17

Y-Hôsêa, Hađăch Nglĕ Dŭt Ma Phung Israel

1Tâm năm rơh jê̆t ma bar Y-Has, hađăch Yuda, pôri Y-Hôsêa, kon buklâu Y-Êla, ntơm chiă uănh phung Israel tâm ƀon Samari; jêh ri păng chiă uănh sĭn năm. 2Păng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, ƀiălah păng mâu tâm ban ôh ma phung hađăch Israel lor ma păng. 3Y-Salmanêser, hađăch Asiri văch ƀư ma păng; jêh ri Y-Hôsêa jêng oh mon păng, jêh nây păng chê̆ pi ma păng. 4Ƀiălah hađăch Asiri saơ Y-Hôsêa geh nau ƀlêp ƀlêr; yorlah păng prơh bunuyh hăn ma Y-Sô, hađăch Êjipt, jêh ri mâu chê̆ pi ôh ma hađăch Asiri nâm bu păng hŏ ƀư ăp năm; yor nây hađăch Asiri nhŭp krŭng păng, jêh ri nkông păng tâm ndrung bună. 5Hađăch Asiri hăn hao pit in lam n'gor bri, hăn tât nchueng ƀon Samari tâm pe năm. 6Tâm năm rơh sĭn rnôk rô̆ Y-Hôsêa, hađăch Asiri sŏk ƀon Samari, jêh ri veng leo phung ƀon lan Israel rlet ma n'gor Asiri; jêh ri ăn khân păng gŭ tâm ƀon Hala jêh ri ta kơh dak krong Habôr n'gor Gôsan, jêh nây tâm âk rplay ƀon bri dak phung Mêdơ. 7Nau nây tât yorlah phung ƀon lan Israel ƀư tih jêh ma Yêhôva Brah Ndu khân păng, jêng Nơm hŏ ngluh jêh khân păng, tă bơh n'gor bri Êjipt tă tâm ti Pharaôn, hađăch Êjipt, jêh ri khân păng hŏ yơk mbah jêh ma brah êng, 8jêh ri chuat tĭng tâm nau vay phung ntil mpôl bunuyh Yêhôva hŏ mprơh jêh ta năp phung ƀon lan Israel, jêh ri chuat tĭng tâm nau vay phung hađăch hŏ nkra jêh. 9Phung ƀon lan Israel ƀư nau mâu di ôh gay ŭch tâm rdâng đah Yêhôva Brah Ndu khân păng. Khân păng ndâk ma khân păng nơm ntŭk prêh kalơ tâm lĕ rngôch ƀon khân păng, ntơm bơh ngih tŭm gak tât ma ƀon geh pôih nâp; 10khân păng ndâk ma khân păng nơm gâng kra jêh ri rup brah Asêrim ta ăp ntŭk kalơ gôl yôk jêh ri tâm dâng ăp tơm si lung. 11Ta nây khân păng su ndơ n'hôl ƀâu kah tâm lĕ rngôch ntŭk prêh kalơ, nâm bu ntil mpôl bunuyh Yêhôva mprơh du jêh ta năp khân păng, ƀư jêh nau tih mhĭk; jêh ri nsônh nau ji nuih Yêhôva. 12Khân păng pah kan ma phung rup brah, ma nau nây Yêhôva hŏ buay jêh ma khân păng, "Lơi khân may ƀư ôh nau aơ." 13Ƀiălah Yêhôva mbơh ma phung Israel jêh ri ma phung Yuda gĭt tă bơh ăp nơm Kôranh nơm mbơh lor jêh ri ăp nơm tâm saơ, lah: "Chalơi hom bơh trong mhĭk khân may, djôt prăp hom nau gâp ntăm jêh ri nau vay gâp; tĭng nâm lĕ nau vay gâp ntăm ma phung kôranh nơm mbơh lor, jêng oh mon gâp, prơh hăn mbơh jêh ma chô-yau khân may." 14Pônây, khân păng mâu tông ôh, ƀiălah jêng dăng bôk, nâm bu phung chô-yau khân păng mâu geh nuih n'hâm chroh ôh ma Yêhôva Brah Ndu khân păng. 15Khân păng mưch rmot ma nau vay ntăm, jêh ri nau tâm rnglăp Păng hŏ ƀư jêh ma chô-yau khân păng, jêh ri lĕ nau Păng ăn khân păng njrăng. Khân păng tĭng ndô̆ phung rup brah mâu geh ngăn, jêh ri jêng dơm dam, tĭng kơt phung ntil mpôl bunuyh gŭ jŭm khân păng, yor phung nây Yêhôva buay jêh lơi ta ăn khân păng ƀư nâm bu phung nây ôh. 16Khân păng chalơi lĕ rngôch nau ntăm tă bơh Yêhôva Brah Ndu khân păng, jêh ri tŏ êng ma khân păng nơm rup bar mlâm kon ndrôk; jêh ri khân păng ƀư rup brah Asêra, mbah yơk ma lĕ rngôch phung tâm trôk, jêh ri rhŏ mbah ma brah Baal. 17Khân păng gŭch phung kon buklâu jêh ri phung kon bu ur khân păng tâm ŭnh, jêng ndơ nhhơr, dŏng nau ƀŭk rƀên, nau n'hŭm gru, jêh ri khân păng nơm lĕ mơng ƀư nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, gay nsônh nau Păng ji nuih. 18Yor nây Yêhôva ji nuih ngăn ma phung Israel, jêh ri mprơh du khân păng bơh ta năp măt Păng, mâu geh ôh phung hôm e, kanŏng phung mpôl băl Yuda dơm.
19Phung Yuda nơm tâm ban lĕ, mâu djôt prăp ôh nau vay Yêhôva Brah Ndu khân păng hŏ nkra jêh. 20Yor nây, Yêhôva chalơi lĕ rngôch noi deh phung Israel, ăn khân păng rêh ni, jêh ri jao khân păng tâm ti phung pit in, kŏ tât khân păng jêng bună mprơh ngai đah măt Păng.
21Tơlah phung Israel hŏ tâm nklah jêh đah ngih Y-David, khân păng njêng Y-Jêrôbôam kon buklâu Y-Nêbat, ƀư hađăch; păng nsŭk phung Israel ƀư rlăng đah nau tĭng ndô̆ Yêhôva, jêh ri ăn khân păng ƀư tih toyh ngăn. 22Phung ƀon lan Israel chuat tâm lĕ rngôch nau tih Y-Jêrôbôam ƀư jêh, mâu chalơi djê̆ ro. Khân păng mâu der ôh tă bơh nau nây; 23Kŏ tât Yêhôva mprơh du phung Israel bơh ta năp măt Păng; tĭng nâm nau Păng hŏ ngơi ma trôm mbung phung kôranh nơm mbơh lor, jêng oh mon Păng. Pôri, bu mprơh du lơi phung Israel tă bơh n'gor bri khân păng nơm rlet ma bri Asiri tât ma nar aơ.

Nau Ăn Bêng N'gor Samari Ma Bunuyh

24Hađăch Asiri njŭn leo phung bunuyh tă bơh Babilôn, Kuta, Ava, Hamat jêh ri Sêpharvam, dơm tâm ăp ƀon n'gor Samari ntrok ntŭk phung ƀon lan Israel. Khân păng pit in bri dak Samari, jêh ri gŭ tâm ăp ƀon păng. 25Tơlah khân păng ntơm gŭ ta nây, pôri khân păng mâu klach yơk ôh ma Yêhôva. Yor nây Yêhôva prơh yau mŭr hăn ta nklang phung khân păng nkhĭt ƀa ƀă khân păng. 26Pôri bu mbơh ma hađăch Asiri, "Phung mpôl băl bunuyh may njŭn leo dơm jêh tâm ƀon n'gor Samari mâu gĭt ôh nau vay brah n'gor nây. Yor nây yơh păng prơh yau mŭr hăn tâm phung khân păng, jêh ri aơ yau mŭr nkhĭt khân păng; yorlah khân păng mâu gĭt ôh nau vay brah n'gor nây." 27Pônây hađăch Asiri ntĭnh: "Prơh hăn ta nây du huê kôranh ƀư brah khân may hŏ leo jêh păng tă bơh nây; njŭn sĭt păng ăn gŭ ta nây jêh ri nti ma khân păng nau vay brah n'gor nây." 28Jêh nây, du huê tâm phung kôranh ƀư brah khân păng hŏ leo jêh tă bơh n'gor Samari, leo mplơ̆ sĭt hăn gŭ ta ƀon Bêthel jêh ri nti ma khân păng nau klach yơk ma Yêhôva.
29Ƀiălah ăp ntil mpôl bunuyh njêng phung brah êng ma khân păng nơm, jêh ri dơm brah nây tâm ntŭk mbah yơk ta ntŭk Prêh kalơ phung Samari ƀư jêh, ăp ntil mpôl bunuyh ƀư pô nây tâm ƀon khân păng gŭ. 30Phung bunuyh Babilôn ƀư rup brah Sukôt-Bênôt, phung bunuyh Kuta ƀư rup brah Nergal, phung bunuyh Hamat ƀư rup brah Asima, 31phung bunuyh Ava ƀư rup brah Niphas jêh ri Tartuk; jêh nây phung Sêpharvam gŭch kon khân păng tâm ŭnh ma brah Adramêlek jêh ri Anamêlek, bar brah ma phung Sêpharvam. 32Khân păng klach yơk nâm bu Yêhôva, ƀiălah njêng bơh phung khân păng nơm ăp ntil mpôl bunuyh jêng kôranh ƀư brah ta ntŭk prêh kalơ, phung sâm ƀư an brah an khân păng tâm ntŭk yơk mbah ta ntŭk prêh kalơ. 33Pôri khân păng klach yơk ma Yêhôva, ƀiălah pah kan ma brah khân păng nơm tâm ban lĕ, tĭng nâm nau vay phung ntil mpôl bunuyh tă bơh ntŭk bu ngluh khân păng nây.
34Nar aơ, khân păng ăt hôm ƀư tĭng nâm nau vay ơm khân păng. Khân păng mâu klach yơk ôh ma Yêhôva, jêh ri khân păng mâu tĭng ndô̆ nau chih, mâu lah nau ntrŭnh, mâu lah nau vay mâu lah nau ntăm Yêhôva hŏ ntĭnh jêh ma phung kon sau Y-Yakôb, nơm Păng ntơ amoh jêng Israel. 35Yêhôva hŏ ƀư du nau tâm rnglăp đah khân păng, jêh ri ntĭnh ntăn ma khân păng pô aơ: "Khân may lơi klach yơk ma brah êng ôh, mâu lĕ chon mbah ma khân păng, mâu lah rhŏ pah kan ma khân păng, jêh ri mâu lĕ nhhơr ndơ ƀư brah. 36Ƀiălah khân may ăn klach yơk ma Yêhôva, jêng Nơm ngluh jêh khân may tă bơh n'gor bri Êjipt ma nau brah toyh jêh ri ma nting tur yơr jêh. Ăn khân may chon mbah jêh ri ƀư brah ma Păng. 37Nau chih jêh ri nau ntrŭnh, nau vay jêh ri nau ntăm bu hŏ chih jêh ma khân may, ăn khân may njrăng nau nây ƀa ƀơ. Lơi khân may klach yơk ma brah êng ôh, 38lơi khân may chuêl ôh nau tâm rnglăp gâp ƀư jêh đah khân may. Lơi khân may klach yơk ôh ma brah êng, 39ƀiălah ăn khân may klach yơk ma Yêhôva Brah Ndu khân may, jêh ri Păng mra tâm rklaih khân may bơh ti lĕ rngôch phung rlăng khân may." 40Ƀiălah khân păng mâu ŭch iăt ôh, khân păng ƀư tĭng nâm nau ơm khân păng ŭch saơm. 41Pônây, phung ntil mpôl bunuyh aơ klach yơk ma Yêhôva jêh ri tâm ban lĕ khân păng pah kan ma rup brah khân păng trah; mâm chô-yau khân păng ƀư, pôri kon sau khân păng ăt ƀư tâm ban pônây lĕ tât ma nar aơ. Phung Hađăch Nglĕ Dŭt Ma Phung Yuda.