5

1Peb paub tas yog lub cev kws zoo le lub tsev pheeb suav kws peb nyob huv nplajteb nuav raug puam tsuaj, peb tseed muaj lub chaw nyob kws Vaajtswv pub, yog lub tsev kws tsw yog tuabneeg txhais teg ua kws yuav nyob moog ib txhws tsw kawg sau ntuj. 2Huv lub tsev nuav peb ntsaaj quas lawg xaav muab lub chaw nyob sau ntuj lug naav, 3vem thaus naav lawm peb yuav tsw lab qaab. 4Thaus peb tseed nyob huv lub tsev pheeb suav nuav peb ntsaaj quas lawg nyaav sab kawg, tsw yog peb xaav nyob do cuas tassws peb xaav naav dua lub tshab sub yaam kws txawj tuag txhad raug txujsa muab nqog. 5Vaajtswv yog tug kws npaaj peb ca kuas muaj lub chaw nyob tshab. Hab nwg pub Vaaj Ntsuj Plig ua puav pheej rua peb.
6Vem le nuav peb txhad ruaj sab tsw tu ncua hab paub tas thaus peb tseed nyob huv lub cev nuav peb nyob deb ntawm tug Tswv lub xubndag, 7vem peb ua neej nyob lawv le txujkev ntseeg tsw yog lawv le tej kws qhov muag pum. 8Peb ruaj sab hab pum tas qhov kws peb tawm huv lub cev nuav moog nrug tug Tswv nyob zoo dua. 9Vem le nuav peb npaaj sab tas txawm yog yuav nyob huv lub cev nuav lossws tawm moog peb yuav ua kuas txaus Vaajtswv sab. 10Vem tas peb txhua tug yuav tsum tshwm ntsej muag rua ntawm Kheto lub rooj txav txem, sub txhua tug txhad tau saws lawv le tej kws thaus nwg tseed nyob huv lub cev nuav nwg tau ua, tsw has zoo lossws phem.

Rov nrug Vaajtswv sws raug zoo

11Yog le ntawd, vem peb paub ntshai tug Tswv lawm peb txhad yum ib tsoom tuabneeg. Peb zoo le caag Vaajtswv yeej pum huvsw, hab kuv vaam tas mej lub sab kuj pum hab. 12Tsw yog peb rov qhuas peb rua mej tassws yog muab swjhawm rua mej khaav txug peb, sub mej txhad muaj lug teb cov kws nyam khaav txug tej kws qhov muag pum tsw yog khaav txug tej kws nyob huv lub sab. 13Yog tas peb vwm lawm kuj yog peb saib rua Vaajtswv, hab yog tas peb meej pem kuj yog peb saib rua mej. 14Tsua qhov Kheto txujkev hlub kaav rawv peb. Peb ruaj sab tas muaj ib tug tuag thij suavdawg, yog le ntawd suavdawg txhad tuag lawm. 15Hab nwg tuag thij suavdawg sub cov kws tseed muaj txujsa nyob txhad tsw nyob xaam pum rua puab tug kheej xwb tassws yuav nyob xaam pum rua tug kws tuag hab raug muab tsaa sawv rov lug vem yog saib rua puab.
16Vem le nuav txwj nuav moog peb tsw tshuaj saib leejtwg lawv le tuabneeg nplajteb saib. Txawm yog yaav taag lug peb tshuaj saib Kheto lawv le tuabneeg nplajteb saib, los nwgnuav peb tsw tshuaj saib nwg le ntawd dua le lawm. 17Vem le nuav, yog leejtwg nyob huv Kheto, tug hov kuj raug muab tswm dua tshab lawm. Tej yaam qub tub dua taag lawm, saib maj tej yaam tshab tub tshwm lug lawm. 18Txhua yaam nuav tshwm ntawm Vaajtswv lug. Vaajtswv swv Kheto ua kuas peb rov nrug Vaajtswv sws raug zoo hab muab teg num kws coj luas lug nrug nwg sws raug zoo rua peb ua, 19yog qhov kws Vaajtswv nyob huv Kheto ua kuas nplajteb rov nrug Vaajtswv sws raug zoo, nwg tsw suav tas puab muaj txem, hab nwg muab zaaj kws has txug qhov kws rov nrug Vaajtswv sws raug zoo rua peb qha. 20Vem le nuav peb txhad ua Kheto cov tub sawv cev, mas zoo le Vaajtswv swv peb thov mej. Peb txhad nyob Kheto chaw thov mej lug nrug Vaajtswv sws raug zoo. 21Vaajtswv muab Kheto kws tsw muaj txem ua lub txem nyob peb chaw, sub peb txhad tau Vaajtswv txujkev ncaaj nceeg huv Kheto.