16

Yeluxalees fav xeeb

1Yawmsaub hais lus tuaj dua rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cia li qhia Yeluxalees paub txog nws tej kev qias vuab tsuab, 3thiab hais tias, ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no rau Yeluxalees tias, Koj lub keeb thaum ub thiab lub chaw uas yug koj yog Khana‑as tebchaws. Koj txiv yog ib tug Amaulai, koj niam yog ib tug Hithai. 4Mas hais txog qhov uas yug koj, hnub uas yug koj los ntawd luag tsis txiav koj txoj hlab ntaws, thiab tsis muab koj ntxuav kom huv, thiab tsis muab ntsev txhuam koj, thiab tsis muab khaubncaws qhwv koj. 5Tsis muaj ib lub qhov muag khuvleej koj es yuav ua tej uas hais no vim yog tab ncuab koj. Tiamsis koj raug muab pov tseg rau tom teb, vim koj raug ntxub kawg li rau hnub uas yug koj.
6“ ‘Mas thaum kuv dua kev tuaj mus kuv pom koj nti cuj ca hauv koj pas ntshav, kuv thiaj hais rau koj hauv koj cov ntshav tias, “Cia li ciaj sia nyob,” 7thiab kuv ua rau koj kheev hlob zoo li tej qoob loo hauv nruab teb. Koj kuj kheev hlob thiab siab, tiav nkauj hlo, koj ob lub mis kuj puv tuaj thiab koj kuj tuaj plaub, tiamsis koj liab qab tsuas.
8“ ‘Thaum kuv rov dua kev tuaj mus ib zaug kuv tsa muag ntsia koj, mas koj twb muaj hnub nyoog paub sib nyiam lawm, kuv thiaj nthuav kuv lub tsho ntev los roos koj thiab npog koj lub cev uas liab qab. Kuv thiaj cog lus khov kho thiab nrog koj cog lus tseg mas koj thiaj ua kuv tug lawm. Yawmsaub hais li no ntag.
9“ ‘Kuv muab koj da dej thiab ntxuav tej ntshav uas lo koj thiab muab roj tsw qab pleev koj. 10Kuv muab tsoos tsho paj rau koj hnav thiab muab zoo khau tawv rau koj rau, thiab muab tej ntaub mag uas zoo zoo qhwv koj thiab muab ntaub xov kab kauv koj. 11Kuv muab npauj nyiag ntsais nyiaj teem rau koj lub tsho, thiab muab tooj npab rau koj coj ntawm txhais tes thiab muab saw nyiaj los looj koj caj dab. 12Kuv muab lub nplhaib rau koj coj ntawm qhov ntswg thiab muab kauj co rau koj coj ntawm qhov ntsej thiab muab lub mom kub zoo nkauj rau koj ntoo saum taubhau. 13Kuv muab nyiaj muab kub los phim koj li no thiab koj tej tsoos tsho yog muab ntaub mag zoo zoo thiab ntaub xov kab thiab ntaub ua paj los ua. Koj noj tej hmoov mog zoo zoo thiab zib ntab thiab roj aulib. Koj kheev hlob, zoo nkauj tshaj plaws thiab koj ua tau vajntxwv. 14Koj lub koob meej zoo nkauj nto moo lug rau hauv ib tsoom tebchaws, vim qhov uas koj zoo nkauj kawg nkaus ntawd twb yog kuv pub meej mom rau koj. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
15“ ‘Tiamsis koj tso siab rau qhov uas koj zoo nkauj thiab muab koj lub koob meej mus ntxias nrog luag sib deev, thiab tsis hais leejtwg tuaj los koj kuj nrog luag sib deev coob kawg li. 16Koj muab koj tej tsoos tsho ib txhia los ua lub chaw teev dab kom zoo nkauj, thiab deev dab lub chaw ntawd, tsis txeev muaj dua li no thiab yuav tsis muaj li no ntxiv mus. 17Koj muab koj tej npauj nyiag npauj kub zoo nkauj uas kuv muab pub rau koj, los ua tej dab mlom txivneej rau koj, thiab koj nrog lawv sib deev. 18Thiab koj muab koj tej tsoos tsho paj mus kauv tej dab mlom ntawd, thiab muab kuv tej roj tej tshuaj tsw qab xyeem rau ntawm lawv xubntiag. 19Tej zaub mov noj uas kuv pub rau koj, koj ua ib yam li ntawd. Kuv muab hmoov mog zoo zoo thiab roj aulib thiab zib ntab rau koj noj, tiamsis koj kuj coj mus xyeem rau ntawm lawv xubntiag ua tej pa ncho txaus lawv siab. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
20“ ‘Thiab koj muab koj tej tub tej ntxhais uas koj yug rau kuv coj mus xyeem pub rau lawv ua ploj tag. Koj tej kev sib deev yog ib qho me me xwb lov? 21Koj thiaj muab kuv tej menyuam tua coj mus hlawv xyeem rau tej dab mlom ntawd. 22Tag nrho koj tej kev qias vuab tsuab huvsi thiab koj tej kev sib deev koj txawm tsis nco txog hnub uas koj tseem liab ntsha tsuas liab qab tsuas nti cuj ca hauv koj pas ntshav.
23“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais tias, Koj yuav raug txom nyem, yuav raug txom nyem lauj! Tom qab uas koj ua tej kev phem kev qias huvsi, 24koj tseem mus ua lub ruv tsev uas koov qas loo rau koj, thiab txhua lub tshav puam hauv lub nroog koj ua lub chaw siab teev dab rau koj. 25Txhua lub ncauj kev koj kuj ua lub chaw siab teev dab rau koj thiab muab koj txojkev zoo nkauj ua qias vuab tsuab, nrhab ceg hlo rau txhua tus uas dua kev tuaj mus tsis hais leejtwg kuj xij, koj thiaj deev tau ntau zuj zus. 26Koj kuj nrog cov Iyi sib deev, yog cov uas nyob ze koj thiab nyiam sib deev heev. Koj tsav kev sib deev ntau zuj zus zes kom kuv chim. 27Vim li no kuv thiaj tsa kiag kuv txhais tes tawm tsam koj, thiab txiav koj lub tebchaws kom nqaim zuj zus, thiab muab koj cob rau koj cov yeeb ncuab cia lawv ua raws li lawv lub siab nyiam, yog cob rau cov Filixatee tej ntxhais uas txaj muag rau koj txojkev ua dev ua npua qias tsis huv. 28Koj tseem nrog cov Axilia sib deev, vim tsis tau txaus koj lub siab li. Koj yeej nrog lawv cov sib deev, tiamsis koj tseem tsis txaus siab. 29Koj tseem yimhuab nrog Kheedia lub tebchaws uas ua lag ua luam sib deev heev zuj zus. Txawm yog nrog lub tebchaws ntawd sib deev los koj tseem tsis txaus siab li.
30“ ‘Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Koj qaug siab ua tej no huvsi yam nkaus li tus poj muag cev ua, tsis paub txaj muag li. 31Txhua lub ncauj kev koj ua tej lub ruv tsev koov qas loo rau koj, thiab txhua lub tshav puam koj ua lub chaw siab teev dab rau koj. Txawm ua li ntawd los koj tseem tsis thooj li poj muag cev rau qhov koj twb tsis yuav nqe ntiav kiag li. 32Koj yog tus pojniam uas deev hluas nraug, uas txais luag lwm tus nyob nws tus txiv chaw. 33Tej txivneej yeej muab nqe rau txhua tus poj muag cev, tiamsis koj mas tseem muab nqe ntiav rau txhua tus uas nyiam koj, thiab muab qhov txhia chaw dib kom luag tuaj txhua fab tuaj deev koj. 34Yog li no koj txawv tsis thooj li lwm tus poj muag cev rau thaum koj mus deev luag. Tsis muaj leejtwg tuaj thov nrog koj pw, los koj tseem mus ntiav, twb tsis muaj leejtwg muab nqe ntiav koj. Vim li no koj thiaj txawv luag lwm tus.
35“ ‘Vim li no, tus poj muag cev 'e, cia li mloog Yawmsaub tej lus. 36Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Vim koj qhov kev txaj muag thiab koj txojkev liab qab twb tshwm los rau thaum koj thiab cov uas nrog koj sib nyiam sib deev, thiab vim koj tej dab mlom uas qias vuab tsuab huvsi thiab koj cov menyuam tej ntshav uas muab xyeem rau lawv, 37vim li no, kuv yuav sau zog cov uas nrog koj sib nyiam huvsi, uas koj nrog pw zoo siab, yog txhua tus uas koj nyiam thiab txhua tus uas koj ntxub. Kuv yuav sau zog lawv tuaj txhua fab tuaj tawm tsam koj, thiab kuv yuav thws koj txojkev liab qab tab meeg lawv xwv lawv thiaj pom koj liab qab huvsi. 38Kuv yuav txiav txim rau koj ib yam li txiav txim rau tus pojniam deev hluas nraug thiab txiav txim rau cov uas tua neeg, thiab kuv yuav coj cov ntshav ntawm kuv txojkev npau taws thiab txojkev khib xeeb los raug koj. 39Thiab kuv yuav muab koj cob rau hauv cov uas nrog koj sib nyiam txhais tes, mas lawv yuav rhuav koj lub ruv tsev uas koov qas loo, thiab muab koj tej chaw siab teev dab rhuav kom pob tag. Lawv yuav hle koj tej tsoos tsho thiab coj koj tej npauj nyiag npauj kub mus, thiab tso koj nyob liab qab tsuas. 40Lawv yuav coj ib pab neeg coob coob tuaj tawm tsam koj, mas lawv yuav xuas pob zeb ntaus koj thiab xuas ntaj tsuav koj. 41Lawv yuav hlawv koj tej vaj tse thiab txiav txim rau koj tab meeg tej pojniam coob coob. Kuv yuav ua rau koj tseg kiag tsis ua poj muag cev, thiab koj yuav tsis ntiav luag deev koj dua li lawm.
42“ ‘Kuv ua li no kuv txojkev npau taws rau koj thiaj li nqeg tag, thiab kuv yuav tsis khib xeeb rau koj lawm. Kuv yuav nyob tus thiab yuav tsis chim dua li lawm. 43Vim koj tsis nco txog hnub uas koj tseem liab ntsha tsuas tiamsis koj ua tej no huvsi ua rau kuv chim kawg, vim li no, kuv yuav ua pauj rau koj raws li koj tau ua lawm rau saum koj taubhau. Koj tsis tau ua dev ua npua ntxiv rau koj tej kev qias vuab tsuab huvsi lov? Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.
44“ ‘Saib maj, txhua tus uas hais paj lug yuav hais paj lug li no txog koj, “Niam zoo li cas, ntxhais kuj zoo li ntawd.” 45Koj yog koj niam li ntxhais yog tus uas ntxub nws tus txiv thiab nws cov menyuam. Koj yog tus ntxhais uas yoog koj niam laus niam hluas uas ntxub tus txiv thiab tej menyuam. Koj niam yog ib tug Hithai koj txiv yog ib tug Amaulai. 46Koj tus niam laus yog Xamali uas nrog nws tej ntxhais nyob ntawm koj sab ped. Koj tus niam hluas yog Xaudoo uas nrog nws tej ntxhais nyob ntawm koj sab nrad. 47Txawm li ntawd koj tseem tsis ua lub neej yam li lawv thiab ua raws li lawv tej kev qias vuab tsuab xwb, ib pliag xwb txhua yam uas koj ua kuj phem heev dua li lawv ua thiab. 48Vajtswv Yawmsaub hais tias, Kuv yeej muaj txojsia nyob, koj tus niam hluas Xaudoo thiab nws tej ntxhais twb tsis tau ua phem npaum li koj thiab koj tej ntxhais ua. 49No nawj yog koj tus niam hluas Xaudoo lub txim, yog qhov uas nws thiab nws tej ntxhais khav theeb, muaj noj muaj haus nplua mias, tau zoo heev dhau, tsis pab tej neeg pluag thiab tej neeg txom nyem. 50Lawv tsab ua loj thiab ua tej kev qias vuab tsuab rau ntawm kuv xubntiag. Vim li no, thaum kuv pom, kuv muab lawv rhuav tshem pov tseg. 51Xamali tsis tau ua txhaum npaum li koj ib nrab. Koj ua qias vuab tsuab loj dua ob tug, tej kev qias vuab tsuab huvsi uas koj ua ntawd thiaj ua rau pom zoo li koj tus niam laus thiab koj tus niam hluas ncaj ncees. 52Koj yuav tsum ris koj txojkev poob ntsej muag, vim koj ua rau qhov txiav txim qaij rau koj tus niam laus thiab koj tus niam hluas. Vim koj tej kev txhaum uas ua qias vuab tsuab loj dua li ob tug, ob tug thiaj ncaj dua koj. Koj cia li txaj muag thiab ris koj txojkev poob ntsej muag, rau qhov koj ua rau pom yam li koj tus niam laus thiab koj tus niam hluas ncaj ncees.
53“ ‘Kuv yuav ua rau Xaudoo thiab nws tej ntxhais rov vam meej li qub, thiab ua rau Xamali thiab nws tej ntxhais rov vam meej li qub. Thiab kuv yuav ua rau koj nrog lawv rov vam meej li qub, 54koj thiaj yuav ris koj txojkev poob ntsej muag thiab koj yuav txaj muag rau txhua yam uas koj tau ua lawm thiaj ua qhov uas nplij ob tug lub siab. 55Hais txog koj tus niam laus thiab koj tus niam hluas, mas Xaudoo thiab nws tej ntxhais yuav rov ua lub neej zoo li qub, thiab Xamali thiab nws tej ntxhais yuav rov ua lub neej zoo li qub. Thiab koj thiab koj tej ntxhais yuav rov ua lub neej li qub. 56Thaum koj tseem khav theeb tsis yog koj tus niam hluas Xaudoo tiag koj ncauj koj lo lov, 57yog ua ntej uas tsis tau muab koj tej kev phem thws los? Nimno koj zoo ib yam li nws lawm, koj ua lub chaw uas Edoo tej ntxhais thiab tej uas nyob ib ncig Edoo thiab cov Filixatee tej ntxhais thuam luag, yog cov uas nyob ib ncig koj saib tsis taus koj. 58Koj yuav ris lub txim uas koj ua dev ua npua thiab ua qias vuab tsuab. Yawmsaub hais li no ntag.
59“ ‘No nawj, Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, Kuv yuav ua rau koj yam li koj tau ua los lawm, vim koj saib tsis taus tej lus twv tseg thiab rhuav kuv tej lus cog tseg. 60Txawm li ntawd los kuv tseem yuav nco ntsoov kuv tej lus cog tseg uas thaum koj tseem hluas nkauj kuv cog rau koj. Thiab kuv yuav tuav rawv cov lus cog tseg rau koj kom nyob ruaj mus ib txhis. 61Thaum ntawd koj yuav nco txog tej uas koj tau ua los lawm thiab koj yuav raug txaj muag rau thaum koj txais koj tus niam laus thiab koj tus niam hluas, thiab kuv muab ob tug pub ua koj li ntxhais, tiamsis qhov uas kuv ua no tsis nyob hauv kuv tej lus uas cog tseg rau koj. 62Kuv yuav tuav rawv tej lus uas kuv cog tseg rau koj, mas koj yuav paub tias kuv yog Yawmsaub, 63kom koj thiaj cim tau thiab xav tsis thoob thiab txaj muag tsis rua ncauj hais lus dua li, rau thaum kuv zam tej kev txhaum txim txhua yam uas koj tau ua los lawm. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.’ ”