12

Si-sắc xâm lăng

1Khi vương quyền Rô-bô-am vừa được củng cố, quốc gia được cường thịnh, thì từ vua đến dân đều bỏ Chúa, xem thường luật thánh của Ngài. 2Vì tội ác ấy, Chúa cho Si-sắc, vua Ai cập kéo quân tiến công kinh đô Giê-ru-sa-lem vào năm thứ năm triều vua Rô-bô-am. 3Quân đội Ai-cập gồm có 1.200 chiến xa, 60.000 kỵ binh và vô số bộ binh người Ai-cập, Ly-bi, Su-ki và Ê-ti-ô-pi 4Địch chiếm các thành phố có thành lũy kiên cố trong nước Giu-đa rồi tiến sát vào kinh đô.
5Nhà tiên tri Sê-ma-gia đi yết kiến Rô-bô-am và gặp các cấp lãnh đạo Giu-đa từ khắp nước về Giê-ru-sa-lem tị nạn trước cuộc tiến công Ai-cập). Ông tuyên bố: "Chúa Hằng Hữu phán: Vì ngươi lìa bỏ Ta, nên Ta cũng lìa bỏ các ngươi và bỏ mặc các ngươi trong tay Si-sắc."
6Vua và các nhà lãnh đạo liền ăn năn, và la lên rằng: "Chúa Hằng Hữu là Đấng công minh!" 7Thấy họ hạ mình, Chúa liền phán bảo Sê-ma-gia: "Họ đã hạ mình, nên Ta sẽ không tiêu diệt họ. Ta sẽ giải cứu họ một phần. Ta sẽ không đổ cơn thạnh nộ Ta trên Giê-ru-sa-lem do quân đội của Si-sắc, 8nhưng họ phải thần phục và nạp cống thuế cho Si-sắc, để họ biết phục vụ Ta và phục vụ các vua trần gian khác nhau thế nào."
9Vậy Si-sắc, vua Ai-cập tiến công Giê-ru-sa-lem, chiếm đoạt các kho tàng trong Đền thờ Chúa và trong cung điện, cướp sạch các bảo vật, kể cả các chiếc thuẩn bằng vàng Sa-lô-môn đã chế tạo. 10Vua Rô-bô-am đúc các thuẩn bằng đồng thay thế và giao cho các cấp chỉ huy đội thị vệ sử dụng. 11Mỗi khi vua vào Đền thờ, các đội thị vệ đều mang thuẩn theo hầu, sau đó, họ đem cất thuẩn vào kho. 12Khi vua hạ mình xuống trước mặt Chúa, Ngài bèn nguôi cơn phẩn nộ và không tiêu diệt họ. Thật ra, sau cuộc xâm lăng của Si-sắc, nền kinh tế của Giu-đa vẫn còn phồn thịnh.
13Vua Rô-bô-am lên ngôi năm 41 tuổi, củng cố quyền hành và trị vì 17 năm tại Giê-ru-sa-lem là thành phố đã được Thượng Đế chọn để đặt danh Ngài, giữa các đại tộc Y-sơ-ra-ên. Vua là con hoàng hậu Na-a-ma, người Am-môn. 14Vua làm điều ác và không quyết tâm tìm kiếm Chúa. 15Các chi tiết về cuộc trị vì của Rô-bô-am đều được ghi chép đầy đủ trong bộ lịch sử của nhà tiên tri Sê-ma-gia và nhà tiên kiến Y-đô và bộ lịch sử các vua. Cuộc chiến tranh giữa Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am diễn ra liên tục. Vua Rô-bô-am qua đời, được an táng trong thành Đa-vít. Thái tử A-bi-gia lên ngai kế vị cha mình.