29

Ê-xê-chia tái lập cuộc thờ phượng Chân Thần

1Ê-xê-chia được hai mươi lăm tuổi khi lên ngôi, và trị vì 29 năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua là con của hoàng hậu A-bi-gia (con gái Xa-cha-ri). 2Vua làm điều thiện trước mặt Chúa, giống như Đa-vít, tổ phụ mình.
3Vừa lên ngôi, vào tháng giêng năm thứ nhất triều Ê-xê-chia, vua cho mở các cửa Đền thờ Chúa và sửa chữa lại. 4Vua triệu tập các thầy tế lễ và người Lê-vi tại công trường phía đông kinh đô 5và khích lệ: "Các tôi tớ Chúa, hãy nghe ta. Hãy thánh hóa bản thân và thánh hóa Nhà Chúa, là Chân Thần của tổ phụ chúng ta! Hãy tống khứ những gì ô uế trong Đền thánh. 6Vì tổ phụ chúng ta đã phạm tội, phản phúc Chúa Hằng Hữu Chân Thần chúng ta, xây lưng lại Đền thờ của Chúa. 7Họ cũng đóng cổng Đền thờ, tắt đèn, ngưng dâng hương và ngưng dâng tế lễ thiêu trong Nơi thánh của Chân Thần dân Y-sơ-ra-ên. 8Cơn phẫn nộ của Chúa Hằng Hữu đổ xuống trên Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, và Ngài khiến dân ta bị người ta ghê tởm, ngạc nhiên và khinh bỉ, như các ông đang thấy tận mắt. 9Kìa ông cha chúng ta ngã chết vì gươm quân thù, vợ và con trai, con gái chúng ta bị bắt đi làm tù cho giặc. 10Nay, với tấm lòng thành, ta muốn lập giao ước với Chúa Hằng Hữu, Chân Thần của Y-sơ-ra-ên, để cơn phẫn nộ Ngài xây khỏi chúng ta. 11Các con ơi! Đừng khinh xuất, vì Chúa Hằng Hữu đã chọn các con để đứng chầu trước mặt Ngài, phụng sự Ngài, hầu việc Ngài, dâng hương cho Ngài."
12Các người Lê-vi đều đứng dậy: tộc Kê-hát có Ma-hát (con A-ma-sai) và Giô-ên (con A-sa-ria); tộc Mê-ra-ri có Kích (con Áp-đi) và A-xa-ria (con Giê-ha-lê-le); tộc Ghẹt-sôn có Giô-a (con Xim-ma) và Ê-đen (con Giô-a); 13tộc Ê-li-sa-phan có Sim-ri và Giê-i-ên; tộc A-sáp có Xa-cha-ri và Ma-tha-nia; 14tộc Hê-man có Giê-hi-ên và Si-mê-i; tộc Giê-đu-thun có Sê-ma-gia và U-xi-ên. 15Họ tập họp anh em mình, dọn mình ra thánh rồi vâng lệnh vua và Chúa Hằng Hữu đi thanh tẩy Đền thờ Chúa.
16Các thầy tế lễ cũng vào bên trong Đền thờ Chúa, dọn cho sạch sẽ, vất bỏ ra ngoài hành lang tất cả những vật ô-uế trong Đền thờ Chúa. Người Lê-vi lượm các vật đó đem quăng xuống suối Kít-rôn. 17Ngày mồng một tháng giêng, họ bắt đầu thanh tẩy Đền thờ, ngày mồng tám ra đến sân ngoài; đến ngày 16 thì xong công việc.
18Sau đó họ vào cung điện của Ê-xê-chia báo cáo: "Chúng tôi đã thanh tẩy cả Đền thờ Chúa, bàn thờ tế lễ thiêu, và các đồ phụ tùng, bàn bánh trần thiết và các đồ phụ tùng. 19Những khí cụ vua A-cha đã vất bỏ lúc vua phản bội Chúa, chúng tôi đều tìm lại được, tẩy uế và xếp đặt ngăn nắp trước bàn thờ Chúa."

Ê-xê-chia dâng tế lễ

20Vua Ê-xê-chia dậy sớm, tập họp các nhà lãnh đạo trong thành phố Giê-ru-sa-lem và vùng phụ cận lên Đền thờ. 21Họ đem theo bảy bò đực, bảy cừu đực, bảy cừu con, và bảy dê đực dâng tế lễ chuộc tội cho vương quốc, cho Đền thờ và cho dân tộc. Vua bảo các thầy tế lễ, dòng dõi A-rôn, dâng các sinh tế ấy trên bàn thờ Chúa. 22Vậy, họ giết bò và các thầy tế lễ lấy máu rảy trên bàn thờ. Họ cũng giết cừu đực và cừu con rồi rảy máu trên bàn thờ. 23Họ đem các dê đực làm sinh tế chuộc tội đến trước mặt vua và hội chúng để những người này đặt tay trên chúng. 24Các thầy tế lễ giết dê để dâng tế lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên, đổ huyết trên bàn thờ, vì vua đã tuyên bố: "Tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội được dâng lên cho toàn dân Y-sơ-ra-ên."
25Vua tổ chức các người Lê-vi trong Đền thờ thành một dàn nhạc, dùng chập chỏa, thụ cầm và thất huyền cầm, đúng theo lệnh của Đa-vít và theo chỉ thị Chúa đã truyền qua nhà tiên kiến Gát và nhà tiên tri Na¬-than thời Đa-vít. 26Các người Lê-vi sử dụng các nhạc khí của Đa-vít, còn các thầy tế lễ thổi kèn. 27Vua Ê-xê-chia ra lệnh dâng tế lễ thiêu trên bàn thờ. Cuộc tế lễ vừa bắt đầu thì ban hát trổi giọng tôn vinh Chúa và dàn nhạc dùng cả đàn lẫn kèn họa theo. 28Suốt giờ dâng tế lễ thiêu, cả hội chúng đều thờ lạy Chúa trong khi tiếng ca hát vang lừng theo điệu kèn. 29Tế lễ xong, vua và mọi người quanh vua đều cúi đầu thờ lạy Chúa. 30Vua Ê-xê-chia và các nhà lãnh đạo đã bảo người Lê-vi hát các bài ca của Đa-vít và A-sáp (nhà tiên kiến) để tôn vinh Chúa. Ban hợp ca hân hoan ca hát rồi cúi đầu thờ lạy Chúa.
31Ê-xê-chia dặn bảo: "Các ngươi đã dọn mình nên thánh cho Chúa, vậy hãy đem các sinh tế và lễ vật cảm tạ vào Đền thờ Chúa!" Hội chúng bèn dẫn các sinh tế và đem các lễ vật cảm tạ đến. Cũng có những người tình nguyện dâng các tế lễ thiêu. 32Hội chúng đem đến 70 bò đực, 100 cừu đực và 200 cừu con dâng tế lễ thiêu cho Chúa. 33Ngoài ra còn có 600 bò đực và 3.000 cừu được dâng làm tặng phẩm. 34Tuy nhiên, số thầy tế lễ còn ít, không làm kịp các sinh tế nên người Lê-vi phải giúp họ một tay cho đến khi hoàn tất và khi có thêm số thầy tế lễ dọn mình nên thánh (vì trong việc dọn mình nên thánh, người Lê-vi hăng hái hơn các thầy tế lễ). 35Cũng có nhiều tế lễ thiêu, mỡ tế lễ bình an, các lễ quán dâng kèm theo mỗi tế lễ thiêu. Vậy các chức việc trong Nhà Chúa được tái lập. 36Ê-xê-chia và toàn dân đều vui mừng vì những điều Thượng Đế đã làm và vì mọi việc được hoàn tất cách nhanh chóng.