4

Ndơ Nhhơr Ma Nau Tih

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Ngơi hom ma phung ƀon lan Israel, 2tơ lah du huê ƀư tih ma nau mâu ŭch, rlau du ntil nau Yêhôva ntăm jêh mâu ăn ƀư ôh. 3Tơ lah jêng Kôranh ƀư brah bu tŏ dak ƀâu kah jêh ƀư tih, yor nây păng ƀư tih phung ƀon lan ăn păng nhhơr yor nau tih păng ƀư jêh du mlâm kon ndrôk nkuăng mâu geh ntŭk iơh ôh ma Yêhôva jêng mpa nhhơr ma nau tih. 4Ăn păng têk kon ndrôk nkuăng ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn ta năp Yêhôva, pah ti păng ta bôk ndrôk nkuăng, jêh ri sreh ndrôk nkuăng ta năp Yêhôva. 5Kôranh ƀư brah mra tŏ dak ƀâu kah jêh mra sŏk ƀaƀă mham ndrôk nkuăng jêh ri njŭn ta ngih bok nau tâm rƀŭn. 6Kôranh ƀư brah mra mbŭk nglau ti păng tâm mham jêh ri djrah mham pơh tơ̆ ta năp Yêhôva ta năp bok nching ta jrô kloh ueh. 7Kôranh ƀư brah mra dơm ƀaƀă mham ta kalơ nơng ndơ ƀâu kah ta năp Yêhôva tâm ngih bok nau tâm rƀŭn, jêh ri mham ndrôk nkuăng hôm păng mra nkhŭt ta jâng nơng mpa nhhơr gŭch gŭ ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn. 8Păng mra sŏk lơi lĕ rngôch ngi ndrôk nkuăng jêng mpa nhhơr ma nau tih, ngi krêp proch khŭng jêh ri lĕ rngôch ngi iang ta proch khŭng, 9jêh ri bar mlâm leh ndrel ma ngi krêp nsrom khân păng ta bŭt jêh ri rsiôm ta klơm, ndơ păng sŏk ndrel ma leh 10(tâm ban ma bu sŏk ndơ nây bơh ndrôk nau ƀư brah nhhơr mpa ma nau đăp mpăn), jêh ri Kôranh ƀư brah mra gŭch păng ta kalơ nơng mpa nhhơr gŭch. 11Ƀiălah ntâu ndrôk nkuăng jêh ri lĕ rngôch nglay păng, nđâp bôk păng, jâng păng, proch khŭng păng jêh ri ek păng. 12Lĕ du mlâm ndrôk nkuăng nây păng mra njŭn pa dih nkual ta ntŭk kloh, ntŭk bu nkhŭt buh, jêh ri păng mra gŭch ma ŭnh long. Bu mra nkhŭt păng ta ntŭk bu nkhŭt buh.
13Tơ lah lĕ rngôch phung Israel tâm rƀŭn ƀư tih jêh đah nau mâu ŭch jêh ri nau nây jêng nđâp măt phung tâm rƀŭn, jêh ri khân păng ƀư du nau Yêhôva ntăm lơi ăn ƀư ôh, jêh ri jêng tih jêh, 14Tơ lah nau tih khân păng ƀư mpơl jêh, phung tâm rƀŭn mra nhhơr du mlâm ndrôk kon nkuăng ma ndơ nhhơr ma nau tih jêh ri têk njŭn păng ta năp ngih bok. 15Phung bu ranh tâm phung Israel mra pah ti khân păng ta bôk ndrôk nkuăng ta năp Yêhôva. 16Kôranh ƀư brah bu tŏ dak ƀâu kah jêh mra njŭn ƀaƀă mham ndrôk nkuăng ma ngih bok nau tâm rƀŭn, 17jêh ri Kôranh ƀư brah mra mbŭk nglau ti păng tâm mham jêh ri djrah păng pơh tơ̆ ta năp Yêhôva ta năp bok nching. 18Păng mra dơm ƀaƀă mham ta kalơ nơng gŭ tâm ngih bok ta năp Yêhôva; jêh ri mham hôm păng mra nkhŭt ta jâng nơng mpa nhhơr gŭch gŭ ta mpông ngih bok nau tâm rƀŭn. 19Păng mra sŏk lơi lĕ rngôch ngi păng gŭch ta kalơ nơng. 20Pô aơ păng mra ƀư ma ndrôk nkuăng; nâm bu păng hŏ ƀư jêh ma ndrôk nkuăng mpa nhhơr ma nau tih, tâm ban pô nây lĕ păng mra ƀư ma ndơ aơ. Jêh ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih khân păng, jêh ri khân păng mra geh nau yô̆ an. 21Jêh ri păng mra njŭn ndrôk nkuăng pa dih nkual, jêh ri su păng tâm ban ma păng gŭch jêh ndrôk nkuăng tal lor; păng jêng mpa nhhơr ma nau tih phung tâm rƀŭn.
22Tơ lah du huê Kôranh chiă uănh ƀư tih, rlau nau mâu ŭch ôh du nau Yêhôva Brah Ndu păng ntăm jêh mâu ăn ƀư ôh, jêh ri jêng tih jêh, 23tơ lah nau tih păng ƀư jêh tâm mpơl ma păng, ăn păng sŏk njŭn jêng mpa păng nhhơr du mlâm be nkuăng mâu geh ntŭk iơh ôh, 24jêh ri pah ti păng ta kalơ bôk be nây, jêh ri sreh păng ta ntŭk khân păng sreh mpa nhhơr gŭch ta năp Yêhôva. Păng jêng du mpa nhhơr ma nau tih. 25Jêh ri Kôranh ƀư brah mra sŏk ƀaƀă mham mpa nhhơr ma nau tih, ma nglau ti păng jêh ri mhĭng ta nke nơng mpa nhhơr gŭch jêh ri nkhŭt mham hôm ta jâng nơng mpa nhhơr gŭch. 26Lĕ ngi păng, păng mra gŭch ta kalơ tâm ban ma ngi nau ƀư brah nau nhhơr ma nau đăp mpăn. Pô ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng, jêh ri păng mra geh nau yô̆ an.
27Tơ lah du huê tâm phung ƀon lan ƀư tih ma nau mâu ŭch, rlau du nau Yêhôva ntăm jêh mâu ăn ƀư ôh jêh ri jêng tih jêh, 28tơ lah nau tih păng ƀư jêh tâm mpơl jêh ma păng, ăn păng têk njŭn mpa nhhơr, du mlâm be me mâu geh ntŭk iơh ôh yor nau tih păng ƀư jêh. 29Ăn păng pah ti ta kalơ bôk mpa nhhơr ma nau tih jêh ri sreh mpa nhhơr ma nau tih tâm ntŭk bu nhhơr mpa nhhơr gŭch. 30Jêh ri Kôranh ƀư brah mra sŏk ƀaƀă mham ma nglau ti păng mhĭng ta nke nơng mpa nhhơr gŭch jêh ri nkhŭt lĕ mham hôm ta jâng nơng. 31Jêh ri păng mra sŏk lơi lĕ rngôch ngi păng, tâm ban ma bu sŏk ngi bơh mpa nhhơr ma nau đăp mpăn, jêh ri Kôranh ƀư brah mra gŭch păng ta kalơ nơng jêng ndơ ƀâu kah ma Yêhôva. Pô ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng jêh ri păng mra geh nau yô̆ an.
32Tơ lah păng têk njŭn du mlâm kon biăp jêng mpa nhhơr ma nau tih, ăn păng têk du mlâm me mâu geh ntŭk iơh ôh. 33Ăn păng pah ti păng ta kalơ bôk mpa nhhơr ma nau tih, jêh ri sreh păng jêng mpa nhhơr ma nau tih tâm ntŭk khân păng sreh mpa nhhơr gŭch. 34Jêh ri Kôranh ƀư brah mra sŏk ƀaƀă mham mpa nhhơr ma nau tih ma nglau ti păng, jêh ri mhĭng ta nke nơng mpa nhhơr gŭch, jêh ri nkhŭt lơi lĕ mham hôm ta jâng nơng. 35Păng mra sŏk lơi lĕ rngôch ngi nâm bu păng sŏk ngi kon biăp bu ƀư brah nhhơr ma nau đăp mpăn; jêh ri Kôranh ƀư brah mra gŭch păng ta kalơ nơng, ta kalơ mpa nhhơr ăn ŭnh sa ma Yêhôva. Pô ri Kôranh ƀư brah mra ƀư nau ƀư kloh nau tih păng ƀư jêh, jêh ri păng mra geh nau yô̆ an.