26

Tỗp Ỡt Kĩaq Dống Sang Toâr

1Máh cũai tễ tỗp Lê-vi bữn mpỗl kĩaq Dống Sang Toâr. Tễ sâu Cô-ra bữn Mê-sê-lamia con samiang Cô-rê tễ tŏ́ng toiq Asap. 2Mê-sê-lamia bữn tapul náq con samiang neq puai cumo alới sễt: Sa-chari, Yê-diel, Sê-badia, Yat-niel, 3E-lam, Yê-hô-hanan, cớp E-lia-hô-anai.
4Yiang Sursĩ satốh ŏ́c bốn yỗn Ô-bêt Ê-dôm yỗn án bữn tacual náq con samiang puai cumo alới sễt: Sê-maya, Yê-hô-sabat, Yũa, Sacar, Nê-thanel, 5Amiel, I-sacar, cớp Pê-ul-lathai.
6-7Con samiang clúng Ô-bêt Ê-dôm la ramứh Sê-maya. Án bữn tapoât náq con samiang neq: Ôt-ni, Raphêl, Ô-bêt, El-sabat, E-li-hu, cớp Sê-makia. Nheq tữh alới ki noau yám noap lứq tâng sâu alới, cỗ alới táq sa‑ữi ranáq o; bar náq ntun lứq la bữn ŏ́c roan rangoaiq sa‑ữi lứq.
8Nheq tŏ́ng toiq Ô-bêt Ê-dôm nâi dếh con châu, alới cỡt tapoât chít la bar náq ca bữn ŏ́c roan rangoaiq sa‑ữi dŏq rachuai táq ranáq kĩaq tâng Dống Sang Toâr.
9Mê-sê-lamia bữn muoi chít tacual náq con samiang, cớp sễm ai án bữn ŏ́c roan rangoaiq sa‑ữi dŏq táq ranáq anâi.
10Hô-sa tễ sâu Mê-rari bữn pỗn náq con samiang neq: Sim-ri (mpoaq án chóh án yỗn cỡt cũai plỡ, tam án la tỡ cỡn ai clúng), 11Hil-kia, Tê-balia, cớp Sa-chari. Nheq tữh cũai ỡt kĩaq Dống Sang Toâr tễ dống sũ Hô-sa la muoi chít la pái náq.
12Cũai kĩaq Dống Sang Toâr, alới cayoah cỡt tỗp puai dống sũ alới, cớp tỗp alới chuai ranáq machớng cũai Lê-vi canŏ́h tê. 13Dũ dống sũ cóq ĩt crơng séng, chơ séng alới bữn pĩeiq nhêng salĩq ngoah toong yáng léq; tỡ bữn ntrớu dống sũ bữn bĩq náq tỡ la sa‑ữi. 14Sê-lamia roap mpỗl pĩeiq ngoah toong coah angia mandang loŏh. Sa-chari con samiang Sê-lamia, án la cũai sarhống roan rangoaiq lứq, cớp án roap mpỗl pĩeiq Ngoah Toong Coah Angia Pỡng. 15Ô-bêt Ê-dôm roap mpỗl pĩeiq Ngoah Toong Coah Angia Pưn; cớp máh con samiang án la pĩeiq kĩaq máh clống dŏq crơng hỡ. 16Supim cớp Hô-sa roap mpỗl pĩeiq Ngoah Toong Coah Angia Mandang Pât cớp Ngoah Toong Sa-laket pỡ rana coah pỡng. Ranáq kĩaq ki ralêq rapĩen níc. 17Coah angia mandang loŏh, cu rangái bữn cũai kĩaq tapoât náq, coah angia pỡng bữn pỗn náq, cớp coah angia pưn la bữn pỗn náq tê. Tâng máh clống dŏq crơng bữn pỗn náq cũai kĩaq, muoi clống bar náq. 18Bân ntốq cheq Dống Sang Toâr coah angia mandang pât kễng rana bữn pỗn náq cũai kĩaq, cớp tâng clống dống ki toâp bữn bar náq. 19Nheq máh ranáq nâi la mpỗl chiau yỗn sâu Cô-ra cớp Mê-rari.

Máh Ranáq Canŏ́h Tâng Dống Sang Toâr

20Máh cũai canŏ́h tễ tỗp Lê-vi la cũai nhêng salĩq máh hỗp dŏq práq tâng Dống Sang Toâr, cớp máh clống dŏq crơng sang yoc chiau yỗn Yiang Sursĩ. 21Ladan, con samiang Kêr-sôn, án la achúc achiac nheq tữh sâu án, dếh dống sũ Yê-hiel-i la con samiang án hỡ. 22Yê-hiel-i bữn bar lám con samiang, ramứh Sê-tham cớp Yô-el; alới cỡt cũai nhêng salĩq máh hỗp dŏq práq tâng Dống Sang Toâr cớp máh clống dŏq crơng crớu.
23Máh ranáq ntun nâi cỡt mpỗl yỗn máh tŏ́ng toiq Am-ram, I-sar, Hep-rôn, cớp Usiel.
24Sê-buol la tễ tŏ́ng toiq Kêr-sôm, con samiang Môi-se. Sê-buol nâi cỡt cũai plỡ nhêng salĩq máh hỗp dŏq práq tâng Dống Sang Toâr. 25Sê-lô-mit la tễ tŏ́ng toiq E-lia-se, a‑ễm Kêr-sôm. Ngkíq án la sễm ai Sê-buol. E-lia-se la mpoaq Rê-habia; Rê-habia la mpoaq Yê-saya; Yê-saya la mpoaq Yô-ram; Yô-ram la mpoaq Si-cri; Si-cri la mpoaq Sê-lô-mit. 26Sê-lô-mit cớp nheq tữh sễm ai án cỡt cũai nhêng salĩq máh crơng noau chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Máh cũai chiau sang la neq: Puo Davĩt, máh cũai plỡ dống sũ, máh cũai ayông sâu, cớp máh cũai sốt tỗp tahan. 27Cớp tỗp Sê-lô-mit ki dững achu máh crơng alới cheng bữn tễ rachíl, cớp chiau crơng ki dŏq yỗn tâc tâng Dống Sang Toâr. 28Sê-lô-mit cớp sễm ai án nhêng salĩq dũ ramứh noau chiau sang dŏq tâc tâng Dống Sang Toâr. Máh cũai chiau sang crơng la neq: Samu-ễl la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, puo Salơ con samiang Ki-sơ, Ap-nơ con samiang Nơ, cớp Yô-ap con samiang niang Sê-ruya.

Mpỗl Cũai Canŏ́h Tễ Tỗp Lê-vi

29Khê-nania tễ tŏ́ng toiq I-sar cớp con samiang án bữn mpỗl nhêng salĩq tễ ranáq chuchĩc, cớp rachuai cũai proai I-sarel khân bữn ŏ́c ralỗih.
30Hasa-bia tễ tŏ́ng toiq Hep-rôn cớp 1,700 náq sễm ai án la moang cũai roan rangoaiq. Alới nhêng salĩq nheq ranáq Yiang Sursĩ cớp ranáq puo tâng cruang I-sarel coah angia mandang pât crỗng Yôr-dan. 31Yê-ri-ya cỡt cũai plỡ tâng tŏ́ng toiq Hep-rôn. Bo Davĩt cỡt puo pỗn chít cumo chơ, bữn ranáq tutuaiq loah sâu tễ dống sũ Hep-rôn, alới dáng bữn máh tahan roan clŏ́q tâng dống sũ nâi ca noâng bữn tamoong ỡt pỡ vil Yasơ tâng cutễq Ki-liat. 32Puo Davĩt rưoh Yê-ri-ya cớp 2,700 náq sễm ai án, moang cũai roan rangoaiq, yỗn alới nhêng salĩq nheq ranáq Yiang Sursĩ cớp ranáq puo tâng cruang I-sarel ỡt coah angia mandang loŏh crỗng Yôr-dan. Nâi la cutễq máh tỗp Ruben, Cát, cớp muoi saráh tỗp Ma-nasê.