3

Ênuk Knhal Tuč

1Ƀiădah brei ih thâo săng klei anei, hlăm hruê knhal tuč srăng mâo ênuk dleh. 2Kyuadah phung mnuih srăng čuôt klih, khăp kơ prăk, mgao, ngă krưh, blŭ jhat, amâo thâo gưt asăp amĭ ama, amâo thâo hdơr knga, amâo thâo mpŭ kơ Aê Diê ôh, 3amâo uêñ kơ arăng, amâo thâo pap, mčeh luar, êgao hnơ̆ng, măk ƀai, bi êmut kơ klei jăk, 4lhiăr, djăl krêñ, mĭn kơ pô thâo lu, khăp kơ klei hlăp amâo djŏ kơ Aê Diê ôh, 5ngă klei mpŭ knŏng ti êngao ƀiădah hngah klei myang mơ̆ng klei kkuh mpŭ anăn. Brei ih đuĕ mơ̆ng phung anăn. 6Kyuadah hlăm phung diñu mâo đa đa mŭt hlăm sang arăng leh anăn mplư phung mniê awăt, ktrŏ hŏng klei soh dôk ngă tui si djăp mta klei tluh mtrŭt. 7Digơ̆ čiăng hriăm nanao, ƀiădah amâo dưi truh kơ klei thâo săng klei sĭt nik ôh. 8 Msĕ si Y-Janê leh anăn Y-Jambrê bi kdơ̆ng hŏng Y-Môis, msĕ mơh phung mnuih anăn bi kdơ̆ng hŏng klei sĭt nik. Klei mĭn diñu jhat leh, leh anăn klei diñu đăo amâo jing sĭt ôh. 9Ƀiădah bruă diñu amâo srăng jing ôh, kyuadah klei mluk diñu srăng bi êdah kơ jih jang, msĕ si truh leh kơ dua čô êkei anăn.

Klei Mtă Mdê Mdê

10Ih tui hlue leh klei kâo mtô, klei kâo dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă, klei kâo tui duah hlăm klei hdĭp anei, klei kâo đăo, klei kâo gĭr, klei kâo khăp, klei kâo dôk kjăp, 11 klei arăng ngă jhat kơ kâo, klei knap mñai kâo tŭ, klei truh leh kơ kâo ti ƀuôn Antiôs, ti ƀuôn Ikôni, leh anăn ti ƀuôn Listrơ, ya klei arăng ngă jhat kâo tŭ leh; ƀiădah Khua Yang bi mtlaih kâo leh mơ̆ng jih klei anăn. 12Sĭt nik jih jang hlei pô čiăng hdĭp doh jăk hlăm Krist Yêsu srăng tŭ klei arăng ngă jhat. 13Ƀiădah phung ƀai leh anăn phung ai ngăm srăng jing jhat hĭn êjai, mplư arăng leh anăn arăng mplư diñu. 14Ƀiădah bi kơ ih, dôk kjăp bĕ hlăm klei ih hriăm leh anăn đăo sĭt leh. Ih thâo mơ̆ng hlei pô ih hriăm leh klei anăn, 15leh anăn si ih thâo leh mơ̆ng hlăk hđeh klei čih doh jăk dưi bi hriăm ih kơ klei bi mtlaih hŏng klei đăo hlăm Krist Yêsu. 16Jih jang klei čih hlăm hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ kbiă hriê mơ̆ng klei Aê Diê ƀhur êwa, jing yuôm pioh mtô, ƀuah, mkra, leh anăn bi hriăm arăng klei kpă ênô, 17čiăng kơ mnuih Aê Diê dưi jing klă, mâo klei mprăp leh dưi ngă djăp mta bruă jăk.