ́c tỡ bữn chĩc amut tâng máh saráq canŏ́h ki.
 Saráq nâi atỡng tễ cruang I-sarel khoiq tamóh ŏ́c túh coat, ma Yiang Sursĩ yống pacái lứq máh ŏ́c án khoiq parkhán chóq cũai proai án. Saráq nâi atỡng tễ Salơ cuchĩt, cớp tễ Davĩt chỗn cỡt puo. Saráq nâi ruaih loah máh ramứh tễ tŏ́ng toiq cruang I-sarel, máh ramứh cũai taniap tahan puo Davĩt, cớp máh ramứh cũai bữn mpỗl táq ranáq tâng Dống Sang Toâr.
 Nhũang Davĩt cuchĩt, án rưoh Sa-lamôn, con samiang án, yỗn chỗn cỡt puo pláih án, cớp án patâp Sa-lamôn cóq táq Dống Sang Toâr yỗn Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salem.