12

Povlauj ua yug quas toog

1Kuv yuav tsum khaav. Txawm yog tsw muaj qaabhau, los kuv yuav has txug zaaj yug quas toog hab tej kws tug Tswv qha tshwm lug. 2Kuv paub ib tug yawm kws nyob huv Kheto, thaus kaum plaub xyoos kws dhau lug nwg raug qaws moog rua sau ntuj txheej kws peb. Nwg moog hlo lub cev lossws tsw muaj lub cev moog kuv tsw paub, Vaajtswv paub xwb. 3Kuv paub tas tug yawm hov raug qaws moog rua huv lub chaw zoo kawg nkaus. Nwg moog hlo lub cev lossws tsw muaj lub cev moog kuv kuj tsw paub, Vaajtswv paub xwb. 4hab nwg nov tej lug kws has tsw tau, yog tej kws tsw tso cai rua tuabneeg has hlo le. 5Tug yawm hov kuv khaav tau, tassws kuv tug kheej mas kuv tsw khaav, tsuas yog khaav txug qhov kws kuv qaug zug xwb. 6Yog kuv xaav khaav los kuv kuj tsw yog tuabneeg ruag vem tas kuv has lug tseeb. Tassws kuv tsw khaav sub txhad tsw muaj leejtwg xaam pum kuv luj dua le kws puab tau pum kuv tug kheej lossws nov kuv has.
7Sub txhad tsw pub kuv tsaab ua luj vem tej kws Vaajtswv qha tshwm rua kuv pum ntau kawg hov, txhad ua kuas muaj xuav paug chob kuv lub cev, yog Xataa tug tubkhai kws pheej nplawm kuv sub kuv txhad tsw tsaab ua luj dhau. 8Tug xuav paug hov kuv tub thov tug Tswv peb zag kuas tawm huv kuv lub cev moog. 9Tassws tug Tswv has rua kuv tas, “Kuv txujkev hlub txaus rua koj lawm, vem qhov twg tsw muaj zug kuv tug fwjchim yuav tshwm puv nkaus rua hov ntawd.” Vem le nuav kuv yuav zoo sab khaav txug qhov kws kuv tsw muaj zug heev dua, sub Kheto tug fwjchim txhad roog kuv. 10Vem saib rua Kheto kuv txhad txaus sab tsua qhov kws tsw muaj zug, hab raug kev thuaj luag, raug kev txom nyem, raug kev tswm txom hab raug kev ceblaaj nyuaj sab, vem kuv qaug zug thaus twg kuv kuj muaj zug thaus ntawd.

Povlauj txhawj pawg ntseeg Khaulee

11Kuv ua tuabneeg ruag lawm lauj. Yeej yog mej yuam kuv ruag. Tswm nyog mej qhuas kuv, tsua qhov txawm yog kuv tsw tswm txaj daabtsw los kuv tsw qeg dhau cov tubkhai kws zoo tshaaj hov. 12Kuv tub ua sab ntev ua tej txujci kws ua tubkhai rua huv mej, yog tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj hab tej num kws muaj fwjchim. 13Mej tu ncua daabtsw kws lwm pawg ntseeg tsw tau txais? Tsuas yog qhov kws kuv tsw ua lub nraa nyaav rua mej xwb. Qhov kev txhum nuav thov mej zaam txem rua kuv nawj.
14Nwgnuav kuv npaaj txhwj yuav tuaj saib mej ua zag kws peb, hab kuv yuav tsw ua lub nraa nyaav rua mej, vem tas kuv tsw cheem tsum mej tej hov txhua chaw tassws kuv cheem tsum mej tug kheej xwb. Tsua qhov tsw tswm nyog mivnyuas yuav npaaj ca rua nam txwv tassws nam txwv npaaj ca rua mivnyuas. 15Kuv kuj zoo sab kawg kws yuav swv kuv tej nyaj txag hov txhua chaw hab kuv tug kheej ua num paab mej. Yog kuv hlub mej heev quas zug, tes mej yuav hlub kuv yau quas zug lov? 16Tej zag mej kuj leeg tas kuv tsw ua lub nraa nyaav rua mej tassws mej tseed has tas kuv swv tswvyim phem nteg tau mej. 17Kuv swv cov tuabneeg kws kuv khaiv tuaj cuag mej ib tug twg noj mej tug lov? 18Kuv thov Titau tuaj hab tso ib tug kwvtij nrug nwg tuaj. Titau tau noj mej tug lov? Peb tsw koom ib lub sab ua num hab taug tuab tug neev taw lov?
19Mej xaav ib txwm tas peb has daws peb zaaj xwb lov? Peb has huv Kheto taab meeg Vaajtswv hab ua txhua yaam tswm tsaa kuas mej cov kws peb hlub luj hlub tuaj. 20Tsua qhov kuv ntshai tsaam thaus kuv tuaj txug yuav pum tas mej zoo tsw thooj le kws kuv xaav hab mej kuj yuav pum tas kuv zoo tsw thooj le kws mej xaav, hab ntshai tsaam yuav muaj kev sws caav, sws khib, sws chim, sws txeeb, ib leeg has phem rua ib leeg, taug xaiv, khaav theeb hab ua ntxhuv quas nyo. 21Kuv ntshai tsaam thaus kuv rov tuaj dua Vaajtswv yuav ua rua kuv poob ntsej muag ntshaus taag rua ntawm mej hab kuv yuav ntxhuv sab qhov kws ntau leej ua txhum hab tsw tau ntxeev dua sab ntawm tej kev phem kev qas, tej kev ua nkauj ua nraug hab tej kev ua dev kws puab ua.