9

Nau Tŏ Dak Ƀâu Kah Ma Y-Jêhu Ăn Jêng Hađăch Israel

1Kôranh nơm mbơh lor Y-Êlisê kuăl du huê tâm phung oh mon phung nơm mbơh lor, jêh ri lah ma păng: "Vân bŭt may jêh ri sŏk leo du gri dak ƀâu kah aơ hăn rlet ma ƀon Ramôt-Galaat. 2Tơlah may tât ta nây, ăn may joi Y-Jêhu, kon buklâu Y-Jôsaphat, sau Y-Nimsi, ntŭk gŭ; pô nây may mra lăp, ăn păng dâk bơh oh nâu păng, jêh ri leo păng lăp tâm trôm jrô. 3Nôk nây, may mra sŏk gri dak ƀâu kah, tŏ kalơ bôk păng, jêh ri lah: 'Pô aơ nau Yêhôva lah. Gâp tŏ dak ƀâu kah ma may ăn jêng hađăch chiă uănh phung Israel.' Jêh ri pơk lơi mpông bloh luh du, lơi hôm gŭ ôh."
4Pôri, buklâu ndăm kôranh nơm mbơh lor nây hăm rlet ma ƀon Ramôt-Galaat. 5Tơlah păng tât, aơ, phung kôranh tahan gŭ tâm chră Păng lah: "Hơi kôranh tahan, gâp geh du kan ŭch ƀư ma may." Jêh ri Y-Jêhu lah, "Ma mbu moh tâm phung hên?" Păng lah: "Ma may yơh, Hơi kôranh tahan." 6Pôri Y-Jêhu dâk, jêh ri lăp tâm ngih. Buklâu ndăm nây tŏ dak ƀâu kah kalơ bôk păng, hađăch lah: Yêhôva Brah Ndu phung Israel lah pô aơ: "Gâp tŏ dak ƀâu kah kalơ bôk may ăn may jêng hađăch chiă uănh phung Israel, phung ƀon lan Israel. 7Ăn may ƀư rai lơi ngih Y-Ahap kôranh may; jêh ri gâp mra plơng bôk ma H'Jesêbel nau mham phung kôranh nơm mbơh lor, oh mon gâp, jêh ri mham lĕ rngôch phung oh mon Yêhôva. 8Yorlah lĕ ngih Y-Ahap mra rai lôch; jêh ri gâp mra ƀư rai lĕ rngôch phung buklâu bơh ngih Y-Ahap, mâu chrê dĭk bu mâu lah kon me, tâm n'gor Israel; 9jêh ri gâp mra ƀư ma ngih Y-Ahap jêng tâm ban ma ngih Y-Jêrôbôam, kon bu klâu Y-Nêbat, jêh ri nâm bu ngih Y-Baêsa, kon bu klâu Y-Ahija. 10So mra sa pŭach (iăm) H'Jesêbel tâm neh ƀon Jesrêel, jêh ri mâu geh bunuyh tâp păng ôh." Jêh nau nây păng pơk mpông bloh jêh ri luh du.
11Tơlah Y-Jêhu du luh hăn ma phung oh mon kôranh păng. Khân păng ôp: "Lĕ rngôch nau jêng ueh lĕ? Mâm ƀư bunuyh moih nây văch tât joi may moh ndơ? Y-Yêhu plơ̆ lah ma khân păng, "Khân may gĭt năl buklâu nây jêh ri nau păng ngơi." 12Ƀiălah khân păng plơ̆ lah, "Ngơi mƀruh! Mbơh hom ma hên aƀaơ." Pônây, păng lah ma khân păng pô aơ: "Bunuyh nây lah ma gâp kơt aơ, kơt ri. Pô aơ nau Yêhôva lah: "Gâp tŏ dak ƀâu kah ma may, ăn jêng hađăch chiă uănh phung Israel." 13Jêh ri ma nau ndal ăp nơm buklâu tâm phung khân păng sŏk bok ao jêh nây lăk tâm dâng jâng Y-Jêhu ta gung, jêh ri khân păng uh nŭng, mbơh pô aơ: "Y-Jêhu jêng hađăch!"

Y-Jêhu Nkhĭt Y-Jôram

14Pônây yơh, Y-Jêhu kon bu klâu Y-Jôsaphat, sau Y-Nimsi, tâm chră ŭch ƀư ma Y-Jôram. (Nôk nây Y-Jôram ndrel ma lĕ rngôch tahan Israel gŭ n'gang ƀon Ramôt-Galaat yor ma Y-Hasael, hađăch Siri; 15ƀiălah hađăch Jôram hŏ sĭt jêh ma ƀon Jesrêel gay săm ntŭk rmanh phung Siri lơh jêh păng nôk păng tâm lơh đah Y-Hasael hađăch Siri). Pôri Y-Jêhu lah, "Tơlah aơ khân may ŭch, lơi ăn du huê mbơh nau mhe aơ tâm ƀon Jesrêel." 16Y-Jêhu ncho seh păng jêh ri hăn rlet ma ƀon Jesrêel, yorlah Y-Jôram gŭ mpiăn ta nây. Y-Ahasia, hađăch Yuda trŭnh jêh gay khâl đah Y-Jôram.
17Nơm gak dâk ta kalơ ngih tŭm tâm ƀon Jesrêel, jêh ri păng saơ Y-Jêhu văch tât, jêh ri lah, "Gâp saơ du phung tahan." Y-Jôram lah, prơh du huê hăn ncho seh tâm mâp đah phung nây jêh ri ăn păng ôp, "Khân may văch ma nau đăp mpăn lĕ?' 18Pôri du huê ncho seh hăn tâm mâp đah Y-Jêhu jêh ri lah, "Pô aơ hađăch lah, 'Khân may văch ma nau đăp mpăn lĕ?'" Y-Jêhu lah, 'Moh nau may geh đah nau đăp mpăn? Plơ̆ hom jêh ri tĭng ndô̆ gâp." Nơm gak mbơh jêh ri lah, "Nơm bu prơh hăn lĕ tât ntŭk tahan nây jêh, ƀiălah mâu saơ plơ̆ sĭt ôh." 19Y-Jôram prơh hăn đŏng du huê ncho seh rơh bar, păng tât ma khân păng jêh ri lah, "Pôaơ nau hađăch lah, 'Khân may văch ma nau đăp mpăn lĕ?'" Y-Jêhu plơ̆ sĭt lah, "Moh nau geh may đah nau đăp mpăn? Plơ̆ hom jêh ri tĭng ndô̆ gâp." 20Du tơ̆ đŏng nơm gak mbơh, "Păng hŏ tât jêh ma khân păng, ƀiălah mâu saơ plơ̆ sĭt ôh. Jêh ri nau ƀĭt ndeh seh jêng nâm bu Y-Jêhu, kon buklâu Y-Nimsi ƀĭt; yorlah păng ƀĭt ma nau ji nuih."
21Y-Jôram lah, "Nkra hom." Jêh ri bu nkra ndeh seh ma păng. Pô nây, Y-Jôram, hađăch Israel, jêh ri Y-Ahasia hađăch Yuda, ăp nơm ncho ndeh seh păng da dê, jêh ri khân păng hăn tâm chuă đah Y-Jêhu tâm neh mir Y-Nabôt, buklâu ƀon Jesrêel. 22Tơlah Y-Jôram lĕ saơ jêh Y-Jêhu, păng lah: "May văch ma nau đăp mpăn lĕ, Hơi Y-Jêhu?" Y-Jêhu plơ̆ lah: "Mâm dơi geh nau đăp mpăn dôl mê̆ may H'Jesrêel ƀư âk nau ka n'hong jêh ri nau n'hŭm?" 23Nôk nây Y-Jôram plĕch bôk seh păng, nchuăt du, mbơh ma Y-Ahasia pô aơ: "Geh nau ƀlêp ƀlêr jêh, Hơi Y-Ahasia!" 24Y-Jêhu van na păng lĕ nau dăng păng, jêh ri leng pănh Y-Jôram ta hêk nhuak (mƀep nhuak), pôri hăr rho sôr play nuih păng, jêh ri păng chalôt tâm ndeh seh păng. 25Y-Jêhu lah ma Y-Bitkar nơm kơl păng, "Mƀăr lơi păng tâm mir Y-Nabôt buklâu ƀon Jesrêel, yorlah ăn ma may kah gĭt tay kăl e ri gâp jêh ri may ncho seh ndrel tĭng pakơi Y-Ahap mbơ̆ păng-Yêhôva ngơi nau mbơh nau tâm rdâng aơ đah păng. 26Nanê̆ ngăn, nđaơ gâp hŏ saơ jêh mham Y-Nabôt jêh ri phung kon buklâu păng-Yêhôva lah-gâp mra plơng bôk ma may ta ntŭk neh aơ! Pôri aƀaơ sŏk mƀăr lơi păng ta du ntŭk neh aơ, tĭng nâm Yêhôva ngơi."

Y-Jêhu Nkhĭt Y-Ahasia

27Tơlah Y-Ahasia, hađăch Yuda, saơ nau nây, păng du rlet ma ƀon Bet-Hagan. Jêh ri Y-Jêhu tĭng păng, jêh ri lah, "Pănh păng tâm ban lĕ." Pôri khân păng pănh Y-Ahasia tâm ndeh seh ta ntŭk hao sop Gur, dăch ƀon Iblêam. Pô nây, Y-Ahasia du tât ta ƀon Mêgidô jêh ri khĭt tanây. 28Phung oh mon păng rdeng ma ndeh seh leo ma ƀon Yêrusalem, jêh ri brôi păng tâm môch păng nơm ndrel ma chô che păng tâm ƀon Y-David.
29Tâm năm rơh jê̆t ma nguay Y-Jôram, kon buklâu Y-Ahap, pôri Y-Ahasia ntơm chiă uănh phung Yuda.

Nau N' Jesrêel Khĭt

30Tơlah Y-Jêhu tât ta ƀon Jesrêel. H'Jesrêel tăng nau nây. Păng mhĭng măt păng, nkrơ̆ bôk păng, jêh ri gŭ n'gơr bơh mpông bloh. 31Dôl Y-Jêhu lăp mpông pêr păng lah, "May văch nau đăp mpăn lĕ, Hơi du huê nâm bu Y-Simri, nơm nkhĭt kôranh may?" 32Păng n'gơr saơ tra mpông bloh jêh ri lah, "Mbu nơm gŭ mpeh ma gâp? Mbu moh?" Bar ma pe nuyh oh mon char uănh ma păng. 33Păng kuăl khân păng, pôri, mƀăr păng tô̆p ta neh! Khân păng mƀăr H'Jesrêel tâm neh, jêh ri ƀa ƀă mham mprănh ta mpir jêh ri ta seh, jêh nây seh jot rchiăt tâm dâng jâng. 34Y-Jêhu lăp sông sa jêh ri nhêt, jêh ri lah, "Aƀaơ ri uănh hom ma bu ur bu rak rtăp jêh, jêh ri tâp brôi păng, yorlah păng jêng kon bu ur hađăch. 35Pônây, phung oh mon gay tâp brôi păng; ƀiălah khân păng saơ kanŏng hôm nting bôk, bar đah jâng, jêh ri mpang ti dơm. 36Tơlah khân păng plơ̆ sĭt mbơh ma kôranh khân păng gĭt nau nây. Y-Jêhu lah, "Aơ jêng nau Yêhôva ngơi đah oh mon păng Y-Êli, buklâu ƀon Tisbê, 37'Tâm neh ƀon Jesrêel, mâu mra sa puăch (iăm) H'Jesrêel, pôri mâu geh nơm dơi lah ôh. Aơ yơh jêng H'Jesrêel.